Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Usmernenia o výnimkách v nariadení GDPR

14. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Európsky výbor pre ochranu údajov usmernenia k výnimkám podľa článku 49 nariadenia GDPR ohľadne výnimiek prenosov osobných údajov do tretích krajín.  Usmernenie vydal s poukazom na čl. 70 ods. 1 písm. j) a e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „nariadenie GDPR“).

Zverejňovanie zdravotnej dokumentácie bez súhlasu dotknutej osoby

13. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 08.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Zefektívnenie konania o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci

13. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 12.04.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Stratégia kybernetickej bezpečnosti 2021 až 2025

9. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 31.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej ako „Akčný plán“). Akčný plán definuje spôsob a nástroje, ktorými sa bude SR snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru.

Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže

8. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 01.04.2021 NRSR schválila zákon o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej ako „zákon“). Schválením zákona dochádza k transpozícii smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)[1]. Uvedený zákon sa vzťahuje aj na obec a vyšší územný celok pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy (§2 ods. 1).