Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Efektívnejšia ochrana kultúrnych pamiatok

14.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 06.10.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Novelou sa sleduje rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely, a to na verejnoprospešný účel, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry.

Schválený zákon o významných investíciách

14.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 29.09.2021 NRSR schválila zákon o významných investíciách. Zákon o významných investíciách reaguje na zmeny v trendoch prípravy významných investícií, strategických parkov, resp. území a zároveň reaguje na aplikačnú prax, ktorú Ministerstvo hospodárstva SR získalo počas účinnosti pôvodnej právnej úpravy.

Fyzické osoby ako partneri RPVS pri kúpe nehnuteľnosti

12.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Sú fyzické osoby povinné byť zapísané v Registri partnerov verejného sektora, ak obchodná spoločnosť mesta (účasť 100%) predáva nehnuteľnosť vo verejnej obchodnej súťaži a výherným záujemcom sú fyzické osoby (manželia), pričom ponúkaná cena prevyšuje sumu 100.000 eur bez DPH?

Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva

11.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 07.10. 2021 bola zverejnená v MPK „Vízia spoločných postupov  pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035“ (ďalej len ako „Vízia“), ktorá bola skoncipovaná so zámerom pomenovať súčasný stav, východiská a očakávania rozvoja do roku 2027 a 2035, problémy rozvoja a návrh prorozvojových opatrení v piatich základných oblastiach.