Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Povinnosť obce odpredať byt nájomcovi

25.11.2022

Mgr. Helena Laposová

Doterajší nájomca si podal žiadosť o odpredaj bytu do jeho vlastníctva za regulovanú cenu. Je mesto v tomto prípade povinné postupovať v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a byt odpredať za regulovanú cenu?

Schvaľovanie platu staronovému starostovi

23.11.2022

Mgr. Helena Laposová

Musí byť súčasťou ustanovujúceho zastupiteľstva i prejednanie platu starostu, ak funkciu obhájil predchádzajúci starosta, ktorý mal v predchádzajúcom funkčnom období schválené navýšenie základného platu o 30 % ?

Právomoc starostu dodatkovať zmluvu schválenú zastupiteľstvom

22.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Môže dodatok k nájomnej zmluve schválenej uznesením obecného zastupiteľstva každoročne uzatvárať starosta obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva, ak výška nájmu určená v dodatku je každoročne iná? Zmluvné strany dohodli výšku nájmu najviac do výšky ročných odpisov majetku.

Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

22.11.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 18.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, ktorý vypracoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa ust. § 9 ods. 3 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Špeciálny spôsob hlasovania v referende

22.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 10.11.2022 NRSR schválila zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022.