Najnovšia legislatíva

Dotácie nákladov stavebného poriadku, bývania a špeciálneho stavebného úradu

25.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

I. Dňa 24.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia MDaV SR, ktorým sa dopĺňa výnos MDVaRR SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť v odpadovom hospodárstve

25.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 23.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Návrh vyhlášky, ktorou sa nahrádza súčasne platná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, zabezpečuje naplnenia cieľa v oblasti informatizácie a elektronizácie odpadového hospodárstva. Dôvod, prečo ministerstvo nepristúpilo k jej novelizácii, ale rozhodlo sa nahradiť ju novou vyhláškou, spočíva vo veľkom rozsahu zmien, ktoré bolo potrebné vykonať v nadväznosti na elektronizáciu odpadového hospodárstva.

Skládky odpadov bez prevádzkovateľov

25.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 22.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. V SR sa nachádza niekoľko skládok odpadov, ktorých prevádzkovateľ zanikol bez právneho nástupcu alebo si nesplnil povinnosť skládku odpadov, ktorá už nie je v prevádzke, riadne uzatvoriť a zrekultivovať a monitorovať najmenej 30 rokov po jej uzatvorení.

Regulácia cien nájmu bytov

25.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 22.11.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Hlavným cieľom návrhu zákona je ustanoviť nový cenový orgán pre oblasť regulácie cien nájmu bytov - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Riadiaci výbor pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov

23.11.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 16.11.2022 vláda SR schválila Návrh transformácie Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov na Riadiaci výbor pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov a štatút Riadiaceho výboru pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov.