Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Schválenie zmluvy so súkromnými školami zastupiteľstvom?

13.1.2022

JUDr. Henrieta Bicáková

Je potrebné, aby zmluva o financovaní súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení bola schválená mestským zastupiteľstvom?

Rozdelenie zisku v obecnej s.r.o.

11.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zásady o nakladaní s majetkom obce stanovujú, že zastupiteľstvo schvaľuje ročnú účtovnú závierku spolu s rozdelením zisku obecnej s. r. o. Starosta uvedené nechce rešpektovať, argumentuje, že on jediný zastupuje obec na valnom zhromaždení. Kto má rozhodnúť o rozdelení zisku?

Systém implementácie Plánu obnovy SR

10.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.12.2021 vláda SR schválila Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý nadväzuje na zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Systém implementácie tvorí súhrn spoločných pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR. Dokument je primárne určený vykonávateľom, ktorými sú ústredné orgány štátnej správy určené vládou SR, a tiež Národnej implementačnej a koordinačnej autorite.