Životné prostredie

Obec na úseku životného prostredia
  1. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje ochranu životného prostredia,
  2. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
  3. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku štátnej vodnej správy
  4. vystupuje ako orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
  5. vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny,
  6. vykonáva štátnu správu vo veciach odpadového hospodárstva,
  7. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti ochrany ovzdušia,
  8. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku ochrany pred povodňami,
  9. vykonáva štátnu správu na úseku rybárstva. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (20)

Zákon č. 17/1992 Zb. oživotnom prostredí vplatnom znení Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení Zákon č. 543/2002 Z. z. oochrane prírody akrajiny vplatnom znení Zákon č. 364/2004 Z. z. ovodách vplatnom znení Zákon č. 442/2002 Z. z. overejných vodovodoch averejných kanalizáciách vplatnom znení Zákon č. 139/2002 Z. z. orybárstve vplatnom znení Zákon č. 7/2010 Z. z. oochrane pred povodňami v platnom znení Zákon č. 137/2010 Z. z. ovzdušívplatnom znení Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení Zákon č. 223/2001 Z. z. oodpadoch vplatnom znení Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení Vyhláška č.24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. oochrane prírody akrajiny vplatnom znení Nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochv platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortutiv platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadovv platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (7)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (12)

Občianska výpomoc pri kosbe verejnej zelene v obci

22.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Mestá a obce zabezpečujú údržbu obecnej verejnej zelene svojpomocne alebo externe, prostredníctvom vysúťaženej zmluvy s podnikateľským subjektom. Samosprávam nič nebráni v tom, aby časť údržby zelene mohli zveriť aj iným subjektom. Uvedené sa týka aj prípadu, ak obec má zabezpečenú údržbu verejnej zelene s podnikateľským subjektom za predpokladu, že to nevylučuje samotná zmluva uzatvorená medzi obcou a týmto subjektom. 

Zodpovednosť za škodu a náhrada nákladov za odstránenie stromov v ochrannom pásme lesa

29.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Obce sú často krát vlastníkmi lesných pozemkov, súčasťou ktorých je aj lesný porast (les). Z titulu vlastníctva pre obce vyplývajú nie len práva ale aj povinnosti, či už voči svojmu majetku alebo iným osobám. 

K zmene zákona o Environmentálnom fonde

14.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Dňa 26.4.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 111/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde v platnom znení (ďalej ako „zákon o environmentálnom fonde“). Zmenou zákona o environmentálnom fonde sa rozšírilo účelové poskytnutie a použitie prostriedkov Environmentálneho fondu (ďalej ako „fond“). Štátna podpora vo forme poskytnutia finančných prostriedkov v oblasti starostlivosti o životné prostredie je zameraná na podporu aktivít uskutočňovaných v tých územiach a oblastiach, ktoré podliehajú osobitným formám ochrany. Primárne je finančná podpora orientovaná na základné jednotky územnej samosprávy, t. j. obce, ktoré môžu o finančné prostriedky z fondu požiadať buď individuálne alebo kolektívne. 

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 3. časť

3.2.2016

JUDr. Alexandra Vicová

Prinášame Vám tretiu časť článku rozoberajúcu problematiku nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. 

Prenájom časti pozemku alebo vodného toku obcou a spôsob ochrany pred povodňami

8.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa budeme venovať problematike ochrany pred povodňami a možnosti obcí a miest riešiť túto problematiku.

Výrub stromov

3.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku Vám chceme priblížiť postup obce pri výrube stromov v obci.

Postup obce pri nakladaní s čiernymi skládkami

19.4.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Nakladanie s odpadmi upravuje zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, pričom základné zásady nakladania s odpadmi sú zakotvené v § 18 tohto zákona. Ide o zásady, ktoré platia nielen pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ale aj s ostatnými kategóriami odpadu.

Výdavky obce na ochranu pred povodňami

4.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

V súvislosti s ochranou pred povodňami vznikajú obciam a mestám výdavky. Zo zákona o ochrane pred povodňami im vyplývajú povinnosti, ktoré musia obce a mestá financovať. Zákon o ochrane pred povodňami upravuje aj na spôsob získania financií na výdavky vznikajúce s plnením povinnosti pri ochrane pred povodňami

Priestupky prejednávané obcou na úseku ochrany pred povodňami

3.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Podľa § 47 ods. 2 zákona o ochrane pred povodňami je obec oprávnená prejednávať priestupky na úseku ochrany pred povodňami a uložiť pokutu do 1 700 eur.

Povinnosti obce na úseku ochrany pred povodňami

1.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ochrana pred povodňami je upravená v zákone č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

Novela zákona o odpadoch vo vzťahu k povinnostiam obcí

23.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Článok sa zaoberá rozborom schválenej novely zákona o odpadoch vo vzťahu k povinnostiam obce na úseku nakladania s komunálnym odpadom. 

Iniciatívny materiál MŽ SR o návrhu na ochranu vody vo vzťahu k cezhraničnému nakladaniu s vodou odobratou zo zdrojov situovaných na území SR

5.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo iniciatívny materiál týkajúci sa vody a návrhu na jej ochranu a trvalú udržateľnosť vo vzťahu k cezhraničnému nakladaniu s vodou odobratou zo zdrojov situovaných na území SR. 
Odborné stanoviská (2)

Príručka pre samosprávy k novému zákonu o odpadoch

22.8.2016

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo pre samosprávy knižnú publikáciu k novému zákonu o odpadoch. 

Obce a ochrana drevín - odborno-medotická príručka

9.5.2013

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici

Prípadové štúdie (18)

Odchyt túlavých zvierat obcou

20.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Je obec povinná odchytávať túlavé zvieratá? Ktoré zvieratá sa považujú za túlavé zvieratá?

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní žúmp

16.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Obec určila v návrhu VZN, že užívateľ žumpy je povinný na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Nemali by napísať aj na základe akého zákona? Alebo obec môže ukladať obyvateľom povinnosti, ktoré nemajú oporu v zákone?

Povoľovanie činnosti krematória pre zvieratá

7.3.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obecné zastupiteľstvo odmietnuť alebo zakázať podnikateľskú činnosť, ide o realizáciu výstavby krematória pre zvieratá. Ak áno, ako by malo znieť unesenie?

Použitie príjmov z poplatkov z Environmentálneho fondu

3.2.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže mesto z príjmu z poplatkov za uloženie odpadov na skládku z Environmentálneho fondu uhrádzať zmluvnému partnerovi faktúry za zber, odvoz, zneškodnenie alebo zhodnocovanie komunálneho odpadu? Môže mesto z tohto príjmu financovať napr. výstavbu stojísk pre zberné nádoby umiestnené na verejných priestranstvách?

Kam s odpadovými olejmi?

12.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Kam s odpadovými olejmi?

Okruh subjektov povinných používať lapače tukov

22.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Ktoré subjekty sú povinné používať tzv. lapače tukov?

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

21.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme ako obec povinní zabezpečiť dočasný prístup k pitnej vode pre obyvateľov rómskych osád, ktorí si nosia vodu zo zdroja bez overenej kvality vody? 

Nový rybársky lístok po zmene občianskeho preukazu?

8.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Obec vydala trojročný rybársky lístok. Jeho majiteľ nás žiada o opravu pôvodného lístka, nakoľko zmenil občiansky preukaz. Ako môžeme postupovať.

Súhlas na výrub dreviny na pozemku v spore o určenie vlastníka

31.10.2017

Mgr.Miriama Draškovičová

Môže obec vo veci výrubu drevín vydať rozhodnutie – súhlas na výrub drevín, keď prebieha na súde konanie ohľadom určenia vlastníctva k pozemku, na ktorom drevina určená na výrub rastie? Žiadateľ je vlastníkom pozemku v celistvosti. 

Zber komunálneho odpadu hradený obcou?

31.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné upustiť od vyberania poplatku za zber odpadu, príp. vyberať poplatok v nižšej sume?

Určovanie počtu zberných nádob

16.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Podľa akého kritéria sa majú vo VZN obce prideľovať zberné nádoby pre rodinný dom, podľa počtu osôb či podľa počtu domácností?

Kompetencie obce pri odstraňovaní havarijného stavu

23.8.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Občania prostredníctvom petície od obce žiadajú, aby odstránila havarijný stav spôsobovaný pravidelným zaplavovaním spodnou vodou suterénnych a pivničných priestorov obytných domov. Podľa petície havarijný stav vznikol v dôsledku zvýšených vodných zrážok, ktorý spôsobuje trvalú hygienickú a zdravotnú závadnosť domov.

Musí obec riešiť problematiku spodných vôd? Uvedené by vyriešila izolácia pivničných priestorov, či muriva domov, čo obec nemôže na súkromnom majetku zabezpečiť. Petíciu podpísali aj obyvatelia obce, ktorých sa uvedený problém vôbec netýka. Má sa brať do úvahy aj ich podpis?

Nelegálny výrub drevín

5.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obec dostala podnet na nelegálny výrub drevín. Výrub bol uskutočnený na jar 2014 a pozemky, na ktorých bol uskutočnený výrub, sú v spoluvlastníctve dvoch spolumajiteľov. Jeden užívateľ rúbal dreviny, pričom sa zistil len 1 strom nad 80 cm, ostatné sú tenšie. Má orgán ochrany prírody zmerať obvody aj tenších stromov, vypočítať aj ich spoločenské hodnoty a výsledky zisťovania zaslať ďalej orgánu ochrany prírody príslušnému na ukladanie sankcií resp. orgánom činných v trestnom konaní? Alebo počítať len s tým jedným stromom s obvodom kmeňa nad 80 cm?

K povinnostiam obce pri odstraňovaní kalamitného dreva

7.8.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Ako máme postupovať pri likvidácií kalamitného dreva, keď nás o spracovanie požiadal vlastník. K žiadosti o spracovanie kalamitného dreva doložil list vlastníctva a katastrálnu mapu. Ako má v takomto prípade obec postupovať?

 

Prechod úloh preneseného výkonu štátnej správy z obce na rozpočtovú organizáciu

9.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá možnosťou prechodu úlohy obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy z obce na rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu obce.

Starostlivosť obce o zarastené pozemky

2.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Aké kompetencie má obec v prípade pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve obce a sú zarastené vysokou burinou, často alergénnou? Môže udeliť sankcie? 

Odchyt poľovnej zveri na území obce

12.2.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Ako má obec postupovať pri odchyte zveri zatúlanej na územie obce? 

Povinnosť obce vykonávať triedený zber komunálnych odpadov

14.1.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá otázkou týkajúcou sa vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (42)

Zákaz používania jednorazového plastového riadu na kultúrnych podujatiach

23.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Zabezpečenie čistoty a k vlastnostiam VZN všeobecne

2.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 6.12.2019 - Rozšírenie pojmu producent odpadových vôd vo VZN

31.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 2.7.2020 - Definícia “miesta na oddych“ chránených živočíchov

24.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Topoľčany z 25.10.2019 - Nové skutkové podstaty a iný strop sankcie vo VZN o odpadoch

24.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Trnava z 21.9.2018 - Sankčné postihy v rámci ochrany ovzdušia

16.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Žilina z 26.4.2018 - Určenie sankcii vo VZN v prípade porušenia povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania

25.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 27.4.2018 - Protiprávne uloženie stavebného odpadu - konkurencia právnych úprav v rámci potrestania

20.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Pezinok z 20.4.2018 - VZN mesta o zneškodňovaní žúmp a ich evidencii

28.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Topoľčany z 23.4.2019 - Nezákonnosť dvojitej sankcie za porušenie VZN aj za porušenie zákona

15.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 30.5.2018 - Nemožnosť obce určiť vo VZN skutkové podstaty priestupkov

30.5.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 29.2.2016 - Ak primátor rozhoduje o svojej žiadosti

14.5.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 26.10.2018 - K výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia a k jeho zaokrúhľovaniu

25.4.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 6.7.2018 - K usmerneniu chovu včiel na území obce

8.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 17.6.2015 - Odvolanie proti rozhodnutiu obce vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

7.3.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Zvolen z 21.9.2017 - K súčinnosti občanov pri udržiavaní čistoty obce

15.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Galanta z 25.1.2018 - K právu obce upraviť prostredníctvom VZN určité náležitosti v oblasti ochrany ovzdušia

1.2.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 23.5.2018 - K zabezpečeniu zberu oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín

17.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 30.5.2018 - Množstvový zber odpadu

30.11.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 12.10.2017 - K tvorbe VZN v zmysle zákona o odpadoch

19.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Dolný Kubín z 30.1.2018 - K rozdielu medzi zásobovaním pitnou vodou v čase jej nedostatku a náhradným zásobovaním vodou

20.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 15.1.2013 - Právo na informácie o povoľovacom konaní na skládku odpadu

8.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 14.9.2017 - Protest prokurátora proti VZN- K možnosti obce upraviť povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

8.6.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 7.11.2017 - Protest prokurátora voči rozhodnutiu- K nesprávnej kvalifikácií priestupku

3.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 14.9.2017 - Protest prokurátora proti VZN- Stanovenie poplatkov za nadmerné znečisťovanie ovzdušia na území obce

3.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 12.12.2016 - Vytváranie zdravého životného prostredia, ochrana verejného poriadku a zelene mesta

14.12.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Okresná prokuratúra Komárno z 7.7.2017 - Protest proti VZN- Rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia

4.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 17.7.2017 - Protest prokurátora proti VZN určujúceho povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

6.10.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Žilina z 6.11.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

10.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Partizánske z 20.6.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnej kanalizácii a odpadových vodách

6.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Bratislava V. z 28.2.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o starostlivosti o verejnú zeleň

28.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 26.10.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp

22.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Revúca z 19.10.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnej zeleni

16.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Ústavný súd SR - PRÁVOMOC OBCE PRI NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM

6.5.2013

Michaela Uhrinová

Ústavný súd SR - Pôsobnosť obce pri chove hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach

2.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší správny súd ČR z 15.9.2005 - Ohliadka

26.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 21.6.2011 - Účastník konania v konaní o povolení výrobu drevín

12.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 25.1.2011 - Konanie podľa zákona o ochrane prírody a krajiny

26.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 9.11.2010 - Odstránenie vysadených drevín

10.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 10.12.2009 - Nedodržanie podrobností vo veci ohlasovacej povinnosti

6.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 23.7.2009 - Subsidiarita ukladania sankcií v zmysle zákona o odpadoch

6.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 27.4.2011 - Absencia konkretizácia skutku vo výroku rozhodnutia o pokute

6.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (2)

NKÚ efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu

4.6.2019

Administrátor

NKÚ – prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie

11.5.2018

Administrátor

Vzory dokumentov (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (54)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.