Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Program odpadového hospodárstva SR 2021 – 2025

29.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 24.11.2021 Vláda SR schválila program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025. Program stanovuje základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho programu, z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR a z aktuálne platných právnych predpisov EÚ.

Spracúvanie osobných údajov zamestnávateľom

26.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Vyžaduje sa súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov zamestnávateľom?

Dôsledky neoznámenia zániku mandátu poslanca

26.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Poslancovi zastupiteľstva bol odobratý vodičský preukaz. Skutok bol kvalifikovaný ako trestný čin Poslanec po uplynutí stanovenej podmienky 2 roky požiadal o navrátenie vodičského preukazu. Mesto nemalo vedomosť o treste poslanca a poslanec o ňom neinformoval. Sú platné rozhodnutia zastupiteľstva s jeho dva roky neplatným hlasom? Nedopustil sa nevedomky iného trestného činu?

Mládežnícke a školské parlamenty

26.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 25.11.2021 bola schválená novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako „novela zákona“), ktorej cieľom je podporiť participáciu mladých ľudí na živote spoločnosti na vnútroštátnej, regionálnej a komunálnej úrovni. Zároveň bol zavedený aj školský parlament.

Financovanie volebnej kampane koalíciou

26.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Aké sú pravidlá financovania volebnej kampane do samosprávy obcí a VÚC koalíciou? Limity výdavkov, ktoré inak platia pre politickú stranu, budú v tom prípade platiť pre koalíciu? Každá zo strán koalície si zriadi transparentný účet a na úhrade jednotlivých výdavkov sa len dohodnú tak, aby boli dodržané limity?