Štátna pomoc

Štát, obce, mestá aj vyššie územné celky sú povinné predtým ako poskytnú tretím osobám dotácie, príspevky a ďalšie výhody z verejných zdrojov alebo na ne prevedú iný svoj majetok, zohľadniť pravidlá štátnej pomoci.  V opačnom prípade sa tieto subjekty vystavujú riziku spätného vymáhania poskytnutých verejných prostriedkov a ďalším sankciám zo strany Európskej komisie a štátu.

Naše skúsenosti z tejto oblasti využívame pri poskytovaní poradenstva, ktoré zahŕňa komplexnú analýzu zamýšľanej transakcie z pohľadu súladu s pravidlami štátnej pomoci a pri zohľadnení judikatúry Európskeho súdneho dvora, ako aj odporúčania a konzultácie pri realizácii ďalších krokov voči Protimonopolnému úradu SR a Európskej komisii.

 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (5)

Štátna pomoc a jej uchopenie samosprávou

27.11.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Štátna pomoc je oblasťou práva, ktorá často zostáva na okraji záujmu samospráv. Ide pritom o súbor pravidiel, ktorých porušenie môže mať pre obce a mestá závažné právne a ekonomické dôsledky, nehovoriac o zodpovednosti orgánov obce za prípadný rozpor právnych úkonov obce so zákonom.

Štátna pomoc pri predaji nehnuteľností samosprávou (Časť III.)

22.5.2013

JUDr. Peter Rohál

V predchádzajúcich dvoch príspevkoch boli pri predaji nehnuteľností opísané požiadavky na splnenie povinností podľa Oznámenie Komisie o prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov a budov verejnoprávnymi orgánmi (97/C 209/03).

Štátna pomoc pri predaji nehnuteľností samosprávou (Časť II.)

29.4.2013

JUDr. Peter Rohál

Prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce sa musia vykonať podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vyššie územné celky musia vykonať prevody vlastníctva nehnuteľného majetku podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. 

Štátna pomoc pri predaji nehnuteľností samosprávou (Časť I.)

19.4.2013

JUDr. Peter Rohál

V mnohých prípadoch v posledných rokov Európska komisia vyšetrovala predaje pozemkov a budov vo vlastníctve samospráv, aby zistila, či sa pri nich nevyskytol prvok štátnej pomoci v prospech kupujúcich.

Štátna pomoc a pravidlo de minimis

27.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Právnym predpisom upravujúcim štátnu pomoc je zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Odborné stanoviská (2)

Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01)

7.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v čl. 107 ods. 1 ZFEÚ

7.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Prípadové štúdie (2)

Obec ako podnik pri poskytovaní štátnej pomoci

3.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Považuje sa aj obec alebo mesto za podnik na účely štátnej pomoci?

Štátna pomoc a prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa

2.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Je obec povinná skúmať pravidlá štátnej pomoci, ak bude predaj alebo nájom obecného majetku schválený ako dôvod osobitného zreteľa podľa §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (6)

Posudzovanie vplyvu na obchod medzi členskými štátmi na účely štátnej pomoci

16.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Oslobodenie katolíckej cirkvi od dane a štátna pomoc

16.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Majiteľ kontrolných podielov spoločností ako „podnik“ v zmysle definície štátnej pomoci

13.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Nezákonná štátna pomoc odpísaním dlhu daňovým úradom

25.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Financovanie verejných nemocníc a štátna pomoc

25.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Poplatok za účet na výber dane z nehnuteľnosti vs. štátna pomoc

17.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (10)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.