Šport

V súčasnosti je financovanie športu na úrovni štátu nepostačujúce, pričom štát financuje najmä národné športové zväzy a to prostredníctvom dotácii. Financovanie športu zo strany územnej samosprávy však nie je nikde jasne definované, preto často v praxi dochádza k podpore jedného športového odvetvia na úkor druhého.

Úlohou samospráv pri financovaní športu by mala byť v prvom rade podpora a rozvoj športu detí a mládeže a budovanie kvalitnej športovej infraštruktúry a nie financovanie profesionálneho športu na úrovni dospelých tak, ako tomu je v súčasnosti.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (16)

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Zákon č. 138/1991 Zb. omajetku obcí v platnom znení Zákon č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení Zákon č. 583/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Zákon č. 502/2001 Z. z.o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení Zákon č. 319/2019 Z. z. o fonde na podporu športu v platnom znení Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi v platnom znení Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 261/2016 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017 v platnom znení Oznámenie č. 295/1993 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch Vyhláška č.84/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore proti apartheidu v športe Vyhláška MV SR č. 274/2014 Z.z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme v platnom znení Oznámenieč. 262/1993 Z. z.o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru proti dopingu Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe v platnom znení Vyhláška MŠVVŠ SR č. 51/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca v platnom znení Vyhláška MŠVVŠ SR č. 17/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v platnom znení

Právne predpisy v príprave (2)

Metodika výpočtu príspevku uznanému športu

2.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 26.06.2024 vláda SR schválila návrh nariadenia o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2025, ktoré upravuje Metodiku zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca a Metodiku výpočtu príspevku uznanému športu.

Doping – zoznam zakázaných látok a metód

24.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 23.11.2023 bol do MPK predložený návrh vyhlášky MŠVVŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe. Niektoré skupiny sa spresňujú, resp. upravujú a ďalšie dopĺňajú.

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (5)

Cyklotrasy a ich legálne prevádzkovanie

23.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ako správne postupovať pri legálnom prevádzkovaní cyklotrasy? 

Úloha samosprávy vo vzťahu k pohybových a športovým aktivitám

19.11.2012

JUDr. Peter Bellás

Dňa 25.10.2012 predstavila sekcia štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2012.

Financovanie športu v roku 2012

23.10.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prinášame prehľad schválených dotácií v roku 2012 ako aj informácie k pripravovaným výzvam a dotačnému procesu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zodpovednosť lyžiara za škodu

23.10.2012

JUDr. Peter Bellás

Článok sa zaoberá právnou úpravou zodpovednosti za škodu spôsobenej lyžiarom na lyžiarskom svahu.

Štát zverejnil koncepciu rozvoja športu

19.10.2012

JUDr. Peter Vachan

Národný program rozvoja športu v rokoch 2001-2010 ako základný strategický dokument štátnej politiky v oblasti športu v SR je k 31.12.2010 minulosťou.

Odborné stanoviská (3)

Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR k inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe

14.2.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prinášame Vám metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypracovaného na účely riadneho využívania inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe. Metodické usmernenie usmerňuje postup sponzora a sponzorovaného pri uzatváraní a zverejňovaní zmluvy o sponzorstve v športe a pri verejnom vykazovaní použitia sponzorského v prechodnom období do dobudovania informačného systému v športe.

Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike

9.5.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020

19.12.2012

JUDr. Peter Bellás

Vláda SR schválila Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020.

Prípadové štúdie (1)

Organizovanie športového podujatia vs. živnostenské oprávnenie

20.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec vydať povolenie na kultúrno-športové podujatie “boxérsky galavečer” fyzickej osobe, ktorá nemá na uvedené živnosť?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (1)

Najvyšší súd SR z 11.3.2010 - Rozhodnutie NS SR k zdaňovaniu príjmov z reklamy v OZ pôsobiacich v športe

22.10.2012

Najvyšší súd SR

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.