Najnovšia legislatíva

Zverejňovanie zdravotnej dokumentácie bez súhlasu dotknutej osoby

13. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 08.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Zefektívnenie konania o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci

13. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 12.04.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Použitie prostriedkov obce na údržbu ciest

13. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021-2025

13. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (ďalej ako „Program“). Program je v poradí šiestym národným programom stanovujúcim základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva.

Podpora obstarávania zariadení sociálnych služieb v MPK

12. 4. 2021

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 12.04.2021 bola do pripomienkového konania zaradená zmena zákona č. zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.  Predmetný návrh zákona upravuje možnosti pre podporu obstarávania zariadení sociálnych služieb tak, aby došlo k zvýšeniu kvality života obyvateľov miest a obcí v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc sociálnych služieb.