Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Konanie konateľa obecnej s.r.o. v rozpore s odbornou starostlivosťou

19.6.2024

JUDr. Helena Laposová

Konateľ obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným vkladá na účet spoločnosti financie v hotovosti a následne si ich vyberá ako vrátenie pôžičky prevodom na svoj účet alebo na účet manželky. Obecná s.r.o. má neustále finančné problémy. Ako môže obec zabrániť takémuto konaniu, ak konateľ aj po upozornení bude v tom pokračovať?

Zmeny v ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

17.6.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 14.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa ustanovuje právny rámec pre manažovanie porastov drevín rastúcich mimo lesa na poľnohospodárskej pôde. Ustanovuje sa možnosť nariadiť alebo povoliť odstránenie drevín rastúcich na poľnohospodárskej pde mimo lesa na pozemkoch, ktoré nemajú charakter lesného porastu.

Finančné nástroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov

13.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 05.06.2024 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Návrhom zákona sa dopĺňa Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka ako európsky štrukturálny a investičný fond, z ktorého je poskytovaný na území Slovenskej republiky príspevok na finančné nástroje.

Regulácia cien nájmu vo verejnom sektore

11.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 10.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o regulácii cien nájmu vo verejnom sektore. Cieľom navrhovanej vyhlášky je snaha zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť existujúcich nájomných bytov, ktorých obstaranie bolo zabezpečené z verejných zdrojov a sú vo vlastníctve štátu, vyšších územných celkov a obcí súčasne so zachovaním sociálnej funkcie takto regulovaného nájomného.