Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Schválený zákon o významných investíciách

14.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 29.09.2021 NRSR schválila zákon o významných investíciách. Zákon o významných investíciách reaguje na zmeny v trendoch prípravy významných investícií, strategických parkov, resp. území a zároveň reaguje na aplikačnú prax, ktorú Ministerstvo hospodárstva SR získalo počas účinnosti pôvodnej právnej úpravy.

Zmeny k spracúvaniu údajov zosnulých osôb

8.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 05.10.2021 schválila NRSR novelu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novelou sa upravuje bariéra pre budovanie významných pietnych pamätníkov, kroník symbolizujúcich pamäť nášho národa či našich miest alebo obcí.

Úprava podrobností oblasti prevádzky informačných technológií verejnej správy

6.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 04.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o zabezpečení prevádzky, servisu, podpory, monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy (ďalej len ako „návrh vyhlášky“).

Zodpovednosť obce za neoprávnené zverejňovanie osobných údajov

4.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Hlavný kontrolór predložil správu o výsledkoch kontroly v mestskej obchodnej  spoločnosti obecnému zastupiteľstvu , v ktorej sa uvádzali mená a priezviská neplatičov; túto správu mesto zverejnilo na webovom sídle ako materiál predkladaný na rokovanie zastupiteľstva.  Kto zodpovedá za porušenie zákona ak došlo k neoprávnenému zverejneniu osobných údajov fyzických osôb?