Správne / Priestupkové konanie

Správne konania, kedy orgány štátnej, územnej samosprávy alebo záujmovej samosprávy rozhodujú o právach a povinnostiach iných osôb v zásade prebiehajú vždy podľa základných pravidiel stanovených v Správnom poriadku. Pôsobnosť Správneho poriadku však môže osobitný zákon aj priamo vylúčiť, prípadne sa na určité konania Správny poriadok vzťahuje len subsidiárne.


  Odborná doktrína

  Právne predpisy v príprave (0)
  Prijaté právne predpisy (0)

  V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

  Neschválené právne predpisy (0)

  V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

  Dôvodové správy (2)

  Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

  Odborné články (6)

  Doručovanie písomností do vlastných rúk právnickým osobám

  13.2.2014

  Mgr. Veronika Tóthová

  Príspevok sa zaoberá podmienkami za akých sa doručujú písomnosti určené do vlastných rúk právnickým osobám.

  Fikcia doručenia v prípade doručovania písomnosti do vlastných rúk fyzickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi

  7.2.2014

  Mgr. Veronika Tóthová

  V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike fiktívneho doručenia v prípade doručovania písomnosti do vlastných rúk fyzickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi. 

  Právoplatnosť a vykonateľnosť správnych rozhodnutí

  4.10.2013

  Mgr. Matej Trnavský

  V obsahu tohto odborného článku sa venujem dvom základným vlastnostiam správneho rozhodnutia, ktorými sú právoplatnosť a vykonateľnosť.

  Samodoručovanie obecných písomností obecnými úradmi

  30.9.2013

  Mgr. Matej Trnavský

  V obsahu tohto odborného článku posúdime možnosť doručovania písomností obecnými úradmi – tzv. samodoručovanie.

  Elektronický podpis a obec – právo či povinnosť?

  9.8.2013

  Mgr. Igor Šumichrast

  Má obec právo alebo povinnosť disponovať zaručeným elektronickým podpisom?

  Informačný systém Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

  5.6.2013

  JUDr. Jana Vallová

  Správne orgány (mestá a obce) sú povinné evidovať všetky právoplatne ukončené priestupky.
  Odborné stanoviská (0)

  V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

  Prípadové štúdie (16)

  Obec ako žiadateľ a rozhodujúci orgán pri výkone štátnej správy

  16.1.2020

  JUDr. Dagmara Pagáčová

  Ako sa postupuje, ak v prípade preneseného výkonu štátnej správy je na niektorých úsekoch (napr. stavebné konanie, ochrana prírody a krajiny) obec príslušná na rozhodovanie vo veci, a zároveň žiadateľom o vydanie rozhodnutia?

  Deň právoplatnosti vyznačovaný na rozhodnutiach

  14.9.2018

  Mgr. Lenka Michalovičová

  Ktorý deň je potrebné vyznačiť na rozhodnutí obce ako deň právoplatnosti? Posledný deň lehoty na odvolanie alebo nasledovný deň po jej uplynutí? 

  Postup obce voči nedisciplinovanému držiteľovi psa

  31.5.2017

  Mgr. Zdenko Podhradský

  Ako má obec postupovať pri riešení opakujúcich sa sťažností od obyvateľov na voľný pohyb psov ohrozujúcich okoloidúcich? Psy sa pohybujú voľne a ohrozujú okoloidúcich aj napriek upozorneniu majiteľky psov listom.

  Rozsah nazerania do spisu účastníkom stavebného konania

  21.4.2017

  Mgr. Zdenko Podhradský

  Účastník stavebného konania má záujem nazrieť do spisu a vytvoriť si kópie všetkých materiálov. Do akej miery mu to má byť umožnené? Akým spôsobom treba zabezpečiť ochranu osobných údajov ďalších účastníkov konania?

  Lehota zániku zodpovednosti za priestupok

  16.2.2017

  Mgr. Miriama Draskovicova

  Je pri priestupkovom konaní dôležitý dátum, kedy sa priestupok stal alebo kedy sa o tom stavebný úrad (obec) dozvedel?

  Konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky

  11.2.2016

  Mgr. Miriama Draskovicova

  Obci bol postúpený políciou spis s tým, že sa nejedná o trestný čin ale o priestupok vo veci zanedbania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Musí sa v takomto prípade urobiť celé priestupkové konanie alebo postačí aj rozkaz, keďže nám bol odstúpený spis so všetkými vyjadreniami dotknutých? Obvinení z priestupku budú obidvaja zákonní zástupcovia (otec aj matka). Ukladá sa pokuta jedným rozkazom (prípadne rozhodnutím) obidvom alebo každému zvlášť?

  Stanovenie sadzobníka pokút za priestupky v stavebnom konaní obecným zastupiteľstvom?

  3.11.2015

  Mgr. Matej Trnavský

  Obecné zastupiteľstvo uložilo Komisii výstavby a rozvoja obce, životného prostredia a verejného poriadku pripraviť návrh sadzobníka pokút za priestupky v oblasti stavebného práva, o ktorých chce obecné zastupiteľstvo rokovať a schváliť ich výšku. Môže obecné zastupiteľstvo uznesením schváliť výšku pokút za jednotlivé priestupky?

  Zverejňovanie informácií podľa rôznych zákonov

  14.8.2015

  Mgr. Matej Trnavský

  Môže byť rozdiel, či sa jedná o zverejnenie v zmysle info zákona a zverejňovanie podľa stavebného zákona, príp. iných osobitných zákonov? Musí mať rozhodnutie stavebného úradu, ktoré je zverejnené na webe mesta čitateľnú pečiatku a podpis alebo je povinné tieto údaje začierniť?

   

  Postúpený priestupok – brechanie psa

  9.7.2015

  Mgr. Matej Trnavský

  Ako má postupovať obec ak jej bol od oddelenia policajného zboru postúpený priestupok proti verejnému poriadku z dôvodu sťažnosti na „neustále brechanie psa“. Obec však vo svojom VZN nemá upravené „brechanie psov“. Môže obec takémuto majiteľovi prikázať, aby zabezpečil nerušený priebeh susedských vzťahov, resp. ako sa má vzniknutý problém vyriešiť z pohľadu zákona?

  Poskytnutie projektovej dokumentácie účastníkovi stavebného konania alebo tretej osobe

  16.6.2014

  Mgr. Matej Trnavský

  Je stavebný úrad oprávnený poskytnúť projektovú dokumentáciu účastníkovi stavebného (správneho) konania alebo tretej osobe? 

  Doručovanie písomností do vlastných rúk právnickej osobe

  15.4.2014

  Mgr. Matej Trnavský

  Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná môžeme v správnom konaní doručiť písomnosť na adresu štatutárneho zástupcu právnickej osoby?

  Prezenčná listina namiesto zápisnice?

  20.3.2014

  JUDr. Adriána Kováčová

  Je možné v správnom konaní, v ktorom máme predvolaných viacero účastníkov, dať podpísať účastníkom konania namiesto zápisnice prezenčnú listinu?

  Spôsobilosť zahraničnej právnickej osoby byť účastníkom v správnom konaní

  29.11.2013

  Mgr. Igor Šumichrast

  Má právnická osoba, ktorá je osobou so sídlom mimo územia SR a nemá v SR zapísaný podnik ani organizačnú zložku spôsobilosť byť účastníkom konania v správnom konaní (napr. byť stavebníkom v stavebnom konaní)?

  Počítanie lehoty na odvolanie vs. úložná doba na pošte

  28.6.2013

  JUDr. Adriána Kováčová

  Ako správne počítať lehotu účastníka správneho konania na odvolanie, pokiaľ si prevzal zásielku v odbernej lehote na pošte po uplynutí viac ako 3 dní od uloženia zásielky?

  Rozkazné a blokové konanie

  28.1.2013

  Mgr. Matej Trnavský

  Prinášame Vám prípadovú štúdiu, ktorá porovnáva rozkazné a blokové konanie. Blokové konanie a rovnako aj rozkazné (tzv. mandátne) konanie predstavujú zjednodušenú formu konania v oblasti správneho práva.


  Odvolanie riaditeľa školy

  26.10.2012

  Mgr. Veronika Tóthová

  Zodpovedanie otázky, či rozhodnutie obce o odvolaní riaditeľa základnej školy, ktorej je zriaďovateľom, je rozhodnutím vydaným v zmysle správneho poriadku.

  Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (61)

  Najvyšší súd SR z 29.1.2019 - K pojmu „občianske spolunažívanie“

  20.5.2020

  JUDr. Dagmara Pagáčová

  Najvyšší súd SR z 24.7.2019 - Súbeh správnych deliktov

  20.3.2020

  Mgr. Monika Ivanová

  Krajský súd Prešov z 29.11.2017 - Postup obce po podaní odvolania proti rozhodnutiu o priestupku

  5.3.2020

  Mgr. Jana Kochan

  Krajská prokuratúra Košice z 30.9.2019 - Zásah do pokojného stavu podľa § 5 Občianskeho zákonníka pre prípad dlhodobých susedských sporov

  14.2.2020

  Mgr. Jana Kochan

  Najvyšší súd SR z 27.9.2018 - Nemožnosť súdu rozhodovať o neplatnosti VZN vs. preskúmanie administratívneho rozhodnutia

  1.10.2019

  Mgr. Jana Kochan

  Najvyšší súd SR z 5.5.2016 - Samosprávna pôsobnosť obcí pri prejednávaní priestupkov

  12.6.2019

  Mgr. Jana Kolesárová

  Najvyšší súd SR z 25.8.2016 - Nemožnosť obce konať podľa § 5 Občianskeho zákonníka v susedských sporoch

  27.5.2019

  Mgr. Jana Kolesárová

  Najvyšší súd SR z 2.2.2016 - K náležitostiam výroku rozhodnutia obce, ktorým predbežne zakáže zrejmý zásah do pokojného stavu podľa § 5 Občianskeho zákonníka

  23.4.2019

  Mgr. Jana Kolesárová

  Najvyšší súd SR z 12.12.2018 - K možnosti prieskumu rozhodnutí o priestupku vydaných v blokovom konaní

  29.3.2019

  Mgr. Miroslava Kušníriková

  Najvyšší súd SR z 2.2.2016 - Fikcia doručenia pri zasielaní písomnosti do poštového priečinku

  2.10.2018

  Mgr. Jana Kolesárová

  Najvyšší súd SR z 31.7.2018 - K potrebe vytýčenia ústneho pojednávania pri rozhodovaní o správnych deliktoch

  28.9.2018

  Mgr. Lenka Michalovičová

  Najvyšší súd SR z 27.4.2018 - K povinnosti správneho orgánu nariadiť ústne pojednávanie

  14.9.2018

  Bc. Michal Jurčo

  Najvyšší súd SR z 18.1.2018 - Postup správneho orgánu v konaní o administratívnom delikte

  9.7.2018

  Bc. Michal Jurčo

  Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 26.2.2018 - Protest prokurátora proti VZN- Zavedenie priestupkov do VZN bez zákonného zmocnenia

  25.5.2018

  Mgr. Lenka Michalovičová

  Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 26.2.2018 - K úprave priestupkov a ukladaniu sankcií bez zákonného zmocnenia

  11.5.2018

  Mgr. Lenka Michalovičová

  Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 7.11.2017 - Protest prokurátora voči rozhodnutiu- K nesprávnej kvalifikácií priestupku

  3.5.2018

  Mgr. Lenka Michalovičová

  Okresná prokuratúra Nitra z 22.2.2018 - Protest prokurátora voči VZN- K duplicitnej úprave priestupkov

  26.4.2018

  Mgr. Lenka Michalovičová

  Okresná prokuratúra Košice - okolie z 22.12.2016 - Protest prokurátora proti VZN- K výkladu a aplikácií právnej normy

  9.3.2018

  Mgr. Lenka Michalovičová

  Najvyšší súd SR z 19.3.2014 - K povinnosti správneho orgánu presne a úplne zistiť skutočný stav veci

  2.3.2018

  Mgr. Monika Ivanová

  Najvyšší súd SR z 29.4.2015 - K preneseným kompetenciám štátu v správnom trestaní

  26.1.2018

  JUDr. Katka Kováčiková

  Krajský súd Prešov z 28.11.2017 - K formulácií odôvodnenia rozhodnutia správneho orgánu

  12.1.2018

  Mgr. Lenka Michalovičová

  Krajský súd Košice z 7.11.2017 - K neoprávnenému posudzovaniu záverov znaleckého posudku správnym orgánom

  12.1.2018

  Mgr. Lenka Michalovičová

  Ústavný súd ČR z 13.9.2016 - K potrebe náležitého odôvodnenia odklonu od ustálenej rozhodovacej praxe

  21.12.2017

  Mgr. Lenka Michalovičová

  Ústavný súd SR z 24.2.2014 - K potrebe náležitého odôvodnenia rozhodnutia

  2.12.2017

  Mgr. Lenka Michalovičová

  Najvyšší súd SR z 30.10.2008 - K náležitostiam odôvodnenia rozhodnutí správnych orgánov

  10.11.2017

  Bc.Štefánia Čubáková

  Okresná prokuratúra Revúca z 10.2.2017 - Protest prokurátora proti VZN- K oprávneniu obce tvoriť priestupkové právo

  4.11.2017

  Mgr. Lenka Michalovičová

  Najvyšší súd SR z 30.3.2017 - Blokové konanie ako konanie založené na dobrovoľnej ústnej dohode zúčastnených strán

  22.10.2017

  Mgr. Lenka Michalovičová

  Najvyšší súd SR z 10.5.2012 - Čestné vyhlásenie ako náhrada za dôkaz

  24.2.2017

  Mgr. Matej Trnavský

  Okresná prokuratúra Bratislava III z 15.2.2016 - Protest prokurátora proti VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku

  16.12.2016

  Mgr. Zdenko Podhradský

  Najvyšší súd SR z 25.5.2011 - Účinky odkladu vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu

  14.7.2016

  Mgr. Matej Trnavský

  Najvyšší súd SR z 8.7.2014 - Pri uložení pokuty za porušenie všeobecne záväzného nariadenia ide o správne trestanie, ktoré je vždy preneseným výkonom štátnej správy

  7.7.2016

  Mgr. Matej Trnavský

  Okresná prokuratúra Martin z 13.7.2015 - Protest prokurátora proti VZN o výkone taxislužby na území obce - neoprávnená úprava skutkových podstát priestupkov

  27.5.2016

  Mgr. Zdenko Podhradský

  Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 16.12.2015 - Protest prokurátora proti VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - nezákonná duplicitná úprava

  13.5.2016

  Mgr. Zdenko Podhradský

  Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 15.12.2015 - Protest prokurátora proti VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - Stanovenie miesta a času zápisu žiakov

  6.5.2016

  Mgr. Zdenko Podhradský

  Najvyšší súd SR z 17.6.2015 - Pri prejednávaní priestupku a v konaní o správnom delikte obec vystupuje v postavení správneho orgánu

  18.4.2016

  Mgr. Matej Trnavský

  Najvyšší súd SR z 24.9.2014 - Rozdiel medzi poriadkovou a prekluzívnou lehotou

  18.4.2016

  Mgr. Matej Trnavský

  Okresná prokuratúra Brezno z 26.6.2015 - Protest prokurátora proti VZN o podmienkach držania psov - nedovolená tvorba priestupkového práva

  1.4.2016

  Mgr. Zdenko Podhradský

  Okresná prokuratúra v Michalovciach z 15.7.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu k K povinnej školskej dochádzke

  24.3.2016

  Mgr. Zdenko Podhradský

  Okresná prokuratúra Brezno z 3.6.2015 - Protest prokurátora voči VZN- K sankcionovaniu na základe platného požiarneho poriadku mesta

  24.3.2016

  Mgr. Zdenko Podhradský

  Okresná prokuratúra Brezno z 3.7.2015 - Protest prokurátora proti VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorým si obec dotvára priestupkové právo

  3.3.2016

  Mgr. Miriama Draškovičová

  Najvyšší súd SR z 29.4.2015 - Vymedzenie predmetu konania vo výroku rozhodnutia o správnom delikte

  23.2.2016

  Mgr. Matej Trnavský

  Najvyšší súd SR z 22.3.2012 - Rozhodnutie obce o správnom delikte a odvolanie

  5.12.2014

  Mgr. Miriama Draškovičová

  Najvyšší súd SR z 20.8.2014 - K správnemu trestaniu vo veciach správneho/priestupkového konania

  2.12.2014

  Mgr. Miriama Draškovičová

  Najvyšší súd SR z 30.1.2013 - Označenie aktu správneho orgánu

  2.7.2014

  Bc. Ivana Gumanová

  Okresná prokuratúra Brezno z 5.9.2013 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu starostu obce, ktorým určil súpisné číslo stavbe

  27.6.2014

  Bc. Ivana Gumanová

  Ústavný súd SR z 19.3.2014 - Formálne označenie aktu správneho orgánu

  29.5.2014

  Mgr. Matej Trnavský

  Všeobecné súdy z 19.3.2014 - Neúplnosť administratívneho spisu správneho orgánu majúca za následok nepreskúmateľnosť rozhodnutia

  21.5.2014

  Mgr. Matej Trnavský

  Najvyšší súd SR z 20.9.2011 - Doručovanie rozhodnutí v správnom konaní a následky nedoručenia

  15.4.2014

  Bc. Ivana Gumanová

  Okresná prokuratúra Košice - okolie z 25.10.2012 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu mesta, ktorým bolo povolené žiadateľovi umiestnenie reklamného zariadenia

  11.2.2014

  Bc. Ivana Gumanová

  Okresná prokuratúra Brezno z 5.5.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu starostu obce o priestupku vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky

  25.10.2013

  Mgr. Matej Trnavský

  Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 28.11.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce o správnom delikte maloletého

  26.7.2013

  Mgr. Veronika Tóthová

  Najvyšší súd SR z 30.5.2012 - Určenie výšky sankcie ako voľná úvaha správneho orgánu

  11.6.2013

  Michaela Uhrinová

  Najvyšší súd SR z 30.4.2012 - Viazanosť právnym názorom a doručovanie verejnou vyhláškou

  9.1.2013

  Mgr. Veronika Tóthová

  Najvyšší súd SR z 10.10.2011 - Postavenie obce v konaní o správnom delikte

  8.1.2013

  Mgr. Matej Trnavský

  Najvyšší správny súd ČR z 15.9.2005 - Ohliadka

  26.10.2012

  Mgr. Veronika Tóthová

  Najvyšší súd SR z 27.7.1995 - Nulita aktu ako dôvod jeho zrušenia súdom

  26.10.2012

  Mgr. Igor Šumichrast

  Najvyšší správny súd ČR z 18.3.2005 - Výpoveď svedka

  26.10.2012

  Mgr. Veronika Tóthová

  Najvyšší súd SR z 1.1.2007 - Zastavenie konania

  26.10.2012

  Mgr. Veronika Tóthová

  Najvyšší súd SR z 1.1.2007 - Nevyhotovenie zápisnice z pojednávania

  26.10.2012

  Mgr. Veronika Tóthová

  Najvyšší súd SR z 5.2.1997 - K náležitému zisteniu skutkového stavu veci

  26.10.2012

  Mgr. Igor Šumichrast

  Najvyšší súd SR z 1.1.2006 - Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy

  26.10.2012

  Mgr. Igor Šumichrast

  Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

  V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

  Vzory dokumentov (0)

  Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

  Register pojmov (4)

  Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.