Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Uplatňovanie reklamácií pri správe majetku mesta

26. 7. 2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Ako mestská rozpočtová organizácia máme v správe majetok mesta, o ktorý sa staráme. Môžeme ohľadne mestského majetku uplatňovať reklamácie voči zhotoviteľom rôznych prác na tomto majetku alebo potrebujeme osobité splnomocnenie?

Poskytnutie sociálneho bytu poslancovi

22. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec vlastní sociálne nájomné byty, ktoré spláca formou pevného nájomného ŠFRB. O byt má záujem a nasleduje v poradovníku, súčasný poslanec obecného zastupiteľstva. Môže dostať poslanec tento byt?

Zlepšenie postavenia sociálnych podnikov a  rodinných podnikov

19. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 12.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Efektívnejšie čerpanie dotácii a úverov z envirofondu

14. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Novelou sa sleduje zefektívniť fungovanie a postavenie Environmentálneho fondu SR v zmysle aplikačnej praxe a skúseností, a to najmä v smere zefektívnenia a odbyrokratizovania procesu poskytovania podpory zo strany Environmentálneho fondu, či už formou dotácií alebo úveru.

Efektívnejšie vymáhanie exekúcii zrážkami zo mzdy

14. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.07.2021 bola v MPK zverejnená novela nariadenia č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Aktuálna právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy alebo iných príjmov v exekúcii a suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy nezohľadňuje výšku mzdy povinného tak, aby základná suma proporcionálne rástla s ohľadom na výšku jeho mzdy.[1]