Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Nové kódy chránených nehnuteľností

13.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 0.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Požiadavky na bezbariérové navrhovanie a užívanie stavieb

7.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 30.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o požiadavkách na bezbariérové navrhovanie a užívanie stavieb. Návrh vyhlášky bude opravovať postup pri príprave, navrhovaní, umiestňovaní, projektovaní, rozhodovaní, kolaudovaní a prevádzke stavieb, ich zmien a užívaní stavieb a častí stavieb.