Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Počítanie počtu zasadnutí zastupiteľstva

13.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Poslanci požiadajú o zvolanie zasadnutia a starosta ho na základe ich žiadosti zvolá. Počíta sa toto zasadnutie ako zvolané starostom a ďalšie môže zvolať až po troch mesiacoch? Alebo sa to nepočíta ako zvolané starostom a musí sám starosta zvolať zastupiteľstvo, aby bol dodržaný zákon?

Rozdelenie zisku v obecnej s.r.o.

11.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zásady o nakladaní s majetkom obce stanovujú, že zastupiteľstvo schvaľuje ročnú účtovnú závierku spolu s rozdelením zisku obecnej s. r. o. Starosta uvedené nechce rešpektovať, argumentuje, že on jediný zastupuje obec na valnom zhromaždení. Kto má rozhodnúť o rozdelení zisku?

Pripravovaná novela zákona o informačných technológiách vo VS

10.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 07.01.2022 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe. V aplikačnej praxi sa vyskytli prípady, kedy bola pôsobnosť tohto zákona nesprávne vykladaná orgánmi riadenia. Z tohto dôvodu pripravovaná novela jasnejšie vymedzuje pôsobnosť tohto právneho predpisu.