Najnovšia legislatíva

Efektívnejšia ochrana kultúrnych pamiatok

14.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 06.10.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Novelou sa sleduje rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely, a to na verejnoprospešný účel, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry.

Schválený zákon o významných investíciách

14.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 29.09.2021 NRSR schválila zákon o významných investíciách. Zákon o významných investíciách reaguje na zmeny v trendoch prípravy významných investícií, strategických parkov, resp. území a zároveň reaguje na aplikačnú prax, ktorú Ministerstvo hospodárstva SR získalo počas účinnosti pôvodnej právnej úpravy.

Dôležité zmeny v zákone o odpadoch

11.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 30.09.2021 bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len ako „novela zákona“). Novela zákona bola prijatá z dôvodu riešenia nevyhnutných problémov, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe.

Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva

11.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 07.10. 2021 bola zverejnená v MPK „Vízia spoločných postupov  pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035“ (ďalej len ako „Vízia“), ktorá bola skoncipovaná so zámerom pomenovať súčasný stav, východiská a očakávania rozvoja do roku 2027 a 2035, problémy rozvoja a návrh prorozvojových opatrení v piatich základných oblastiach.

Prehľad plánovaných zmien k volebným zákonom

11.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Aktuálne je do NRSR  predložený vládny návrh zákona, ktorým sa menia zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani (ďalej len ako „volebné zákony“).  Z dôvodu blížiacich sa volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov,  ktoré sa prvýkrát uskutočnia v jeden deň,  dávame do pozornosti stručný prehľad najdôležitejších zmien volebných zákonov: