Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Doručovanie osobe bez trvalého pobytu - lehoty a spôsob oznamovania

29.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Aké je správne doručovaním písomnosti občanovi, ktorému bol zrušený trvalý pobyt alebo sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt a jeho adresou na účely doručovania je sídlo obecného prostredníctvom obce od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov? Chceme požiadať o vyjadrenie sa k lehote a spôsobu oznamovania (obsahové náležitosti oznámenia) doručovania písomností obcou v zmysle ust. § 5 zákona č. 253/1998 Z. z..

Mládežnícky parlament a oprávnenie oboznamovania sa s dokumentáciou obce

28.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Môže obecný úrad elektronicky zasielať materiály členom mládežníckeho parlamentu? Podľa štatútu môžu byť jeho členmi aj osoby neplnoleté a materiály obsahujú aj osobné údaje.

Novela zákona o meste Košice

21.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 16.03.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice. Hlavným nositeľom samosprávy na území mesta Košice je Mesto Košice; mestské časti majú de facto len odvodenú samosprávu (podľa § 2 ods. 2 druhú vetu zákona o meste Košice mestské časti vykonávajú samosprávu v rozsahu zverenom týmto zákonom a štatútom). Podľa prílohy zákona o meste Košice tvorí mesto Košice 22 mestských častí.