Daňový úrad

Obec rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu v rámci originálnej pôsobnosti. V zmysle čl. 65 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zákon ustanoví, ktoré dane a poplatky sú príjmom obce.

Daňovými príjmami obce sú:

  1. podielové dane v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
  2. miestne dane a miestne poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

  • miestne dane
  • miestne poplatky
  • daňové konanie

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (7)

Novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj

14.11.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Dňa 30.11.2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len „ZMP“), ktorá do praxe prináša viaceré zmeny.

Vyrubovanie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad /3. časť

16.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa budeme venovať tomu, ako aplikovať zákon o miestnych daniach pri vrátení, znížení a odpustení za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vyrubovanie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad/ 2. časť

5.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa  venujeme tomu, ako je v zákone o miestnych daniach ustanovená oznamovacia povinnosť a akým spôsobom sa poplatok vyrubuje.

Vyrubovanie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad /1. časť

15.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa budeme venovať tomu, ako je v zákone o miestnych daniach ustanovený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čo je sadzba poplatku a ako sa určuje. 

Obec a vydávanie VZN týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov

6.2.2013

JUDr. Martina Palušková

Podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) obec pri výkone samosprávy rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu.

Odvolanie podané na základe neoverenej plnej moci voči správcovi dane v rámci daňového konania začatého do 31.12.2011

22.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Posúdenie postupu správcov dane v prípade odvolania daňovníkom podaného na základe neoverenej plnej moci v daňovom konaní začatom do 31.12.2011

Základné informácie k dani za psa

3.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Daň za psa je v súlade s § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení miestnou daňou, ktorú môže ukladať obec.

Odborné stanoviská (7)

Výpočet miestneho poplatku za rozvoj

15.8.2019

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Metodický pokyn Finančného riaditeľstva SR Banská Bystrica k výpočtu miestneho poplatku za rozvoj.


Usmernenie k zákonu č. 517/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

16.10.2012

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 517/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydalo usmernenie.

Práva a povinnosti daňových subjektov a zamestnancov daňovej správy

1.10.2012

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

V systéme noriem daňového práva nefiguruje samostatná „charta“ práv a povinností daňových subjektov a zamestnancov daňovej správy, potrebné informácie je možné nájsť predovšetkým v ustanoveniach zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení, ktorý je základnou normou regulujúcou daňový proces a v hmotnoprávnych daňových zákonoch.

Pokyn DR SR k zníženiu alebo odpusteniu poplatku podľa zákona o miestnych daniach

12.9.2012

Daňové riaditeľstvo SR

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ( ďalej „zákon o miestnych daniach“ ) v desiatej časti upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa § 77 ods. 1 zákona o miestnych daniach miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Pokyn DR SR k dani za ubytovanie

12.9.2012

Daňové riaditeľstvo SR

Daň za ubytovanie upravuje V. časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Daňová a účtovná problematika obcí

11.9.2012

Daňové riaditeľstvo SR

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Pokyn DR SR k zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

11.9.2012

Daňové riaditeľstvo SR

Zavedením miestnych daní sa rešpektujú zámery vyplývajúce z reformy verejnej správy na zvýšenie právomocí a zodpovednosti obcí. Pre obce sa ustanovujú aj ďalšie právomoci súvisiace so sadzbou dane ako aj právomoci súvisiace s možnosťou uplatnenia oslobodenia od daní. V zákone o miestnych daniach je zdôraznený význam všeobecne záväzného nariadenia obce, na základe ktorého správca dane miestne dane vyberá.

Prípadové štúdie (112)

Doručovanie písomností v daňovom konaní osobe s trvalým pobytom mimo SR

10.7.2024

JUDr. Adriana Kováčová

Ako má obec postupovať pri vyrubení dane z nehnuteľnosti, keď vlastník pozemku (daňovník) má na liste vlastníctva adresu pobytu v zahraničí? Rozhodnutia vyrubujeme v systéme DCOM a ten takému daňovníkovi neumožňuje  vyrubiť dane (systém ho ani nezaeviduje ako daňovníka).

 

Formy opravy podaného daňového priznania a lehota na výzvu správcu dane

29.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Stanovuje zákon lehotu od podania priznania, v ktorej môže správca dane zaslať výzvu na odstránenie nedostatkov daňového priznania? Akou formou má daňový subjekt odstrániť nedostatky podaného daňového priznania?

Vyrubenie poplatku za rozvoj pri povolení zmeny stavby pred jej dokončením

25.4.2024

JUDr. Helena Laposová

Ako má obec postupovať pri vyrubení miestneho poplatku za rozvoj v prípade, ak vznikla poplatková povinnosť právoplatnosťou rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, ktorým sa rozšírila výmera pozemku? Je potrebné vydať nové rozhodnutie, ktorým sa zruší staré rozhodnutie alebo postačuje vydať nové rozhodnutie z kladného rozdielu vo výmere stavby, pričom staré rozhodnutie zostane v platnosti?

Poplatok za rozvoj v splátkach a aplikácia ustanovení Daňového poriadku

25.4.2024

JUDr. Adriána Kováčová

Je potrebné pri povoľovaní splátok miestneho poplatku za rozvoj podľa § 9 ods. 5 zákona č. 447/2015 Z.z. uplatňovať aj podmienky finančného riaditeľstva podľa § 57 zákona č. 563/2009 Z.z.

Sadzba miestneho poplatku za odpady pri neprevzatí zberných nádob

6.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

V akej výške má obec vyrubiť poplatok za odpad v prípade, ak ide o FO podnikateľa/PO, ktorá je zapojená do neváženého množstvového zberu, avšak nesplní si povinnosť a nádoby si neprevezme? Je obec v takomto prípade oprávnená vyrubiť poplatok aspoň vo výške zodpovedajúcej najmenšiemu objemu a počtu vývozov?

Parkovisko a predmet dane zo stavieb

12.12.2023

JUDr. Diana Horňáková

Môže byť stavba parkoviska so stavebným povolením a kolaudačným rozhodnutím predmetom dane zo stavieb podľa ust. § 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ?

Poplatok za odpad podnikajúcej fyzickej osoby s trvalým pobytom v obci

11.12.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Ak v obci, kde je zavedený množstvový zber odpadu, má trvalý pobyt fyzická osoba, ktorá má zároveň v tomto mieste trvalého pobytu prevádzkareň ako fyzická osoba – podnikateľ, má platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady len z titulu trvalého pobytu alebo aj z titulu podnikania v mieste trvalého pobytu?

Postup pri vyrubenom poplatku za odpad a zmenam udajov pocas roku

13.11.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Ako máme postupovať v prípade ak mesto vydalo rozhodnutie na vyrubenie poplatku (nevážený množstvový zber pri PO a podnikateľoch), ktorým vyrubilo poplatok na rok 2023 a v priebehu roku 2023 príde k oznámeniam zmeny údajov potrebných pre vyrubenie poplatku, čím sa výška poplatku zmení?

 

Predmet dane za ubytovanie a byt v bytovom dome

3.10.2023

JUDr. Helena Laposová

Čo je predmetom dane za ubytovanie? Je e predmetom dane aj poskytovanie prechodného ubytovania v byte v bytovom dome, ak s poskytnutím ubytovania nie sú spojené žiadne služby (napr. stravovanie)?

Účel využitia stavby vs. účel stavby na liste vlastníctva

15.6.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Spoločnosť podala daňové priznanie, kde stavby – hospodárske budovy zaradila do skupiny B. Budovy však využíva na podnikateľskú činnosť; nemá byť budova zaradená do skupiny H  - stavby na podnikateľskú činnosť?  Môže správca dane vyzvať na úpravu priznania a daň dovyrubiť? 

Pôvodca odpadu a plnenie poplatkovej povinnosti v prípade prenajímateľov nehnuteľností

30.5.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Je prenajímateľ objektu/správca povinný prevziať poplatkovú povinnosť za odpady resp. preberá ju automaticky alebo ju môže prevziať za svojich nájomcov (čo oznámi správcovi dane)? Ak tak neurobí, poplatkovú povinnosť za ostatných nepreberá? 

Účel stavby v katastri a reálne využitie stavby

19.5.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Je pre zaradenie stavby do predmetu dane rozhodujúci účel jej skutočného využitia k 1. januáru alebo účel vyplývajúci zo zápisu v katastri? Čo ak daňovník v daňovom priznaní uvedie účel stavby podľa zápisu v katastri, avšak po vyrubení dane (t.j. doručení rozhodnutia) argumentuje, že stavbu využíval na iný účel? Je daňovník oprávnený podať si dodatočné priznanie?

Dorubovanie dane za užívanie verejného priestranstva po prijatí nového VZN?

19.4.2023

Mgr. Adam Volf

Mesto pripravuje aktualizáciu VZN a navýšenie sadzieb za záber verejného priestranstva. Ako máme postupovať ak niekomu pokračuje užívanie verejného priestranstva po účinnosti nového VZN? Môžeme v danom prípade "dorubiť" daň s novou sadzbou, hoci už sú vydané právoplatné rozhodnutia za účinnosti pôvodného VZN?

Odpisovanie nevymožiteľných daňových pohľadávok

12.4.2023

Mgr. Helena Laposová

Môže si mesto ako správca miestnych daní a poplatkov v zásadách hospodárenia nastaviť podmienky, na základe ktorých bude odpisovať daňové nedoplatky podľa s § 83 Daňového poriadku, avšak nezanikli podľa § 84 Daňového poriadku?

Poplatková povinnosť podnikateľov za komunálny odpad

22.3.2023

Mgr. Helena Laposová

Vzniká povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad aj podnikateľským subjektom, ktorí sú vlastníci napr. záhrady na území obce? Vzniká poplatková povinnosť podnikateľským subjektom aj za nehnuteľnosť, ktorá nie je prevádzkarňou, napr. za priestor skladu, ktorý majú v nájme?

Unimobunka ako predmet dane zo stavieb?

7.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Je unimobunka slúžiaca ako garáž predmetom dane zo stavieb?

iTéma - daňové priznania k miestnym daniam 2023 - pômocky z isamosprava.sk

2.2.2023

tím itretisektor.sk

Prinášame krátky sumár tematických článkov a judikátúry z portálu isamosprava k téme:

"Daňové priznania k miestnym daniam 2023"

Pracujte s našou databázou a pomôžte si pri každodennej práci

K miestnym daniam odporúčame z portálu nasledovné články:

 

Vlastný koeficient preddavku poplatku za komunálny odpad pre vybrané domácnosti

6.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Môže obec zaviesť pre vybrané domácnosti vlastný koeficient pri stanovení výšky preddavku poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu s cieľom odstrániť znevýhodnenie týchto domácností? Ak bude takéto VZN zrušené na základe žaloby prokurátora, aký vplyv to bude mať na vybrané preddavky?

Prihlásenie daňových pohľadávok do konkurzu

4.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Správca dane vydal rozhodnutie, kde vyrubil daň vo výške 140 Eur a určil, že daň je daňovník povinný uhradiť jednorazovo do 31.03.2022 alebo v splátkach do 31.03.2022 a do 01.10.2022. Daňovník vyhlásil konkurz v máji. Akú sumu si prihlasuje správca dane do konkurzu?

Rozhodnutie o skončení daňového exekučného konania

26.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Vydáva správca dane rozhodnutie o zastavení konania v prípade, ak dôjde k uspokojeniu daňového nedoplatku daňovou exekúciu?

Preplatok na miestnej dani v dedičskom konaní

26.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Je obec povinná prihlásiť do dedičského konania preplatok, ktorý vznikol na miestnej dani, ak daňovník o vrátenie pred smrťou nepožiadal a v čase jeho úmrtia ešte neuplynula 5 ročná lehota na zánik vyrubenia dane?

Exekúcia prikázaním pohľadávky z bankového účtu a oznámenie manželovi/ke

25.10.2022

Mgr. Helena Laposová

Doručuje správca dane daňovú exekučnú výzvu a daňový exekučný príkaz v prípade daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke aj manželovi/ke daňového dlžníka? Je správca dane oprávnený pri daňovej exekúcií prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke, v prípade ak má dlžník viacero účtov dať príkaz na zablokovanie celej výšky daňového nedoplatku na každom z týchto účtov?

Daň za ubytovanie odídenca

23.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Je odídenec daňovníkom dane za ubytovanie za obdobie pred účinnosťou zákona č. 92/2022 Z. z., t.j. pred 30.03.2022?

Vplyv neoznámenia úhynu psa na daňovú povinnosť

24.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Daňovníkovi zanikla úhynom psa daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia a nepodal v lehote čiastkové priznanie; správca dane naďalej vyrubol daň za psa. Daňovník daň neplatil a po niekoľkých rokoch informoval správcu dane o úhyne psa a  žiadal o zrušenie medzitým vydaných rozhodnutí.

Akú formu priznania by si mal daňovník po zmeškaní 30 dňovej lehoty na podanie čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti podať? Ako má správca dane správne postupovať po podaní takéhoto priznania v prípade, ak daň nebola zaplatená? Ako by mal správca dane správne postupovať v prípade, ak by išlo o daňovníka, ktorý daň zaplatil?

Zánik daňových nedoplatkov pri osobnom bankrote

26.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Daňový subjekt požiada obec ako správcu dane o vydanie potvrdenia, že obec voči nemu neeviduje daňové nedoplatky. Daňový subjekt má daňové nedoplatky, avšak bol oddlžený v osobnom bankrote. Ako má obec postupovať? Môže takéto potvrdenie vydať alebo má vykonanie úkonu odmietnuť?

Obmedzenie vývozu komunálneho odpadu od neplatiča

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže obec nevyvážať odpad od neplatičov poplatku za komunálne odpady?

Rozdiel dane – kladné alebo záporné číslo?

21.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže rozdiel dane byť aj záporné číslo? Má ho správca dane uvádzať so znamienkom mínus?

Zmena druhu pozemku a povinnosť podať daňové priznanie

18.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Aké sú povinnosti daňovníka pri zmene druhu pozemku podľa zákona č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach? Ako zdaniť stavebný pozemok? Kedy sa podáva čiastočné a kedy dodatočné daňové priznanie?

Znížená daň z nehnuteľnosti a pojem trvalé bývanie

2.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Mesto znížilo daň u stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
Akým spôsobom má správca dane pristupovať k pojmu „trvalé bývanie“? Je povinný správca dane skúmať splnenie podmienky trvalého bývania? Je možné tento pojem nahrádzať pojmom „trvalý pobyt“?

Vyrubenie úroku z omeškania a pokuty v daňovom konaní za viac rokov

2.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Daňový subjekt mal podať čiastkové daňové priznanie na 2 skolaudované stavby, no neurobil tak, takže platil daň za pozemok a nie za stavbu. Na základe dodatočného daňového  priznania mu mesto dorubilo daň zo stavieb za každý rok zvlášť, čo následne uhradil. Je možné vyrubiť úrok z omeškania za obdobie od vzniku povinnosti podať daňové priznanie do zaplatenia dane? Ako má byť správne vyrubená pokuta, jedným rozhodnutím alebo za každý rok zvlášť?

Daň zo žumpy a studne

2.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Je obec oprávnená vyrubovať daň zo stavieb za žumpy alebo studne? Ak áno, o aké stavby ide?

Vyrubenie poplatku za komunálny odpad právnickým osobám

28.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Majú zmeny v zákone o odpadoch vplyv na povinnosť firiem a organizácii platiť obci poplatok za komunálny odpad?

Určenie dane pri neznámom vlastníkovi a správe SPF

10.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Užívateľ nehnuteľností bol daňovníkom. Vlastníkom pozemku bola zomrelá príbuzná osoba a správcom je SPF. Po smrti daňovníka sme vyzvali pozostalých na podanie daňového priznania, daň neuhradili. Užívateľom pozemku a stavby je syn zomrelej. Ku pozemkom nebolo vlastnícke právo preukázané a spravuje ich SPF. Môže správca dane vyrubiť daň podľa pomôcok, ­teda tak akoby postupovala, keby bol užívateľ vlastníkom?

Vyhlásenie motivačnej očkovacej súťaže obcou

17.9.2021

Mgr. Helena Laposová

V prípade ak obec vyhlási motivačnú súťaž na očkovanie, je možné, aby sa do súťaže zapojili aj osoby mladšie ako 18 rokov? Je nutné na vyhlásenie súťaže povolenie nejakého príslušného orgánu? V prípade ak finančná odmena (výhra) bude nad 350 eur, musí byť táto suma zdanená?

Odpustenie daňového nedoplatku ako podmienka na sociálny byt?

28.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Daňový dlžník má daňový nedoplatok za odpad. Daňový dlžník vyhlásil osobný bankrot v roku 2018. V 2019 bol zrušený konkurz dlžníka z dôvodu jeho nemajetnosti. Daňový dlžník požiadal o nájomný byt a nemal by mať evidované nedoplatky. Môže správca dane odpísať daňový nedoplatok alebo má čakať 6 rokov, nedoplatok evidovať ale nevymáhať?

Spätné vyrubenie dane za nehnuteľnosť

17.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec zistila, že vlastník nehnuteľnosti nepodal priznanie k dani za  nehnuteľnosť, ktorú má vo vlastníctve niekoľko rokov. Je možné spätne vyrubiť daň za tieto nepriznané nehnuteľnosti ešte v tomto roku alebo až v nasledujúcom roku?

 

Použitie oneskoreného daňového priznania ako pomôcky

7.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Daňovému subjektu bolo zaslané oznámenie o začatí určovania dane z nehnuteľností podľa pomôcok. Oznámenie si prebral a ešte ten istý deň doručil daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Ako máme postupovať, určiť daň podľa pomôcok a predložené daňové priznanie použiť ako pomôcku alebo vyrubiť daň na základe predloženého daňového priznania?

Zníženie dane z nehnuteľnosti z dôvodu pandémie?

21.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

V roku 2020 bolo schválené zastupiteľstvom VZN zvýšenie daní z nehnuteľností. Právnická osoba žiada o zníženie vyrubenej dane na minuloročnú úroveň, z dôvodu zlej ekonomickej situácie vplyvom pandémie. Môže obecné zastupiteľstvo danej žiadosti vyhovieť, t.j. znížiť daň z nehnuteľnosti?

Neukončené dedičské konanie, užívanie nehnuteľnosti inou osobou a miestna daň

9.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

V obci je dom vo vlastníctve zosnulého pána. Na katastri však stále figuruje ako vlastník, zrejme nie je ukončené dedičské konanie. Nehnuteľnosť však naďalej užíva manželka zosnulého, dokonca časť priestorov prenajíma, avšak daň z nehnuteľnosti nikto neplatí. Môže obec vyrubiť daň z nehnuteľnosti z dôvodu užívania nehnuteľnosti?

Zadržanie vodičského preukazu daňovému dlžníkovi na miestnych daniach

25.2.2021

Mgr. Monika Ivanová

Obec má niekoľko pohľadávok voči občanom obce ohľadom platenia miestnych daní. Aké možnosti má obec pri vymáhaní nedoplatkov v súvislosti s možnosťou uplatnenia ust. § 98 daňového poriadku? Môže obec zadržať vodičský preukaz?

Daň z nehnuteľností a vyrubenie dane dedičovi

19.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vyrubuje obec miestnu daň z nehnuteľností spätne po vydaní právoplatného rozhodnutia o dedičstve, alebo obdobie od úmrtia daňovníka do právoplatného rozhodnutia o dedičstve ostane nevyrubené?

Čo v prípade ak zosnulý daňovník zastupoval viacerých vlastníkov nehnuteľností?

Poplatok za kuchynský odpad pri čiastočnom kompostovaní obyvateľmi

30.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Takmer 98% domácností žijúcich v bytových domoch nám predložilo čestné vyhlásenie, že kuchynský odpad kompostujú. Asi 2% domácností požiadali o vývoz spred domu. Poslanci obecného zastupiteľstva majú jednoznačný názor, že cenu služby vývozu BRKO týmto 2% domácnostiam obec uloží ako samostatnú položku. Množstvový zber zavedený nemáme. Je takýto postup správny?

Rozsah údajov o daňových dlžníkoch poskytovaných zastupiteľstvu

27.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Je možné v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov predložiť obecnému zastupiteľstvu menný zoznam daňových dlžníkov ako prílohu k návrhu na odpis daňových pohľadávok?

Poplatok za odpad pri viac nehnuteľnostiach

16.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Akým spôsobom má správca dane postupovať ak osoba na území obce užíva viacero nehnuteľností a pri každej nehnuteľnosti je iná výška poplatku, ktorý z týchto poplatkov má správca dane vyrubiť?

Ak je obec ako správca dane zároveň aj poplatníkom, akým spôsobom by mala postupovať?  Akým spôsobom postupovať pri podnikateľských subjektoch, ktoré využívajú množstvový zber ak obec nevydáva rozhodnutia?

Daň podľa pomôcok a jej záväznosť v ďalšom období

9.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Daň za nehnuteľnosť  bola v roku 2020 vyrubená podľa pomôcok. Je  potrebné opäť v nasledujúcom roku vykonať jednotlivé kroky (výzvu,oznámenie) až kým daňovník nepodpíše priznanie z dane za nehnuteľnosť?

Poplatok za rozvoj a cestná komunikácia

8.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Je predmetom poplatku za rozvoj areálová komunikácia?

Poskytovanie informácií o platiteľovi dane za ubytovanie

8.10.2020

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec poskytnúť informáciu o tom, či je daňovník obce platiteľom dane za ubytovanie, a to na základe žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.?

Zdaňovanie lesných pozemkov vs. iné využívanie pozemku

29.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Ako zdaniť lesný pozemok, ktorý je v katastri nehnuteľnosti vedený ako lesný pozemok ale v programe starostlivosti o lesy nie je na ňom vedená jednotka priestorového rozloženia lesa, resp. na časti pozemku nie je vedená JPRL, nakoľko les sa tam v minulosti vyťažil a už neobnovil a pozemok je reálne využívaný inak ako napr. záhrada?

Poplatok za odpad za nehnuteľnosť vs. trvalý pobyt

16.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Pani má trvalý pobyt v inej obci ako má nehnuteľnosť. Zdržiava sa vo svojej nehnuteľnosti mimo trvalého pobytu. Poplatok zaplatila v mieste trvalého pobytu, pretože v meste, kde sa zdržiava a vlastní nehnuteľnosť, nie je prihlásená ani na trvalý ani na prechodný pobyt.
Prosíme o stanovisko, či je povinná zaplatiť poplatok v meste, kde vlastní nehnuteľnosť aj napriek tomu, že poplatok bol uhradený v mieste trvalého pobytu.

Odpustenie dane z nehnuteľnosti súkromnej MŠ

15.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Ako postupovať pri odpustení dane z nehnuteľnosti pre súkromnú materskú školu ( „MŠ“). MŠ má zriadenú činnosť v súkromnej budove a na súkromnom pozemku. Je zaradená do siete škôl a na liste vlastníctva má budovu ako materskú školu s prístavbou. V našom VZN máme možnosť odpustiť daň pre školy a školské zariadenia. Má nárok na odpustenie dane aj súkromná MŠ? 

Vyrubenie dane pôvodnému vlastníkovi nehnuteľnosti

2.4.2020

Mgr. Jana Kochan

Mesto vlastnou činnosťou zistilo, že nehnuteľnosť na ktorú bola vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2020 už daňový subjekt nevlastnil. Nový vlastník nepodal daňové priznanie. Je možné v takomto prípade vymáhať daňový nedoplatok z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia?

Postup pri nesprávnej úhrade dane z nehnuteľností

17.3.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Ako má postupovať daňový úrad, keď žiadateľ (daňovník) žiada vyplatenie zaplatenej čiastky dane z nehnuteľnosti, ktorých nie je čiastočne podľa listu vlastníctva vlastníkom a zaplatil ju za svojho otca - menovca, ktorý nepodal v minulosti za seba žiadne daňové priznanie? Zároveň žiadateľ časť iných nehnuteľností nepriznal a dlhuje tak obci daň.

Daň za pozemok vs. vydané stavebné povolenie

29.11.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Daňovník má vydané právoplatné stavebné povolenie na rodinný dom, pričom stav pozemku je orná pôda. Daňovník namieta vyrubenú daň za pozemok, nárokuje si zníženie dane o rozlohu plánového rodinného domu, nakoľko mu okresný úrad – pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko k pripravovanému zámeru – výstavbe rodinného domu. Zároveň namieta výšku dane aj z dôvodu ochranného pásma vodného toku. Ako môže obec postupovať?

Príspevok na činnosť v združení súčasťou poplatku za odpad?

25.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec započítať do výpočtu výšky poplatku za odvoz komunálneho odpadu, aj výdavky spojené s úhradou príspevku na činnosť združenia, v ktorom je obec na základe zmluvy na zber separovaného odpadu ? 

Zánik daňového nedoplatku vs. osobný bankrot

6.11.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Podľa § 85 ods. 4 daňového poriadku právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Kedy je možné odpísať pohľadávku z ukončeného osobného bankrotu? Dlh na nájomnom, pokuty a iné nezaplatené záväzky sa vymažú ako daňové nedoplatky?

Úhyn psa a spôsob vrátenia pomernej časti dani za psa

24.9.2019

Mgr. Jana Kochan

Úhyn psa a spôsob vrátenia pomernej časti dani za psa

Daň z nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve

5.9.2019

Mgr. Jana Kochan

Ak je nehnuteľnosť podľa zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“) vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, v zmysle uvedeného zákona sa každý spoluvlastník nehnuteľnosti považuje za daňovníka vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu, pričom každý z nich je povinný podať daňové priznanie. 

Neodvedenie miestnej dane za ubytovanie

4.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ako by mala obec postupovať, keby na základe podnetu zistila, že na jej území sa nachádza prevádzka, ktorá poskytuje dočasné ubytovanie a neodvádza obci v zmysle platného VZN miestnu daň za ubytovanie?

Určenie celkového počtu podlaží pri suteréne

11.6.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

V kolaudačnom rozhodnutí stavby (samostatne stojaci rodinný dom) je rozsah stavby určený nasledovne: suterén, I. nadzemné podlažie a II. nadzemné podlažie. Na účely daňového priznania k dani zo stavieb je v tomto prípade počet nadzemných podlaží slovo dva alebo jeden; počíta sa suterén do nadzemných podlaží?

Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Vymáhanie daňového nedoplatku dlžníka v konkurze

13.3.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Otázka: Je obec povinná aj po vyhlásení konkurzu na vlastníka vyrubovať daň z nehnuteľností?

Prechodné ubytovanie v dome vs. podnikanie a miestne dane

22.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ak daňovník fyzická osoba vlastní dom, ktorý chce prenajímať na ubytovanie, priznáva si daňovník túto stavbu ako stavbu na bývanie alebo ako stavbu na podnikanie, ak nemá oprávnenie k podnikateľskej činnosti?

Vyššia daň z nehnuteľností pre nerezidentov?

18.1.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Môže mesto prostredníctvom VZN schváliť vyššiu daň pre vlastníkov nehnuteľností, ktorí v meste nemajú trvalý pobyt?

Vymáhanie nedoplatku na dani po zániku obchodnej spoločnosti

17.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Po zániku firmy, ktorá neplatila daň z nehnuteľnosti, je spoločnosť stále vedená ako vlastník nehnuteľnosti. Ako má obec postupovať pri vymáhaní nedoplatku za miestnu daň?

Zníženie poplatku za odpad pri viacdetných rodinách

6.12.2018

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec prostredníctvom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad zvýhodniť viacdetné rodiny, napr. že budú platiť za 5 členov aj pri viacdetných rodinách?

Skenový podpis na rozhodnutí o vyrubení miestnej dane

4.12.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Je v súlade s príslušnými zákonmi SR, ak je na rozhodnutí o vyrubení miestnej dane alebo poplatku, ktoré je tlačovým výstupom z používaného IS, podpis správcu dane a pečiatka mesta v skenovanej podobe ako súčasť formulára rozhodnutia, t.j. vytlačené rozhodnutie je už úplné, nie je potrebné ho podpisovať ani pečiatkovať?

Vymáhanie pohľadávky po „oddlžení“ dlžníka súdom

30.11.2018

g_Monika Ivanova

Obec dostala uznesenie o oddlžení bývalého obyvateľa obce, ktorý má nezaplatenú daň z nehnuteľností. Exekučne sme pohľadávku nevymáhali, ani sme si ju neprihlásili do konkurzu. Konkurz bol zastavený kvôli nemajetnosti. Vzťahuje sa uznesenie o oddlžení na všetky pohľadávky všetkých veriteľov vzniknuté pred oddlžením aj keď neboli exekučne vymáhané ani prihlásené do konkurzu?

Podpis povereného zamestnanca na rozhodnutí

19.9.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Primátor poveril zamestnanca v zmysle § 63 ods. 3 písm. f) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní k podpisovaniu rozhodnutí v exekučnom a daňovom konaní. Je starosta povinný zverejniť pri rozhodnutí aj formulku, že ide o podpis zamestnanca mesta na základe udeleného poverenia? Je možné túto formulku viesť do samotného rozhodnutia? 

Sankcie za neposkytnutie súčinnosti obci

7.3.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Podľa §26 zákona č. 563/2009 Z. z. na výzvu obce sú vyzvané príslušné inštitúcie povinné poskytnúť obci požadované informácie. Čo v prípade ak odmietnu, prípadne pošlú „vyhýbavú“ odpoveď?

Môže ich obec sankcionovať ? 

Náklady obce v miestnom poplatku za komunálny odpad

8.12.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Čo všetko si môžeme započítať do nákladov za komunálny odpad a následne ich prepočítať do poplatku za komunálny odpad? Môžu sa do týchto nákladov započítať napr. náklady na zamestnancov, náklady na pohonné hmoty traktora, na kosačky, prípadnú amortizáciu, prípadne zakúpenie skladového kontajnera na zberný dvor, v ktorom môžu byť dočasne umiestnené odpady a podobne?

Akceptácia dokladov v inom ako slovenskom jazyku

7.8.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

VZN obce upravuje možnosti na zníženie a odpustenie poplatku a doklady, ktoré je potrebné predložiť.  Je možné akceptovať doklady v českom jazyku, prípadne v angličtine, keďže máme zamestnankyňu, ktorá ovláda anglický jazyk? 

Prijatie platby dane za viacerých daňovníkov od inej osoby

21.7.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Ako máme postupovať v prípade, že za troch daňovníkov za miestne dane zaplatila iná osoba všetky dane spolu jednou sumou, a to vkladom v hotovosti na účet? Z tejto sumy nevieme vôbec identifikovať o aké dane ide a o ktorých daňovníkov. Z platby nevieme ani identifikovať kto vložil peniaze na účet. Vieme to len podľa toho, že s tou osobou, sme rozprávali. 

Zníženie poplatku za odpad

31.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné upustiť od vyberania poplatku za zber odpadu, príp. vyberať poplatok v nižšej sume?

Vymáhanie miestnych daní exekútorom po novom

5.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Obec chce pristúpiť k vymáhaniu daní a poplatkov exekučným konaním. Aký postup musí dodržať v prípade, že exekučné konanie chce zveriť do rúk exekútora?

Odpad podnikateľa so sídlom v inej obci

16.3.2017

Mgr. Matej Trnavský

Právnická osoba prevádzkuje v obci podnikateľskú činnosť, pričom sídlo má v inej obci a neplatí poplatok za komunálny odpad s odôvodnením, že si odpad odvážajú do sídla spoločnosti. Obec im nevykonáva žiadnu službu spojenú s vývozom odpadu, nemajú ani smetnú nádobu. Ako máme postupovať ? 

 

 

Daňové nedoplatky zosnulého daňovníka

6.2.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Ako má správca dane postupovať v prípade úmrtia daňovníka, ak má dedičov a čo v prípade ak nemá dedičov?

Kedy je možná zmena sadzieb miestnej dane a poplatku

12.1.2017

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo miestne dane  naposledy v decembri 2014 prijatím všeobecne záväzného nariadenia. Aký to má vplyv na sadzby a platenie miestnych daní v roku 2016?

Autoškoly a oslobodenie od miestnej dane

3.1.2017

Mgr. Matej Trnavský

Vzťahuje sa oslobodenie od dane z nehnuteľností na pozemky a stavby užívané autoškolou?


Zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

17.8.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Mesto v roku 2002 vyrubilo poplatníkovi poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý sme dali vymáhať v roku 2010 exekútorovi. Môže sa vo vymáhaní pokračovať aj po uplynutí 10 rokov (t.j. aj v roku 2016) alebo sa exekučné konanie malo zastaviť po uplynutí 10-tich rokov v zmysle § 96 ods. 1 písm. e) zákona č. 563/2009 o správe?

K uloženiu pokuty súbežne popri úroku z omeškania z dôvodu nezaplatenia dane

27.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Nakoľko daňovník nezaplatil obci (podľa právoplatného rozhodnutia obce do 31.5.2016) daň z nehnuteľnosti včas, obec ako správca dane mu vyrubi úrok z omeškania zaplatenia dane. Je možné tomuto daňovníkovi uložiť aj pokutu podľa § 155 ods. 1 písm. e) Daňového poriadku za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. d) tohto zákona?

Výber miestnych daní a poplatkov inou osobou

10.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je možné delegovať výber dane alebo miestneho poplatku na iný subjekt (napríklad výber poplatku za stavebný odpad preniesť mandátnou zmluvou na technické služby a podobne)?

K vyrubeniu dane z pozemkov parciel registra „E“

7.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Obec má právo vyrubiť daň z lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a tie sú evidované ako parcely registra „E“. Znamená to, že má obec právo vyrubiť daň aj z iných pozemkov evidovaných ako parcely registra „E“?

Aké dôsledky má pre obec pri vyrubovaní dane z nehnuteľnosti to, že údaje o druhu pozemku evidovaného ako parcela registra „E“ sú hodnoverné, nakoľko sa nepreukázal opak, no nie sú právne záväzné?

 

Postup obce pri neoznámení zmeny vlastníka pozemku

11.4.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Ako má obec postupovať, ak jej daňovník neoznámil zmenu vlastníka lesných pozemkov počas zdaňovacieho obdobia?

Vymáhanie nevymožiteľných daňových pohľadávok

16.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Je možné nevymáhať daňové pohľadávky mesta premlčané, pohľadávky nepatrnej hodnoty a pohľadávky právnických osôb, ktoré zanikli výmazom?

Postup obce pri vymáhaní pohľadávok obce

11.3.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Aký je postup obce, ak občan nereaguje na upomienky o zaplatení daní, nájomného, poplatkov za komunálny odpad a podobne?

Poplatok za komunálne odpady vlastníka nehnuteľností

22.1.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Je obec oprávnená ukladať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatníkom, ktorí na území obce nemajú trvalý ani prechodný pobyt, ale majú tu vo vlastníctve nehnuteľnosť?

Rozdielne druhy zberu odpadov v závislosti od osoby poplatníka

19.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec podľa platnej právnej úpravy vo svojom VZN zaviesť množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov a pre fyzické osoby tzv. kalendárový alebo paušálny zber, a tým aj rozdielne sadzby poplatku?

Nesprávne stanovená sadzba poplatku za komunálny odpad vo VZN

30.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

V obci sa doteraz vyruboval poplatok za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa prijatého VZN  pre všetkých podnikateľov v rovnakej výške, čo je v rozpore s určením výšky poplatku v zmysle zákona 582/2004 Z. z. Je možné vyrubiť nový poplatok na základe platnej sadzby za osobu a kalendárny deň a za aké obdobie rokov? 

Vytvorenie pracovných miest ako dôvod oslobodenia od dani z nehnuteľnosti?

27.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec vo VZN o dani z nehnuteľností znížiť alebo odpustiť daň z nehnuteľností pre právnickú osobu vykonávajúcu podnikateľskú činnosť z dôvodu, že spoločnosť vytvorí určitý počet nových pracovných príležitostí v obci?

Poplatok za odpad v škole

23.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je možné vyrubiť základnej škole poplatok za komunálny odpad aj za žiakov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt a dochádzajú do školy z okolitých obcí?

Neurčitý vlastník stavby a daň zo stavieb

28.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ako má správca dane postupovať pri vydaní rozhodnutia k dani z nehnuteľností na rok 2015 v prípade, ak v priebehu roku 2014 došlo k zrušeniu prevádzky podnikateľského subjektu na území obce. Podľa katastra nehnuteľností je vlastníkom nehnuteľností naďalej pôvodný subjekt, pričom na liste vlastníctva sú evidované ťarchy a záznamy o vykonaní 2 neúspešných dražieb, avšak v obchodnom registri pod identifikačným číslom spoločnosti je registrovaný iný subjekt, ktorý nie je vlastníkom nehnuteľností. 

 

Podmienky zverejnenia zoznamov daňových dlžníkov

15.4.2015

JUDr. Martina Tomus Palušková

Za akých podmienok je obec ako správca dane oprávnená zverejňovať zoznamy daňových dlžníkov? 

Určenie daňovníka pri predaji nehnuteľnosti na prelome rokov

10.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Kto je povinný zaplatiť daň z nehnuteľnosti na rok 2015, ak kupujúca firma mala zmluvu o užívaní nehnuteľnosti od 02.06.2014, dňa 11.12.2014 podpísali kúpno-predajnú zmluvu, dňa 31.12.2014 požiadali o vklad do katastra a ten prebehol 15.01.2015. 

Dokladovanie dôvodnosti nároku zníženia/odpustenia poplatku a ochrana osobných údajov

16.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

V prípade zníženia, odpustenia poplatku za odvoz komunálneho odpadu nám daňovníci predkladajú napr. kópiu pracovnej zmluvy v zahraničí alebo v SR. Ako sa v tomto prípade aplikuje § 15 ods. 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ohľadne kopírovania úradných dokladov iba so súhlasom dotknutej osoby? Môžeme robiť kópie pracovných zmlúv resp. môžu nám dokladovať takýmito kópiami zmluvný vzťah ku zníženiu poplatku? Čo sa rozumie pre účely tohto zákona úradný doklad?

Poplatok za odpad osobám v spoločnej domácnosti

15.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec vydať rozhodnutie k poplatku za komunálny odpad aj pre fyzické osoby na základe písomného oznámenia vzniku poplatkovej povinnosti na území obce ak ide o manželku s deťmi, užívajúce neskolaudovanú nehnuteľnosť ? Poplatníkom ako aj vlastníkom nehnuteľnosti je manžel, ktorý má v obci trvalý pobyt.

Vybraný okruh osôb a poskytnutie zvýhodnenia pri poplatku za komunálny odpad

12.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je chybou ak má mesto vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad uvedenú zľavu na poplatku za komunálny odpad len pre občanov starších ako 70 rokov podľa § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady?

Daň vs. poplatok za užívanie verejného priestranstva

12.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obec má vydané všeobecne záväzné nariadenie, kde je stanovená daň za užívanie verejného priestranstva. Reálne však k vyrubovaniu dane nedochádza, obec namiesto toho účtuje poplatok za užívanie verejného priestranstva. Ide napríklad o prípady kultúrnych podujatí a pod. Je to takto správne, či sme povinní vyrubovať daň?

Daň z pozemkov a verejná účelová komunikácia

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

V ustanovení § 6 ods. 2 písmeno b) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení sa hovorí, že predmetom dane nie sú pozemky a ich časti na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy. Znamená to, že všetko čo je verejná účelová komunikácia alebo železničná dráha má byť zdanené?

Určenie dane podľa pomôcok

11.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Daňovník, ktorý je právnickou osobou nepreberá zásielky a nereaguje na výzvy správcu dane. Aký je postup správcu dane, ak v rámci svojej činnosti zistí, že právnická osoba už nie je vlastníkom nehnuteľnosti? Môže daň z nehnuteľností upraviť podľa platných listov vlastníctva aj bez podania daňového priznania alebo musí daňovníka vyzývať k podaniu daňového priznania?

Doručenie písomnosti právnickej osobe v daňovom konaní

20.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Daňovník, ktorý je právnickou osobou vlastní v obci nehnuteľnosti. Nepreberá rozhodnutia na daň. Ako v takomto prípade vymôcť daňovú pohľadávku?

 

Ako správne určiť stavebný pozemok pre účely dane z nehnuteľností?

14.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Daňovníkovi bolo v roku 2013 vydané stavebné povolenie na jednu parcelu 520/29 (1000 m2). Uvedený daňovník si následne dal geometricky zamerať rozostavanú stavbu a bola vytvorená nová parcela 520/22 (100 m2). Tento rok podal daňové priznanie na 100 m2 stavebného pozemku a 900 m2 ornej pôdy. Myslím si, že celá výmera pôvodných 1000 m2 by mala byt stavebným pozemkom až do kolaudácie, on mi tvrdí opak. Môžete mi napísať, či postupujem správne? 

Zaraďovanie stavieb pre účely Zákona o miestnych daniach

7.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako má správca dane postupovať pri zaraďovaní stavieb na účely Zákona o miestnych daniach?

Zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov

28.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) porušením zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov?

Daň za ubytovanie

9.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Občan  prenajíma časť budovy na ubytovanie. Po výzve, aby odvádzal poplatok za ubytovanie obci v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce nám oznámil, že on dlhodobo prenajal  túto časť budovy (na 3 roky)  nejakej organizácii a nemá dôvod  odvádzať   poplatok  za  ubytovanie v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia.  Ako vzniknutú situáciu riešiť?

Oslobodenie alebo zníženie dane za užívanie verejného priestranstva

8.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je obec oprávnená zveriť vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré upravuje miestne dane oprávnenie starostovi obce individuálne rozhodovať o oslobodení alebo znížení dane za užívanie verejného priestranstva?


Posudzovanie stavieb pri vyrúbení dane zo stavieb

22.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Má obec právo vyrubiť daň zo stavieb (rozhodnutím) nájomníkovi, pokiaľ táto stojí na pozemku obce, ktorý mu obec prenajala?

Ustanovenie daní a poplatkov vo všeobecne záväznom nariadení obce

4.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Obec vo všeobecne záväznom nariadení zaviedla poplatok za použitie sály kultúrneho domu, zasadacej a sobášnej miestnosti, vestibulu obecného úradu, za vyhlásenie miestnym rozhlasom a za použitie prístrojov a zariadení vo vlastníctve obce.

Je obec oprávnená ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení tieto druhy poplatkov?

Započítanie peňažnej pohľadávky náhrady škody vs. vyrubená daň

21.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné podľa §580 a nasl. Občianskeho zákonníka jednostranne započítať peňažnú pohľadávku občana z titulu náhrady škody s peňažnou pohľadávkou mesta voči daňovníkovi z titulu vyrubenej dane z nehnuteľnosti?

Zmeny dane pri miestnych daniach a poplatkoch počas roku

6.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné v priebehu kalendárneho roka zavádzať zmeny v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku?

Zánik zodpovednosti za správny delikt

4.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Daňovú úrad uložil daňovníkovi pokutu za správny delikt. Tento daňovník však zomrel. Môže si pokutu daňový úrad vymáhať od dedičov?

K povinnosti podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na výzvu správcu dane a sankcie

4.10.2012

JUDr. Martina Paluskova

Daňový úrad ako správca dane z motorových vozidiel vyzval daňovníka na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Daňovník volal na úrad, že túto daň platiť nemusí a tým pádom nemusí ani podávať žiadne priznanie. Je to tak? Môžeme mu dať nejakú sankciu ak toto priznanie nepodá?

K oprávneniu obce rozšíriť pojem osobitné užívanie verejného priestranstva

3.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Je obec oprávnená v nadväznosti na daň za užívanie verejného priestranstva vo svojom všeobecne záväznom nariadení rozšíriť zákonnú definíciu osobitného užívania verejného priestranstva?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (122)

Neurčenie spôsobu zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj

24.6.2024

Alexandra Močárová

Úrok z omeškania v prípade neodvedenia dane v ustanovenej lehote a výške

24.6.2024

Alexandra Močárová

Povinnosť zaplatiť úroky z omeškania prevádzkovateľovi skládky

7.6.2024

Monika Grichová

Daň z nehnuteľnosti za nevyužívanú športovú halu vs. zmena účelu stavby

26.2.2024

Simon Čačaný

Spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj

26.2.2024

Alexandra Močárová

Miestny poplatok za pripojenie pozemkov ku kanalizácii

27.11.2023

Alexandra Močárová

Nevyužívanie stavby a vplyv na daňovú povinnosť

25.10.2023

Simon Čačaný

Daň za užívanie verejného priestranstva pri rekonštrukcii plynovodu

11.10.2023

Simon Čačaný

Úhrada miestneho poplatku po splatnosti

5.10.2023

Alexandra Močárová

Povinnosť zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj

29.9.2023

Alexandra Močárová

Určenie dane podľa pomôcok z dôvodu nedostatku dôkazov daňovníka

4.7.2023

Simon Čačaný

Poplatok za zhodnotenie stavebného pozemku vs. retroaktivita

4.7.2023

Simon Čačaný

Rozkopávky ako predmet dane za užívanie verejného priestranstva

4.7.2023

Simon Čačaný

Oznamovacia povinnosť a platenie dane za predajné automaty

4.7.2023

Simon Čačaný

Neurčenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva k všetkým spôsobom užívania

16.5.2023

Alexandra Močárová

Predaj pozemkov obcou a poplatky za pripojenie inžinierskych sietí

12.5.2023

Simon Čačaný

Vyberanie dane za dočasné parkovanie motorového vozidla na verejnom priestranstve

14.4.2023

Alexandra Močárová

Výrub miestnej dane pred začatím užívania verejného priestrastva

14.4.2023

Alexandra Močárová

Daň za užívanie verejného priestranstva a demonštratívny výpočet spôsobov vs. sadzba dane

3.4.2023

Alexandra Močárová

Zákonnosť procesného postupu správcu dane a blokácia finančných prostriedkov na účte v banke

27.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Individuálne určenie času predaja podnikateľom

17.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Sprístupnenie osobných údajov orgánu verejnej moci poskytovateľom internetových služieb

17.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Nezákonné zavedenie „ostatných poplatkov“ vo VZN

10.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Zmena účelu využitia stavby správcom dane a skutočný účel využívania stavby

31.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Zníženie poplatku za „bio“ odpad

31.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

„Hodinová“ sadzba dane za všeobecné užívanie verejného priestranstva

14.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Odôvodnenie rozhodnutia o vyrubení dane

14.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Odpočet DPH obcou a využívanie obecnej budovy

30.9.2022

Jakub Lenárt

Otvorený výpočet osobitného užívania verejného priestranstva

30.9.2022

Jakub Lenárt

Ďalšie druhy určenia využívania verejného priestranstva

30.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Prikázanie pohľadávky z účtu vs. zásah do práv povinného

23.9.2022

Jakub Lenárt

Odlišné sadzby dane, nesprávne zaokrúhľovanie dane, nesprávne zdaňovacie obdobie a iné

31.8.2022

isamosprava.sk

Daň zo stavieb pri stavbe dráh vs stavebné pozemky

12.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Možnosti prerušenia daňovej kontroly vs jej celkové trvanie

13.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Sadzba dane pri ornej pôde a trvalom trávnatom poraste

13.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Splatnosť miestneho poplatku a potreba odôvodnenia rozhodnutia

6.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Lehota na predloženie dokladov pre odpustenie poplatku za odpad

2.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Výška príplatku za podlažie určená obcou

31.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Poplatok za odpad vlastníkovi pozemkov

11.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Úloha správcu dane pri dokazovaní v daňovom konaní

11.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zásada určovania dane podľa pomôcok

4.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Nejasné oslobodenie od dane nájomných a sociálnych bytov

24.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Obec ako odvolací orgán vo veciach miestnych daní?

21.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vysoké školy a oslobodenie od dane z pozemkov

13.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako daň?

15.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Kvalitatívne parametre odôvodnenia vyrubeného poplatku za odpad

10.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nesprávne určenie povinnosti pri dani za lesné pozemky, za psa a oslobodenia od dane za sociálne a nájomné byty

26.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Vyrubenie miestneho poplatku bez uvedenia spôsobu výpočtu poplatku

7.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Oslobodenie katolíckej cirkvi od dane a štátna pomoc

16.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Nezákonná štátna pomoc odpísaním dlhu daňovým úradom

26.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Ušlý zisk a jeho výpočet pri zadržaní oprávneného odpočtu DPH

25.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Odpustenie poplatku za odpad na základe zrušeného rozhodnutia

19.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Forma podpisu starostu na rozhodnutí obce

6.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Samostatne bývajúce osoby oslobodené od dane z nehnuteľnosti?

28.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Poplatok za účet na výber dane z nehnuteľnosti vs. štátna pomoc

17.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Úľavy na daniach z nehnuteľnosti aj pre vysoké školy?

10.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Rozdielna sadzba príplatkov pri viacpodlažných stavbách

30.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Poplatok za rozvoj podľa neúčinného VZN?

7.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Svojvoľné konanie správcu dane o odvolaní

7.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Preskúmavanie sadzby dane z nehnuteľností

7.4.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Daň za pozemky v prípade hospodárskych lesov

29.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Postavenie obce pri zmene užívacieho práva nehnuteľností vs. DPH

26.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dokumentačná povinnosť daňového subjektu

26.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nejasná terminológia VZN v oblasti miestnych daní

12.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zníženie dane internou smernicou

28.11.2020

Mgr. Monika Ivanová

Daň z prevádzkovania stávkových terminálov nepredstavuje „technický predpis“

23.10.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Vyrubenie poplatku za odpad na podklade zrušeného VZN

16.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Topoľčany z 22.11.2019 - Nesprávne vymedzenie poplatníkov oslobodených od platenia poplatku

14.8.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Topoľčany z 5.11.2019 - Relevantný ukazovateľ na výpočet poplatku za komunálny odpad v reštauračných a ubytovacích zariadeniach

7.8.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 31.1.2019 - Úprava medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane z nehnuteľností

2.7.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Žilina z 3.10.2019 - Trvalý pobyt ako podmienka na zníženie či odpustenie poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

28.5.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 28.4.2011 - Zvýšenie ročnej sadzby dane z pozemkov

28.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Neprimeranosť hodnoty predmetu záložného práva v daňovom konaní

15.1.2020

JUDr. Dagmara Pagačová

Najvyšší súd SR z 27.9.2018 - Zdaňovanie nehnuteľností v konkurze

9.10.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 18.9.2018 - Povinnosť zaplatiť daň za užívanie verejného priestranstva pri oprave plynovodu

4.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 27.9.2018 - Zásada objektívnej pravdy pri dokazovaní správcu dane

27.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou z 27.4.2018 - Nemožnosť rozdielnej sadzby poplatku za vývoz odpadu

26.9.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 25.7.2018 - Projektová dokumentácia ako pomôcka pri určení dane z nehnuteľnosti

25.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 25.10.2018 - Dôvody na zníženie alebo odpustenie miestnej dane

3.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Topoľčany z 20.4.2018 - K nemožnosti obce zavádzať a vyberať poplatok za zberné nádoby

15.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou z 27.4.2018 - VZN a dočasné parkovanie na verejnom priestranstve

2.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Levice z 8.8.2018 - Poplatník bez pobytu v obci

1.3.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 30.5.2018 - Nárok na zavedenie množstvového zberu odpadu

25.1.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Topoľčany z 14.9.2017 - K nezákonnosti vyrubovania poplatku za totožné zdaňovacie obdobie dvoma rozhodnutiami v rôznych výškach

8.11.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 26.2.2018 - Protest prokurátora voči VZN. K úprave poplatku za náhradnú evidenčnú známku za psa

28.9.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Zvolen z 27.11.2017 - Protest prokurátora voči VZN. K úprave miestnych daní vo VZN nad rámec zákona

14.9.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 29.3.2018 - K doručovaniu písomností

10.8.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 21.3.2018 - K určeniu sadzby dane z nehnuteľnosti a jej vyrubeniu

20.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 29.6.2016 - Oslobodenie od dane z nehnuteľností

9.12.2016

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Kežmarok z 15.1.2015 - Protest prokurátora proti výkazu daňových nedoplatkov

24.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 22.1.2014 - K možnostiam obcí stanovovať sadzbu daní z nehnuteľností

23.5.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 10.9.2014 - K DPH za prvé využívanie nehnuteľnosti obcou, postavenej na jej účet a na jej pozemku

20.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 19.3.2014 - Metodický pokyn nie je všeobecne záväzným právnym predpisom a preto pre správne zdanenie stavby jeho obsah nie je rozhodujúci

29.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Topoľčany z 11.4.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

22.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Malacky z 12.6.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach

22.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 8.11.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach

15.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Bratislava V. z 18.8.2013 - Protest prokurátora proti platobnému výmeru správcu dane mestskej časti

25.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Komárno z 8.8.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktorým bola schválená oznamovacia povinnosť majiteľov rekreačných chát, nájomcov a ostatných ubytovateľov počas letnej turistickej sezóny

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Galanta z 5.12.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

3.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou z 30.11.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

3.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Pezinok z 5.10.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o dani z nehnuteľnosti

3.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 11.7.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o dani za užívanie verejného priestranstva a o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva

23.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 11.7.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach

23.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Banská Bystrica z 4.10.2011 - Protest prokurátora proti platobnému výmeru na daň za psa

28.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Partizánske z 16.8.2011 - Protest prokurátora proti VZN o o iných verejnoprospešných službách

15.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 8.7.2011 - Protest prokurátora proti VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce

26.7.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 3.11.2011 - proti všeobecne záväznému nariadeniu o iných poplatkoch

25.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Martin z 29.7.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

20.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 10.10.2011 - Konanie o správnom delikte

24.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 30.3.2011 - K úradne neoverenej plnej moci v daňovom konaní

22.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 14.2.2012 - Daň z nehnuteľnosti - stavebného pozemku, na ktorom je postavená záhradná chatka

16.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 10.10.2001 - K zániku zodpovednosti za správny delikt

4.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 20.6.2002 - K výške pokuty za daňový delikt

4.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 10.3.2010 - K povinnosti prihlásiť psa do evidencie

3.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 6.3.2012 - Oprava havarijného stavu kanalizácie ako osobitné užívanie verejného priestranstva

3.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Ústavný súd SR z 18.9.2008 - K právu na súdnu ochranu

1.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Ústavný súd SR z 25.5.2000 - K normotvornej právomoci obce v nadväznosti na miestne dane

1.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 28.6.2012 - K daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva

1.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 8.5.2011 - K záväznosti katastra nehnuteľností pri vyrubení dane k nehnuteľnosti

1.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (2)

NKÚ - Úspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov finančnou správou

14.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Vzory dokumentov (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (23)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.