Najnovšia legislatíva

Zmena zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

21.6.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 20.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

V návrhu zákona sa upravujú viaceré inštitúty a oblasti,

Zmeny v ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

17.6.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 14.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa ustanovuje právny rámec pre manažovanie porastov drevín rastúcich mimo lesa na poľnohospodárskej pôde. Ustanovuje sa možnosť nariadiť alebo povoliť odstránenie drevín rastúcich na poľnohospodárskej pde mimo lesa na pozemkoch, ktoré nemajú charakter lesného porastu.

Finančné nástroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov

13.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 05.06.2024 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Návrhom zákona sa dopĺňa Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka ako európsky štrukturálny a investičný fond, z ktorého je poskytovaný na území Slovenskej republiky príspevok na finančné nástroje.

Krajinné plánovanie

13.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 05.06.2024 vláda schválila návrh zákona o krajinnom plánovaní. Navrhovaný zákon upravuje ciele, úlohy, pôsobnosť orgánov a i. ), základné pojmy (krajina, hodnoty krajiny, krajinný ráz a i.), definíciu krajinného plánovania, základný nástroj krajinného plánovania - dokumentácia krajinného plánovania, ktorou sa komplexne rieši starostlivosť o krajinu.

Regulácia cien nájmu vo verejnom sektore

11.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 10.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o regulácii cien nájmu vo verejnom sektore. Cieľom navrhovanej vyhlášky je snaha zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť existujúcich nájomných bytov, ktorých obstaranie bolo zabezpečené z verejných zdrojov a sú vo vlastníctve štátu, vyšších územných celkov a obcí súčasne so zachovaním sociálnej funkcie takto regulovaného nájomného.