Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zmena použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov MIRRI z 2021

24.3.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 23.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2021 v kapitole Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) v nadväznosti na výsledky pilotného pôsobenia slovenskej inovačnej diplomacie (vláda Slovenskej republiky vzala 14. decembra 2022 na vedomie materiál „Informácia o výsledkoch pilotného pôsobenia slovenskej inovačnej diplomacie“) plánuje podporiť rozvoj regionálnych inovácií, vrátane sociálnych inovácií.

Podmienky pre podporu obnovy bytovej budovy

21.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 20.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030, ako strednodobý rámcový dokument štátu, definuje víziu a ciele v oblasti bývania. Na ich dosiahnutie navrhuje nástroje a súčasne formuluje zodpovednosť jednotlivcov, štátu, obcí, vyšších územných celkov a súkromného sektora pri zabezpečovaní bývania.

Platobná neschopnosť samosprávy

21.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 30.03.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. V Slovenskej republike absentuje úprava insolvenčných nástrojov, použitím ktorých by bolo možné efektívne vyriešiť situáciu platobnej neschopnosti územnej samosprávy (t. j. obcí a vyšších územných celkov).

Zmena Plánu obnovy a odolnosti SR

17.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 13.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zmeny Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Materiál sa predkladá v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/435, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/241, pokiaľ ide o kapitolu REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) 2021/1060 a (EÚ) 2021/1755 a smernica 2003/87/ES.

Nepovolenie organizovania tanečnej zábavy vs. predmet činnosti usporiadateľa

16.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Môže obec nepovoliť organizovanie tanečnej zábavy v kultúrnom dome obce z dôvodu, že usporiadateľ - právnická osoba obce nemá takúto činnosť v predmete činnosti, prípadne neuzavrieť nájomnú zmluvu s takýmto usporiadateľom?