Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Účinnosť odvolania z funkcie zástupcu starostu

20.2.2024

JUDr. Monika Ivanová

Starosta odvolal z funkcie zástupcu starostu povereného poslanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu starostu. Zástupca starostu prevzatie uvedeného odvolania odmietol podpísať, avšak starosta mu odvolanie odovzdal za prítomnosti svedka. Považuje sa odvolanie za platné dňom jeho oznámenia zástupcovi starostu napriek tomu, že zástupca starostu odmietol podpisom potvrdiť jeho prevzatie alebo je potrebné odvolanie doručiť zástupcovi ako doporučenú zásielku? Má vplyv na trvanie funkcie zástupcu starostu to, že zástupca starostu je práceneschopný?

Začiatok školského roka

19.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 16.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu vyhlášky je zosúladiť jej ustanovenia s čl. III zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií v znení účinnom od 1. januára 2024, podľa ktorého štátny sviatok 1. september už nie je dňom pracovného pokoja, a teda aj školské vyučovanie sa bude začínať 1. septembra.

Návrh zákona pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete

19.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 14.02.2024 vláda SR schválila s pripomienkami návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona sa bude prerokúvať v skrátenom legislatívnom konaní. Cieľom návrhu zákona je:

a) upraviť podmienky na prípravu, uskutočňovanie a dokončovanie investičných projektov, o ktorých vláda Slovenskej republiky rozhodne, že sú strategickou investíciou a ich realizácia je vo verejnom záujme. Upraviť práva a povinnosti držiteľa osvedčenia o strategickej investícií, pôsobnosť orgánov štátnej správy, ako aj osobitosti povoľovacích a vyvlastňovacích konaní. Pôjde o investície, ktoré sú financované z verejných zdrojov; a

b) prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1187 o zefektívňujúcich opatreniach na dosiahnutie pokroku pri realizácii transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) do slovenského právneho poriadku. Zákon upravuje postupy a podmienky vydávania povolení pri výstavbe projektov dopravnej infraštruktúry, ktoré sú súčasťou vybraných úsekov základnej a súhrnnej transeurópskej dopravnej siete na území Slovenskej republiky. Stavby, ktoré budú spadať do rozsahu pôsobnosti tohto zákona, by sa mali v procese povoľovania uprednostňovať pred inými projektami a samotný proces povoľovania pre tieto stavby by za ideálnych podmienok nemal trvať dlhšie ako štyri roky.

Rovnaká úroveň služieb vo verejnej osobnej doprave

15.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 14.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave. Cieľom predkladaného návrhu vyhlášky je zabezpečiť, aby cestujúci na celom Slovensku dostal rovnakú úroveň služieb vo verejnej osobnej doprave, aby bola organizácia verejnej osobnej dopravy prehľadná, jednoduchá, zrozumiteľná a prozákaznícka. Cieľom je tiež odstrániť neracionálne rozdiely medzi dráhovou a cestnou dopravou vo vzťahu k cestujúcej verejnosti, ktoré zhoršujú orientáciu cestujúceho a stabilitu systému verejnej osobnej dopravy.

Vyhláška k doprave na dráhach

15.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 14.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov.