Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Použitie prostriedkov obce na údržbu ciest

13. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Podpora obstarávania zariadení sociálnych služieb v MPK

12. 4. 2021

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 12.04.2021 bola do pripomienkového konania zaradená zmena zákona č. zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.  Predmetný návrh zákona upravuje možnosti pre podporu obstarávania zariadení sociálnych služieb tak, aby došlo k zvýšeniu kvality života obyvateľov miest a obcí v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc sociálnych služieb.

Zvýšená ochrana nakladania s poľnohospodárskymi pozemkami (1)

8. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 31.04.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov (ďalej ako „Novela“), ktorou odstraňuje súčasné nevyvážené právne postavenie medzi prenajímateľom poľnohospodárskeho pozemku a jeho nájomcom a zavádza väčšiu ochranu vlastníckeho práva.

Úpravy k cestným komunikáciám

8. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 31.03.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (ďalej ako „Novela“), ktorou sa poskytuje vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych ciest (komunikácií) možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme v termíne do 31. decembra 2030.

Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže

8. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 01.04.2021 NRSR schválila zákon o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej ako „zákon“). Schválením zákona dochádza k transpozícii smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)[1]. Uvedený zákon sa vzťahuje aj na obec a vyšší územný celok pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy (§2 ods. 1).