Životné prostredie

Obec na úseku životného prostredia
  1. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje ochranu životného prostredia,
  2. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
  3. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku štátnej vodnej správy
  4. vystupuje ako orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
  5. vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny,
  6. vykonáva štátnu správu vo veciach odpadového hospodárstva,
  7. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti ochrany ovzdušia,
  8. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku ochrany pred povodňami,
  9. vykonáva štátnu správu na úseku rybárstva. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (21)

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v platnom znení Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách vplatnom znení Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v platnom znení Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v platnom znení Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení Vyhláška č.24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 o skládkovaní a uskladnení odpadovej ortuti Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v platnom znení Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z. Katalóg odpadov Program odpadového hospodárstva (aktuálne je v schvaľovacom procese na roky 2021-2025)

Právne predpisy v príprave (4)

Rozšírenie trestnoprávnej ochrany zvierat

21.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 16.03.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Cieľom zákona je predovšetkým upraviť trestnú zodpovednosť fyzických osôb, ktoré usmrtia spoločenské zviera – psa a mačku za účelom ich ďalšieho spracovania a získania produktov z nich, najmä mäsa, masti, kože, kožušiny a pod., a to v prípadoch, kedy neboli splnené zákonné dôvody k usmrteniu zvieraťa podľa § 22 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Revitalizácia vodných tokov

23.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 17.02.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Účelom zákona je v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, Koncepciou vodnej politiky SR prijatou dňa 1. júna 2022 vládou SR, Vodným plánom Slovenska schváleným dňa 11. mája 2022 vládou SR, ako aj jedným z kľúčových záväzkov formulovaných v Stratégii EÚ pre biodiverzitu do roku 2030, zabezpečiť realizáciu revitalizačných opatrení pre  obnovu prirodzeného charakteru nevhodne upravených vodných tokov a záplavových území (vrátane mokradí), zníženie ich fragmentácie (odstránenie alebo spriechodnenie bariér) a obnova biologickej a morfologickej spojitosti tokov (umožnenie migrácie vodných organizmov, najmä rýb, transport sedimentov) tak, aby vodné útvary dosahovali aspoň dobrý ekologický stav/potenciál.

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny

17.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 17.02.2023 bol v MPK zverejnený návrh ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

Ochrana pred znečisťovaním vody

7.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 01.02.2023 bol v MPK zverejnený návrh riadneho predbežného stanoviska k Smernici Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, smernica 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality a smernica 2008/105/ES o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky.

Dôvodové správy (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (13)

Nový príspevok z Environmentálneho fondu k triedeniu BRKO

25.5.2021

Bc. Zuzana Čachová

Dňom 15.3.2021 nadobudla účinnosť novelizácia zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorá upravuje nárok miest a obcí na nový príspevok z Environmentálneho fondu. Tento príspevok sa vytvára za účelom podpory a motivácie pre samosprávy k zavedeniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynské odpadu (ďalej len „BRKO“)  na svojom území.

Občianska výpomoc pri kosbe verejnej zelene v obci

22.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Mestá a obce zabezpečujú údržbu obecnej verejnej zelene svojpomocne alebo externe, prostredníctvom vysúťaženej zmluvy s podnikateľským subjektom. Samosprávam nič nebráni v tom, aby časť údržby zelene mohli zveriť aj iným subjektom. Uvedené sa týka aj prípadu, ak obec má zabezpečenú údržbu verejnej zelene s podnikateľským subjektom za predpokladu, že to nevylučuje samotná zmluva uzatvorená medzi obcou a týmto subjektom. 

Zodpovednosť za škodu a náhrada nákladov za odstránenie stromov v ochrannom pásme lesa

29.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Obce sú často krát vlastníkmi lesných pozemkov, súčasťou ktorých je aj lesný porast (les). Z titulu vlastníctva pre obce vyplývajú nie len práva ale aj povinnosti, či už voči svojmu majetku alebo iným osobám. 

K zmene zákona o Environmentálnom fonde

14.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Dňa 26.4.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 111/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde v platnom znení (ďalej ako „zákon o environmentálnom fonde“). Zmenou zákona o environmentálnom fonde sa rozšírilo účelové poskytnutie a použitie prostriedkov Environmentálneho fondu (ďalej ako „fond“). Štátna podpora vo forme poskytnutia finančných prostriedkov v oblasti starostlivosti o životné prostredie je zameraná na podporu aktivít uskutočňovaných v tých územiach a oblastiach, ktoré podliehajú osobitným formám ochrany. Primárne je finančná podpora orientovaná na základné jednotky územnej samosprávy, t. j. obce, ktoré môžu o finančné prostriedky z fondu požiadať buď individuálne alebo kolektívne. 

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 3. časť

3.2.2016

JUDr. Alexandra Vicová

Prinášame Vám tretiu časť článku rozoberajúcu problematiku nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. 

Prenájom časti pozemku alebo vodného toku obcou a spôsob ochrany pred povodňami

8.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa budeme venovať problematike ochrany pred povodňami a možnosti obcí a miest riešiť túto problematiku.

Výrub stromov

3.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku Vám chceme priblížiť postup obce pri výrube stromov v obci.

Postup obce pri nakladaní s čiernymi skládkami

19.4.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Nakladanie s odpadmi upravuje zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, pričom základné zásady nakladania s odpadmi sú zakotvené v § 18 tohto zákona. Ide o zásady, ktoré platia nielen pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ale aj s ostatnými kategóriami odpadu.

Výdavky obce na ochranu pred povodňami

4.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

V súvislosti s ochranou pred povodňami vznikajú obciam a mestám výdavky. Zo zákona o ochrane pred povodňami im vyplývajú povinnosti, ktoré musia obce a mestá financovať. Zákon o ochrane pred povodňami upravuje aj na spôsob získania financií na výdavky vznikajúce s plnením povinnosti pri ochrane pred povodňami

Priestupky prejednávané obcou na úseku ochrany pred povodňami

3.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Podľa § 47 ods. 2 zákona o ochrane pred povodňami je obec oprávnená prejednávať priestupky na úseku ochrany pred povodňami a uložiť pokutu do 1 700 eur.

Povinnosti obce na úseku ochrany pred povodňami

1.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ochrana pred povodňami je upravená v zákone č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

Novela zákona o odpadoch vo vzťahu k povinnostiam obcí

23.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Článok sa zaoberá rozborom schválenej novely zákona o odpadoch vo vzťahu k povinnostiam obce na úseku nakladania s komunálnym odpadom. 

Iniciatívny materiál MŽ SR o návrhu na ochranu vody vo vzťahu k cezhraničnému nakladaniu s vodou odobratou zo zdrojov situovaných na území SR

5.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo iniciatívny materiál týkajúci sa vody a návrhu na jej ochranu a trvalú udržateľnosť vo vzťahu k cezhraničnému nakladaniu s vodou odobratou zo zdrojov situovaných na území SR. 
Odborné stanoviská (5)

NKÚ- Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu

9.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Akčný plán Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

3.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 30.08.2021 schválila Vláda SR akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy. Zmena klímy ako fenomén 21. storočia sa stáva jednou z najväčších výziev environmentálnej politiky. Aj keď sú prejavy zmeny klímy na celom svete a v regiónoch rôzne, jej nepriaznivé dôsledky na sociálno-ekonomické a prírodné systémy sú stále významnejšie a vyžadujú si aktívne riešenie.

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR n zmenu klímy

3.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 30.08.2021 schválila Vláda SR akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy. Zmena klímy ako fenomén 21. storočia sa stáva jednou z najväčších výziev environmentálnej politiky. Aj keď sú prejavy zmeny klímy na celom svete a v regiónoch rôzne, jej nepriaznivé dôsledky na sociálno-ekonomické a prírodné systémy sú stále významnejšie a vyžadujú si aktívne riešenie.

Príručka pre samosprávy k novému zákonu o odpadoch

22.8.2016

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo pre samosprávy knižnú publikáciu k novému zákonu o odpadoch. 

Obce a ochrana drevín - odborno-medotická príručka

9.5.2013

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici

Prípadové štúdie (24)

Škoda spôsobená spadnutým stromom pri ceste

29.6.2022

JUDr. Monika Ivanová

Je obec zodpovedná za škodu na motorovom vozidle, ktoré prechádzalo po ceste I. triedy v intraviláne obce a počas toho spadol na toto vozidlo strom, ktorý rástol pri ceste?

Oznamovacia povinnosť hlásenia chovu včiel obci

22.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Je povinnosťou včelára podávať hlásenie o trvalom stanovišti včelstiev každoročne alebo stačí jedno ohlásenie, ktoré sa prenáša do ďalších rokov?

Údržba zelene nachádzajúcej sa na štátnych pozemkoch v intraviláne obce

24.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Kto sa má starať o údržbu stromov v intraviláne mesta, ak sa stromy nachádzajú pri štátnej komunikácii (nie sú oddelené ani chodníkom) a stromy sú vysadené aj na pozemkoch mesta aj na pozemkoch štátu?

Výrub suchých a odumretých stromov

2.8.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Ministerstvo zmenilo vyhláškou č. 170/2021 Z. z. ustanovenie o výrube suchých a odumretých stromov. je potrebné v zmysle novej vyhlášky podať žiadosť  o vydanie súhlasu  na výrub dreviny v prípade suchej alebo odumretej dreviny, ktorá môže byť nebezpečná?

"Nelegálna skládka" obyvateľov a postup obce

17.5.2021

Zuzana Čachová

Aké možnosti má obec, keď sa jedná o rôzne druhy odpadov na pozemku obyvateľov so znakmi nelegálnej skládky; dotknutí neprispôsobivý občania nespolupracujú, či nereagujú na upozornenia, sú nemajetní (v prípade uloženie sankcie, či odstránenia odpadu na ich náklady je to nevymožiteľné), vstup na pozemok neexistujúceho vlastníka je bez súhlasu tam bývajúcich obyvateľov nemožný.

Poplatok za kuchynský odpad pri čiastočnom kompostovaní obyvateľmi

30.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Takmer 98% domácností žijúcich v bytových domoch nám predložilo čestné vyhlásenie, že kuchynský odpad kompostujú. Asi 2% domácností požiadali o vývoz spred domu. Poslanci obecného zastupiteľstva majú jednoznačný názor, že cenu služby vývozu BRKO týmto 2% domácnostiam obec uloží ako samostatnú položku. Množstvový zber zavedený nemáme. Je takýto postup správny?

Bioodpad a podmienky voči podnikateľom v obci

9.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Obec určilo miesto, na ktorú môžu občania vyvážať drevný odpad, ktorý následne obec likviduje štiepkovaním. Na toto miesto začali vyvážať veľké množstvá tohto odpadu miestni podnikatelia z výsledkov ich podnikateľskej činnosti. Môžeme zakázať na určené miesto ukladanie tohto odpadu podnikateľmi? Ako by mali podnikateľské subjekty tento odpad likvidovať, či skladovať?

Odchyt túlavých zvierat obcou

20.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Je obec povinná odchytávať túlavé zvieratá? Ktoré zvieratá sa považujú za túlavé zvieratá?

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní žúmp

16.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Obec určila v návrhu VZN, že užívateľ žumpy je povinný na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Nemali by napísať aj na základe akého zákona? Alebo obec môže ukladať obyvateľom povinnosti, ktoré nemajú oporu v zákone?

 

 

Povoľovanie činnosti krematória pre zvieratá

7.3.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obecné zastupiteľstvo odmietnuť alebo zakázať podnikateľskú činnosť, ide o realizáciu výstavby krematória pre zvieratá. Ak áno, ako by malo znieť unesenie?

Použitie príjmov z poplatkov z Environmentálneho fondu

3.2.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže mesto z príjmu z poplatkov za uloženie odpadov na skládku z Environmentálneho fondu uhrádzať zmluvnému partnerovi faktúry za zber, odvoz, zneškodnenie alebo zhodnocovanie komunálneho odpadu? Môže mesto z tohto príjmu financovať napr. výstavbu stojísk pre zberné nádoby umiestnené na verejných priestranstvách?

 

Kam s odpadovými olejmi?

12.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Kam s odpadovými olejmi?

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

21.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme ako obec povinní zabezpečiť dočasný prístup k pitnej vode pre obyvateľov rómskych osád, ktorí si nosia vodu zo zdroja bez overenej kvality vody? 

Nový rybársky lístok po zmene občianskeho preukazu?

8.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Obec vydala trojročný rybársky lístok. Jeho majiteľ nás žiada o opravu pôvodného lístka, nakoľko zmenil občiansky preukaz. Ako môžeme postupovať.

Súhlas na výrub dreviny na pozemku v spore o určenie vlastníka

31.10.2017

Mgr.Miriama Draškovičová

Môže obec vo veci výrubu drevín vydať rozhodnutie – súhlas na výrub drevín, keď prebieha na súde konanie ohľadom určenia vlastníctva k pozemku, na ktorom drevina určená na výrub rastie? Žiadateľ je vlastníkom pozemku v celistvosti. 

Zníženie poplatku za odpad

31.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné upustiť od vyberania poplatku za zber odpadu, príp. vyberať poplatok v nižšej sume?

Určovanie počtu zberných nádob

16.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Podľa akého kritéria sa majú vo VZN obce prideľovať zberné nádoby pre rodinný dom, podľa počtu osôb či podľa počtu domácností?

Kompetencie obce pri odstraňovaní havarijného stavu

23.8.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Občania prostredníctvom petície od obce žiadajú, aby odstránila havarijný stav spôsobovaný pravidelným zaplavovaním spodnou vodou suterénnych a pivničných priestorov obytných domov. Podľa petície havarijný stav vznikol v dôsledku zvýšených vodných zrážok, ktorý spôsobuje trvalú hygienickú a zdravotnú závadnosť domov.

Musí obec riešiť problematiku spodných vôd? Uvedené by vyriešila izolácia pivničných priestorov, či muriva domov, čo obec nemôže na súkromnom majetku zabezpečiť. Petíciu podpísali aj obyvatelia obce, ktorých sa uvedený problém vôbec netýka. Má sa brať do úvahy aj ich podpis?

Nelegálny výrub drevín

5.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obec dostala podnet na nelegálny výrub drevín. Výrub bol uskutočnený na jar 2014 a pozemky, na ktorých bol uskutočnený výrub, sú v spoluvlastníctve dvoch spolumajiteľov. Jeden užívateľ rúbal dreviny, pričom sa zistil len 1 strom nad 80 cm, ostatné sú tenšie. Má orgán ochrany prírody zmerať obvody aj tenších stromov, vypočítať aj ich spoločenské hodnoty a výsledky zisťovania zaslať ďalej orgánu ochrany prírody príslušnému na ukladanie sankcií resp. orgánom činných v trestnom konaní? Alebo počítať len s tým jedným stromom s obvodom kmeňa nad 80 cm?

K povinnostiam obce pri odstraňovaní kalamitného dreva

7.8.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Ako máme postupovať pri likvidácií kalamitného dreva, keď nás o spracovanie požiadal vlastník. K žiadosti o spracovanie kalamitného dreva doložil list vlastníctva a katastrálnu mapu. Ako má v takomto prípade obec postupovať?

 

Prechod úloh preneseného výkonu štátnej správy z obce na rozpočtovú organizáciu

9.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá možnosťou prechodu úlohy obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy z obce na rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu obce.

Starostlivosť obce o zarastené pozemky

2.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Aké kompetencie má obec v prípade pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve obce a sú zarastené vysokou burinou, často alergénnou? Môže udeliť sankcie? 

Odchyt poľovnej zveri na území obce

12.2.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Ako má obec postupovať pri odchyte zveri zatúlanej na územie obce? 

Povinnosť obce vykonávať triedený zber komunálnych odpadov

14.1.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá otázkou týkajúcou sa vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (63)

Povolenie na zvýšenie množstva škodlivej látky vypúšťaného do prírody

17.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Uchovávanie dokladov o zneškodňovaní obsahu žúmp

20.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Zodpovedný orgán pri náhrade škody za zatopené pozemky

20.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Informovanie o konaniach, v ktorých sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Interná korešpondencia a doba ochrany informácie o životnom prostredí

6.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Zásypové práce lomu iným ako ťažobným odpadom

14.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Nariadenie sanácií vlastníkom území

30.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Postup pri rozhodovaní o žiadosti na výrub dreviny

28.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Postup obce pri rozhodovaní o žiadosti na výrub dreviny

28.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Náklady s odpadom z fotovoltických panelov a rozpor so smernicou

9.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Nevypracovanie akčných plánov pre cestné a železničné úseky

14.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Kompenzácia za škody v chránených oblastiach

1.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Výška poplatku za sprístupnenie informácií o životnom prostredí

13.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Rozsah zverejňovaných informácii o emisiách

7.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dodatočné povolenie stavby a povinnosť skúmať vplyv na okolie a životné prostredie

5.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Spôsob podania ústavnej sťažnosti a ochrana záujmov samosprávy pri geologickom prieskume na jej území

3.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Užívanie majetku tretej osoby obcou na účely verejnej zelene a bezdôvodné obohatenie

15.4.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Poplatky za spracovanie odpadu neziskovou organizáciou ako forma štátnej pomoci?

11.12.2020

Mgr. Monika Ivanová

Kal z odpadových vôd kvalifikovaný ako odpad?

6.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Zákaz používania jednorazového plastového riadu na kultúrnych podujatiach

23.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Zabezpečenie čistoty a k vlastnostiam VZN všeobecne

2.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 6.12.2019 - Rozšírenie pojmu producent odpadových vôd vo VZN

31.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 2.7.2020 - Definícia “miesta na oddych“ chránených živočíchov

24.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Topoľčany z 25.10.2019 - Nové skutkové podstaty a iný strop sankcie vo VZN o odpadoch

24.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Trnava z 21.9.2018 - Sankčné postihy v rámci ochrany ovzdušia

16.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Žilina z 26.4.2018 - Určenie sankcii a porušenia povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania

25.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 27.4.2018 - Protiprávne uloženie stavebného odpadu - konkurencia právnych úprav v rámci potrestania

20.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Pezinok z 20.4.2018 - VZN mesta o zneškodňovaní žúmp a ich evidencii

28.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Topoľčany z 23.4.2019 - Nezákonnosť dvojitej sankcie za porušenie VZN aj za porušenie zákona

15.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 30.5.2018 - Nemožnosť obce určiť vo VZN skutkové podstaty priestupkov

30.5.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 29.2.2016 - Ak primátor rozhoduje o svojej žiadosti

14.5.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 26.10.2018 - K výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia a k jeho zaokrúhľovaniu

25.4.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 6.7.2018 - K usmerneniu chovu včiel na území obce

8.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 17.6.2015 - Odvolanie proti rozhodnutiu obce vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

7.3.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Zvolen z 21.9.2017 - K súčinnosti občanov pri udržiavaní čistoty obce

15.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Galanta z 25.1.2018 - K právu obce upraviť prostredníctvom VZN určité náležitosti v oblasti ochrany ovzdušia

1.2.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 23.5.2018 - K zabezpečeniu zberu oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín

17.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 30.5.2018 - Množstvový zber odpadu

30.11.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 12.10.2017 - K tvorbe VZN v zmysle zákona o odpadoch

19.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Dolný Kubín z 30.1.2018 - K rozdielu medzi zásobovaním pitnou vodou v čase jej nedostatku a náhradným zásobovaním vodou

20.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 15.1.2013 - Právo na informácie o povoľovacom konaní na skládku odpadu

8.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 14.9.2017 - Protest prokurátora proti VZN- K možnosti obce upraviť povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

8.6.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 7.11.2017 - Protest prokurátora voči rozhodnutiu- K nesprávnej kvalifikácií priestupku

3.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 14.9.2017 - Protest prokurátora proti VZN- Stanovenie poplatkov za nadmerné znečisťovanie ovzdušia na území obce

3.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 12.12.2016 - Vytváranie zdravého životného prostredia, ochrana verejného poriadku a zelene mesta

14.12.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Okresná prokuratúra Komárno z 7.7.2017 - Protest proti VZN- Rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia

4.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 17.7.2017 - Protest prokurátora proti VZN určujúceho povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

6.10.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Žilina z 6.11.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

10.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Partizánske z 20.6.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnej kanalizácii a odpadových vodách

6.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Bratislava V. z 28.2.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o starostlivosti o verejnú zeleň

28.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 26.10.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp

22.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Revúca z 19.10.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnej zeleni

16.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Ústavný súd SR - Pôsobnosť obce pri chove hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach

2.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší správny súd ČR z 15.9.2005 - Ohliadka

26.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 21.6.2011 - Účastník konania v konaní o povolení výrobu drevín

12.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 25.1.2011 - Konanie podľa zákona o ochrane prírody a krajiny

26.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 9.11.2010 - Odstránenie vysadených drevín

10.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 10.12.2009 - Nedodržanie podrobností vo veci ohlasovacej povinnosti

6.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 23.7.2009 - Subsidiarita ukladania sankcií v zmysle zákona o odpadoch

6.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 27.4.2011 - Absencia konkretizácia skutku vo výroku rozhodnutia o pokute

6.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (3)

NKÚ- Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu

9.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu

4.6.2019

Administrátor

NKÚ – prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie

11.5.2018

Administrátor

Vzory dokumentov (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (54)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.