Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zákon o krajinnom plánovaní

28.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 24.08.2023 bol v MPK zverejnený zákon o krajinnom plánovaní. Cieľom je vytvoriť nástroj integrovaného manažmentu krajiny, ktorý bude predstavovať komplexnú starostlivosť o krajinu, a zároveň bude súhrnom zásad, činností a opatrení, ktoré prispejú k dosiahnutiu a udržaniu ekologickej stability v územnom systéme ekologickej stability, zabráneniu poškodenia alebo k obnove krajinného rázu, utváraniu podmienok na udržiavanie, obnovovanie a šetrné využívanie prírodných zdrojov, ochrane poľnohospodárskej pôdy, zachovaniu prírodného dedičstva, kultúrneho dedičstva a nehnuteľného pamiatkového fondu a k zlepšeniu kvality životného prostredia.

Územia európskeho významu

21.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 15.08.2023 bolo v MPK zverejnené nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu. Cieľom je odstránenie nedostatkov, ktoré Slovenskej republiky vytýka Európska únia a zjednodušenie identifikácie ÚEV.

Nové emisné normy na zníženie emisií CO2

16.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 14.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1242, pokiaľ ide o sprísnenie emisných noriem CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá a zavedenie povinnosti nahlasovania, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/956.

Posilnenie európskeho ekosystému výroby výrobkov emisne neutrálnych technológií

14.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 07.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení rámca opatrení na posilnenie európskeho ekosystému výroby výrobkov emisne neutrálnych technológií (akt o emisne neutrálnom priemysle).