Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Súhlas zastupiteľstva pri zriaďovaní vecného bremena

27.11.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva k tomu, aby bolo zriadené vecné bremeno na pozemkoch obce, t. j. obec by bola povinná z vecného bremena?

Nové finančné limity vo verejnom obstarávaní

24.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 23.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky ÚVO, ktorou sa stanovuje nový finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a nový finančný limit pri súťaži návrhov. Predkladaným návrhom vyhlášky sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb verejným obstarávateľom a obstarávateľom (od 143 000 eur v závislosti od druhu obstarávania), finančný limit pre nadlimitnú koncesiu (5 538 000 eur)  a finančný limit pri súťaži návrhov (od 143 000 eur).

Poskytnutie pôžičky rozpočtovej organizácii obce?

21.11.2023

JUDr. Monika Ivanová

Môže obec poskytnúť krátkodobú pôžičku základnej škole, ktorá je rozpočtovou organizáciou obce za účelom úhrady faktúr za energie?

Dohoda o financovaní medzi EK a SR k Plánu obnovy

20.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 13.11.2023 vláda SR schválila Návrh na zmenu Dohody o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Zmenu Dohody o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „Dohoda o financovaní“) je potrebné zrealizovať z dôvodu, že na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 201 z 26. apríla 2023 došlo ku zmene Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorá bola schválená vykonávacím rozhodnutím Rady (EÚ), ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) (ST 10156/21 INIT; ST 10156/21 ADD 1) o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska zo 14. júla 2023. Materiál sa predkladá na rokovanie vlády SR ako iniciatívny materiál.

 

Správa bytového a nebytového majetku a nezisková organizácia zriadená mestom

16.11.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Mesto založilo neziskovú organizáciu, ktorá slúži na poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti správy bytového a nebytového fondu. Máme pochybnosti, či tieto činnosti nie sú komerčnými a či ich môže vykonávať nezisková organizácia. Aké sú možnosti neziskovej organizácie v tejto oblasti?