Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Povinnosť obce odpredať byt nájomcovi

25.11.2022

Mgr. Helena Laposová

Doterajší nájomca si podal žiadosť o odpredaj bytu do jeho vlastníctva za regulovanú cenu. Je mesto v tomto prípade povinné postupovať v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a byt odpredať za regulovanú cenu?

Regulácia cien nájmu bytov

25.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 22.11.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Hlavným cieľom návrhu zákona je ustanoviť nový cenový orgán pre oblasť regulácie cien nájmu bytov - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Právomoc starostu dodatkovať zmluvu schválenú zastupiteľstvom

22.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Môže dodatok k nájomnej zmluve schválenej uznesením obecného zastupiteľstva každoročne uzatvárať starosta obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva, ak výška nájmu určená v dodatku je každoročne iná? Zmluvné strany dohodli výšku nájmu najviac do výšky ročných odpisov majetku.