Verejné obstarávanie

Zmyslom verejného obstarávania je, aby sa rozpočtové prostriedky použili len na určené účely a na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov, pričom je nevyhnutné zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť ich použitia.

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí: služby/práce/limity v € a možnosti pri obstarávaní obcami.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (4)

Zmeny vo verejnom obstarávaní od augusta 2024

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 19.06.2024 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Novela prináša viaceré významné zmeny.

Zmeny v podpore nájomného bývania, zákona o majetku obcí a zákona o verejnom obstarávaní

11.3.2024

JUDr. Helena Laposová

Dňa 13.02.2024 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania. Zákon mení spôsob kreácie členov predstavenstva Agentúry štátom, podporovaného nájomného bývania ( ďalej len „agentúra,“), a to tak, že po novom ich bude vymenúvať a odvolávať členská schôdza agentúry. Zároveň sa vypúšťa sedemročné funkčné obdobie členov predstavenstva agentúry.

Zmeny verejného obstarávania

9.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 08.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Navrhuje sa úprava minimálnej hodnoty podlimitnej zákazky na 50 000 €, za účelom výraznej časovej úspory a odbúrania zbytočnej administratívnej záťaže. Realizácia procesu verejného obstarávania sa nebude vzťahovať na zákazku,  ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 50 000 eur (z doterajších 10 000 eur) v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Návrh metodiky pre skupinu „Počítače, monitory, tablety a smartfóny“ – zelené VO

19.12.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 12.12.2023 vláda SR schválila materiál označený ako „Návrh metodiky pre produktovú skupinu „Počítače, monitory, tablety a smartfóny“ s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania“.  Materiál má podoriť rozvoj zeleného verejného obstarávania. Zelené verejné obstarávanie je strategický nástroj, prostredníctvom ktorého dochádza k vynakladaniu verejných finančných prostriedkov na obstaranie komodít so zohľadnením environmentálneho vplyvu nakupovaných tovarov, služieb a stavebných prác.

Dôvodové správy (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (12)

Veľká novela verejného obstarávania

30.10.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 07.10.2021 bola v Národnej rade SR prijatá novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „Novela“ a „Zákon“)), ktorá predstavuje jednu z najkomplexnejších zmien vo verejnom obstarávaní, ktorej cieľom bolo:

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a nové povinnosti pre obce

22.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Zákonom o zaručenej elektronickej fakturácii (ďalej ako „zákon o ZEF“) dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (ďalej len „smernica“) do slovenského právneho poriadku. Zákon nadobúda účinnosť 1.8.2019. Z hľadiska povinností zavádzaných zákonom o ZEF je smerodajný článok 7 smernice, v zmysle ktorého „členské štáty zabezpečia, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry, ktoré sú v súlade s európskou normou pre elektronickú fakturáciu“. Zavedenie elektronickej fakturácie iniciuje Európska únia a táto aktivita vychádza zo všeobecného konceptu rozvoja digitalizácie komunikácie a stratégie jednotného digitálneho trhu v rámci členských krajín EÚ.

Výnimky vo verejnom obstarávaní pre sociálne podniky

19.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Sociálne podniky môžu využiť nepriamu pomoc prostredníctvom zvýhodnenia vo verejnom obstarávaní. Odborný článok približuje možnosti využitia tejto formy zvýhodnenia.

Novela Zákona o verejnom obstarávaní a dopady na obce

18.1.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Od 01. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. V obsahu tohto článku mapujeme najpodstatnejšie zmeny s dopadom na obce.

Zákon o registri partnerov verejného sektora vs. verejné obstarávanie

3.2.2017

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa venujeme zmenám, ktoré prináša nová právna úprava zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorý s účinnosťou od 1. februára 2017 zavádza do právneho poriadku register partnerov verejného sektora do zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) a novým povinnostiam samosprávy pri verejnom obstarávaní.


Doručovanie (komunikácia) pri verejnom obstarávaní

11.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike doručovania a komunikácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom/záujemcom pri verejnom obstarávaní.

Povinná certifikácia aukčných softvérov

17.1.2014

Mgr. Jaroslav Lexa

Súčasťou minuloročných noviel zákona o verejnom obstarávaní bola aj povinnosť prevádzkovateľov softvérov certifikovať svoje aukčné systémy.

K zoznamu podnikateľov a k preukazovaniu splnenia podmienok osobného postavenia po novele zákona o verejnom obstarávaní

23.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok poskytuje odpovede na otázky súvisiace s preukazovaním splnenia podmienok osobného postavenia po nove zákona o verejnom obstarávaní. 

Podmienky, za ktorých obec nemusí aplikovať postup verejného obstarávania

3.6.2013

GPL Mgr. Veronika Tóthová

Pravidlami verejného obstarávania sa zabezpečuje, aby príslušný nákup tovaru alebo služieb bol otvorený pre hospodársku súťaž dodávateľov na celom vnútornom trhu. Za niektorých okolností sa však na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb nemusí aplikovať postup verejného obstarávania.

Stanovenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s princípmi verejného obstarávania

11.4.2013

GPL Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá problematikou uplatňovania princípov verejného obstarávania pri stanovovaní podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

Zmeny, ktoré priniesla zrýchlená novela do verejného obstarávania

18.2.2013

Mgr. Matej Trnavský

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili zrýchlenú novelu zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní 

Problematika verejného obstarávania v oblasti sociálnych služieb

20.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

V oblasti sociálnych služieb právny poriadok Slovenskej republiky ustanovuje povinnosť niektoré služby verejne obstarávať (agentúry podporovaného zamestnávania, sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti) a iné nie. Poskytovatelia sociálnych služieb sú registrovanými, niektoré aj akreditovanými poskytovateľmi konkrétnych služieb vo verejnom záujme. Je tým daný predpoklad, že spĺňajú základné podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb. Poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ale aj výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok stanovených právnymi predpismi štát a samospráva financujú prostredníctvom finančných príspevkov. Autor si kladie za cieľ odpovedať na otázku, z akého dôvodu zákonodarca zakotvil niektoré sociálne služby verejne obstarávať a iné nie. Zároveň objasňuje podmienky, za akých sú samotní neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní verejne obstarávať.

Odborné stanoviská (35)

Usmernenie UVO k zmene zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania

2.6.2022

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmluvy a rámcové dohody na odvoz odpadu na dlhšie obdobie

3.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Verejný obstarávateľ požiadal Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o vydanie metodického usmernenia k uzavretiu zmlúv (na dlhšie obdobie ako sú 4 roky) na poskytovanie služieb odpadového hospodárstva, a to:

Usmernenie k podmienke zaplatenia zmluvnej pokuty za verejného obstarávateľa, obstarávateľa úspešným uchádzačom pôvodnému dodávateľovi služieb ako prax pri zadávaní zákaziek na poskytovanie elektronických komunikačných služieb

27.1.2017

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k problematike - podmienka zaplatenia zmluvnej pokuty za verejného obstarávateľa, obstarávateľa úspešným uchádzačom pôvodnému dodávateľovi služieb ako prax pri zadávaní zákaziek na poskytovanie elektronických komunikačných služieb. 

Najčastejšie otázky a odpovede k registru partnerov verejného sektora

27.1.2017

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Príručka k Jednotnému európskemu dokumentu pre verejné obstarávanie

13.12.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Európska komisia poskytuje bezplatnú webovú službu pre verejných obstarávateľov a hospodárske subjekty, ktoré majú záujem vyplniť Jednotný európsky dokument (JED) elektronicky. Online formulár je možné vyplniť, vytlačiť a odoslať verejnému obstarávateľovi. Ak postup prebieha elektronicky, JED je možné exportovať, uložiť a predložiť elektronicky. V záujme preferovania elektronizácie vo verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval Príručku k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné využitie JED-u. 

Všeobecné metodické usmernenie k inštitútu konflikt záujmov

17.10.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám všeobecné Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k inštitútu konfliktu záujmov v kontexte verejného obstarávania. 

Všeobecné metodické usmernenie k nadobúdaniu alebo nájmu nehnuteľností

17.10.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k problematike nadobúdania a nájmu nehnuteľností v kontexte verejného obstarávania. 

K rozsahu preukazovania osobného postavenia osôb, ktorých kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti

5.10.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 8/2016 k rozsahu preukazovania osobného postavenia osôb, ktorých kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

Metodika zadávania zákaziek

5.9.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil metodiku zadávania zákaziek. Ide o dokument, ktorý by mal napomôcť účastníkom procesu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek.

K trestnej zodpovednosti právnických osôb z pohľadu účasti vo VO

17.8.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Všeobecné metodické usmernenie k „Trestnej zodpovednosti právnických osôb“. 

Informačné povinnosti verejného obstarávateľa podľa nového Zákona o verejnom obstarávaní

25.7.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

V súvislosti so zvyšovaním štandardizácie, transparentnosti a efektívnosti procesov verejného obstarávania si Úrad pre verejné obstarávanie dovoľuje dať subjektom verejného obstarávania do pozornosti prehľadné spracovanie informačných povinností podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k Úradu pre verejné obstarávanie a Úradu pre úradné publikácie Európskej únie.

Zoznam kompletnej dokumentácie k novému zákonu o verejnom obstarávaní

11.7.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval zoznam kompletnej dokumentácie, ktorý predstavuje ucelený materiál odzrkadľujúci povinnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov zdokumentovať, evidovať a uchovávať jednotlivé doklady a dokumenty z procesu verejného obstarávania, ktoré vyplývajú zo zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednotný európsky dokument

4.5.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (JED) predstavuje na účely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

Výkladové stanovisko č. 7 k problematike chránených dielní a chránených pracovísk

25.4.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie k problematike chránených dielní a chránených pracovísk. 

Výkladové stanovisko č. 6 k vyhotoveniu referencií

25.4.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie k vyhotoveniu referencií. 

Výkladové stanovisko č. 5/2016 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria

19.4.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie vydal k problematike vyhodnotenia ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria výkladové stanovisko. 

Výkladové stanovisko č. 4 k povinnosti verejného obstarávateľa odôvodniť nezrušenie použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ak bola predložená len jedna ponuka

19.4.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 4/2016 k povinnosti verejného obstarávateľa odôvodniť nezrušenie použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ak bola predložená len jedna ponuka. 

Výkladové stanovisko č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania

19.4.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania. 

Výkladové stanovisko č. 2/2016 ku konfliktu záujmov

19.4.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám výkladové stanovisko č. 2/2016 z dielne Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré je zamerané na problematiku konfliktu záujmov v novom zákone o verejnom obstarávaní. 

Použitie opisných formulárov pri zadávaní zákaziek na elektronickom trhovisku

24.3.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie uverejnilo upozornenie k problematike použitia opisných formulárov pri zadávaní zákaziek na elektronickom trhovisku. 

Výkladové stanovisko č. 8/2015 k definícii konečného užívateľa výhod

21.12.2015

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Výkladové stanovisko č. 8/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (doplňujúce výkladové stanovisko k Výkladovému stanovisku č. 7/2015).

Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod

3.12.2015

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil nové Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Konečným užívateľom výhod podľa tohto ustanovenia je každá fyzická osoba, ktorá spĺňa ktorékoľvek z kritérií uvedených v bodoch 1 až 4 predmetného ustanovenia.

Pri každom konečnom užívateľovi výhod je potrebné v žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod uviesť zákonný dôvod pre jeho zápis do registra, pričom fyzická osoba môže súčasne spĺňať viaceré definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní. V tom prípade, žiadateľ o zápis do registra konečných užívateľov výhod uvedie v žiadosti pri každom svojom konečnom užívateľovi výhod zodpovedajúce ustanovenie (resp. ustanovenia) zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého bol konečný užívateľ výhod určený. V zásade platí, že právnická osoba alebo fyzická osoba (podnikateľ) môže mať zapísaných aj viacerých konečných užívateľov výhod a každý z nich môže byť zapísaný z iného zákonného dôvodu.

Finančné limity účinné od 1. novembra 2015

23.11.2015

Úrad pre verejné obstarávanie

Pravidlá a postupy zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní účinného od 1. novembra 2015 vo väzbe na zmenu finančných limitov podľa § 4 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Analýza najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní

20.10.2015

Úrad pre verejné obstarávanie

Analýza najčastejších porušení ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len "Zákon o verejnom obstarávaní") predstavuje analytický materiál, ktorý je vypracovaný Úradom pre verejné obstarávanie, podkladom ktorého sú v sledovanom období ukončené kontroly verejného obstarávania, ukončené konania o námietkach, vydané metodické usmernenia a vydané rozhodnutia Rady úradu.

Cieľom Analýzy najčastejších porušení ustanovení Zákon o verejnom obstarávaní je poskytnúť prehľad o najčastejšie sa vyskytujúcich porušeniach zákona o verejnom obstarávaní vo forme, ktorá bude kvantifikovať a odzrkadľovať intenzitu vyskytovania sa jednotlivých porušení zákona o verejnom obstarávaní v procese verejného obstarávania a na základe dosiahnutých výsledkov prispieť k čo najväčšej možnej eliminácii výskytu jednotlivých porušení Zákona o verejnom obstarávaní.

Výkladové stanovisko č. 2/2015 k zadávaniu zákaziek s využitím elektronického trhoviska

10.4.2015

Úrad pre verejne obstaravanie

Výkladové stanovisko č. 2/2015 k zadávaniu zákaziek s využitím elektronického trhoviska. 

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní a ich vplyv na fungovanie miest a obcí

24.5.2013

Dagmara Kubíčková

Tlačová agentúra pre samosprávu oslovila pána Mgr. Jaroslava Lexu, právnika zaoberajúceho sa verejným obstarávaním, s cieľom dozvedieť sa viac o zmenách v Zákone o verejnom obstarávaní a ich vplyve na fungovanie miest a obcí z pohľadu odborníka.

Metodické usmernenie k používaniu elektronickej aukcie

27.10.2012

Úrad pre verejné obstarávanie

Na trhu je ponúkaných viacero e-aukčných systémov podporujúcich viacero typov e-aukcií, avšak predmetom metodického usmernenia nie je zadefinovanie jednotlivých typov e-aukcií. Jedným z cieľov metodického usmernenia je odporučiť verejným obstarávateľom/obstarávateľom, aby venovali náležitú pozornosť výberu typu e-aukcie a kládli dôraz na skutočnosť, že vo verejnom obstarávaní sa má použiť taký typ e-aukcie, ktorý je v súlade s požiadavkami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní (o. i. § 18, § 34, § 43 zákona o verejnom obstarávaní).

Výkladové stanovisko k § 43 zákona o verejnom obstarávaní

27.9.2012

Úrad pre verejné obstarávanie

Neobmedzená povinnosť použiť elektronickú aukciu sa vzťahuje len na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru. Pri zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb sa elektronická aukcia použije vtedy, ak povaha predmetu zákazky umožňuje dodržať princípy verejného obstarávania (v kontexte s použitím elektronickej aukcie predovšetkým princípu hospodárnosti a efektívnosti).

Výkladové stanovisko k § 35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

27.9.2012

Úrad pre verejné obstarávanie

Ak jednotlivé kritériá na vyhodnotenie ponúk súvisia s predmetom zákazky a umožňujú, aby boli ponuky vyhodnocované rovnako, sú nediskriminačné. Výber kritérií na vyhodnotenie ponúk a ich uplatnenie musí smerovať k dosiahnutiu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky s cieľom získať za danú cenu najvyššiu hodnotu plnenia. Najvyššia hodnota plnenia predstavuje súhrn úžitkov (kvalitatívnych estetických, cenových, prevádzkových a pod.), ktoré sa dosiahnu. Verejný obstarávateľ, a obstarávateľ môže použiť aj iné kritériá na vyhodnotenie ponúk, ako sú uvedené v § 35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, za predpokladu, že súvisia s predmetom zákazky, sú nediskriminačné a podporujú čestnú hospodársku súťaž.

Výkladové stanovisko k § 35 zákona o verejnom obstarávaní

27.9.2012

Úrad pre verejné obstarávanie

Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť aj také kritériá súvisiace s predmetom zákazky, ktoré predpokladajú určitý prvok subjektivity pri ich uplatnení (napr. kvalita, estetické charakteristiky). Verejný obstarávateľ a obstarávateľ však v takom prípade musí určiť také pravidlá uplatnenia týchto kritérií, ktoré transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečia objektivizáciu subjektívnych elementov uplatnenia príslušného kritériá.

Výkladové stanovisko k § 33 ods. 7 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

27.9.2012

Úrad pre verejné obstarávanie

V prípade, ak záujemca, uchádzač poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie vo vzťahu k podmienkam účasti a ich nepravdivosť je možné dokázať, verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 vylúči takéhoto záujemcu, uchádzača z verejného obstarávania bez ohľadu na to, že ostatnými poskytnutými dokladmi a informáciami preukázal splnenie podmienok účasti.

Výkladové stanovisko k § 28 ods. 1 zákona overejnom obstarávaní

26.9.2012

Úrad pre verejné obstarávanie

Ak zákon o verejnom obstarávaní pri konkrétnej podmienke účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti neuvádza formu jej preukázania (napr. písm. c), g), h)), má verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 povinnosť určiť túto formu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. v oznámení použitom ako výzva na súťaž.

Výkladové stanovisko k § 28 zákona o verejnom obstarávaní

26.9.2012

Úrad pre verejné obstarávanie

V prípade verejného obstarávania druhovo kombinovaných zákaziek, je možné požadovať od uchádzačov / záujemcov preukázanie splnenia podmienok účasti vo vzťahu k celému predmetu zákazky.

Výkladové stanovisko k § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní

26.9.2012

Úrad pre verejné obstarávanie

Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa preukazuje vo vzťahu k predmetu zákazky.

Výkladové stanovisko k § 9 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

26.9.2012

Úrad pre verejné obstarávanie

Vo verejnej súťaži sa vo vzťahu k § 9 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní ponukou rozumie len časť ponuky, ktorá neobsahuje doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti.

Prípadové štúdie (39)

Vyhlásenie verejného obstarávania v prípade nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte obce

12.10.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže mesto ako verejný obstarávateľ vyhlásiť verejné obstarávanie v prípade nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta? Na čas plnenia bude mať mesto zabezpečené v rozpočte finančné prostriedky zmenou rozpočtu.

Zmena zmluvy z verejného obstarávania a výpočet ceny podľa metodiky ministerstva dopravy?

2.8.2022

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže obec aplikovať metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 22/2022 na zmluvu o dielo, ktorej predmetom je výstavba bytov? Uzatvoreniu zmluvy o dielo predchádzalo verejné obstarávanie v roku 2019.

Povinnosť obcí obstarávať úver?

2.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Je obec povinná uskutočniť verejné obstarávanie na úver? V prípade ak áno, čo všetko sa započítava do predpokladanej hodnoty zákazky?

Posun účinnosti VZN vs. neukončené verejné obstarávanie k parkovaniu

28.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Je možné úpravu účinnosti VZN, ktoré sa týka parkovania formou VZN urobiť až po nadobudnutí účinnosti pôvodného VZN? Je možné účinnosť VZN formulovať opisne, bez určenia konkrétneho dátumu, napr. naviazať na ukončenie verejného obstarávania, keď nám ešte neskončilo verejné obstarávanie?

Zákazky vlastnej obchodnej spoločnosti obce tzv. „in-house“ zákazky

7.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Môže obec  zadať na priamo zákazku obchodnej spoločnosti, ktorej je obec 100%-tným vlastníkom a ktorej zadáva ročne cca 80% zákaziek?  Je to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní?

Profil obce ako verejného obstarávateľa

9.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Aké sú v súčasnosti povinnosti obce pri zverejňovaní informácií v profile verejného obstarávateľa? 

Sociálny podnik mesta vs. verejné obstarávanie

29.8.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje pre verejného obstarávateľa ak dodávateľom je registrovaný sociálny podnik. RSP bude založené 100% mestom ako nezisková organizácia alebo s.r.o., je nutné postupovať v súlade s ustanoveniami ZVO, keď bude RSP kupovať tovary a služby na uskutočňovanie jeho vlastnej podnikateľskej činnosti ?

Obstaranie služby v hodnote 10.000 Eur

19.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Aký je postup pri obstaraní poradenskej služby v sume 10.000,- Eur ročne, ak obec nemá schválené zásady hospodárenia s majetkom obce? Môže túto službu schváliť starosta alebo je potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva?

Navyšovanie ceny diela počas rozpočtového provizória

3.5.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Úloha zastupiteľstva a zmluvy vo verejnom obstarávaní

14.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Otázka: Musí obecné zastupiteľstvo schvaľovať uzatvorenie každej zmluvy s úspešným uchádzačom podľa zákona o verejnom obstarávaní?

Sprístupnenie cenovej ponuky víťaza verejného obstarávania

20.12.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Má obec povinnosť podľa Zákona o slobode informácií vyhovieť žiadosti o sprístupnenie cenovej ponuky víťaza verejného obstarávania na realizáciu diela financovaného obcou?

Zmena rozpočtu na cenu realizovanej obstaranej stavby

13.2.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné počas realizácie stavby, ktorej realizácia prebieha na základe verejného obstarávania, znížiť rozpočtovanú položku na danú stavbu ak bola zmluvne dohodnutá cena vyššia? Vznikli dodatočné náklady, ktoré neprekračujú PHZ ale prekračujú vysúťaženú sumu. Je takéto uznesenie zákonné a platné? Ako by sme mali postupovať vo vzťahu k dodávateľovi stavby? 

Dodatočné schvaľovanie zmluvy zastupiteľstvom?

24.10.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Starosta obce podpísal s najúspešnejšími uchádzačmi vo verejnom obstarávaní zmluvy o dielo. Tieto zmluvy boli zverejnené, no neboli schválené obecným zastupiteľstvom.Je potrebné tieto zmluvy schváliť aj keď dodatočne na zastupiteľstve? Mali byť tieto zmluvy pred zverejnením tak ako ostatné schvaľované zastupiteľstvom?

Obstarávanie právnych služieb

22.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Je pri verejnom obstarávaní právnych služieb rozhodujúce, či ide o obstaranie právnych služieb na zastupovanie v konaní alebo iba na odbornú právnu činnosť formou stanovísk alebo analýz? 

Zmena zmluvy bez nového verejného obstarávania

12.4.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Je možné dodatkom doplniť do zmluvy o dielo na stavebné práce, právo dodávateľa stavby použiť na dodanie časti diela konkrétneho subdodávateľa s tým, že bude fakturovaná suma za vykonané práce rozdelená na sumu pre dodávateľa a sumu pre subdodávateľa? Nedôjde doplnením takéhoto bodu do zmluvy k porušeniu vysúťažených zmluvných podmienok, ktoré boli predmetom verejného obstarávania konaného ešte za účinnosti bývalého zákona č. 25/2006 Z.z.?

Zmluvná pokuta, úrok z omeškania pri dodatku k zmluve

3.3.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Zhotoviteľ nevykonal dielo v lehote podľa zmluvy. Môže mesto uzavrieť dodatok o predĺžení lehoty až po uplynutí lehoty na vykonanie diela? Je zároveň mesto oprávnené požadovať úrok z omeškania alebo zmluvnú pokutu za dni omeškania?


Dodatočné schválenie rozpočtového opatrenia po vyhlásení VO

9.8.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže mesto obstarávať tovary a služby, v prípadoch kedy konkrétne obstaranie nie je zahrnuté v schválenom rozpočte? Čo v prípade, ak po obstaraní a dodaní tovaru alebo služby a nemožnosti od zmluvy odstúpiť alebo ju vypovedať (najmä zmluvy generované v elektronickom kontraktačnom systéme), mestské zastupiteľstvo neschváli rozpočtové opatrenie? Aká škoda hrozí mestu v prípade, že neuhradí čiastku za dodaný tovar alebo službu, pretože bude v rozpore so schváleným rozpočtom a aká sankcia hrozí mestu, ak túto čiastku uhradí aj napriek tomu, že ju nemá rozpočtovanú?

Obstarávanie audítorských služieb – výnimka a postup

17.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Spadá do ustanovenia § 1 ods. 12 písmeno a.) nového zákona o verejnom obstarávaní (konkrétne do slovného spojenia: odborná činnosť prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti) aj poskytovanie audítorských služieb, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou a podlimitnou hodnotou?

Majú mestá povinnosť pri obstarávaní služieb auditu ísť cez elektronické trhovisko?

Povinný prieskum trhu

11.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Akú minimálnu sumu stanovuje nový zákon o verejnom obstarávaní na vykonanie prieskumu trhu? Môže si výšku tejto sumy upraviť obec vnútorným predpisom?

Zmena zmluvy na základe zníženej dotácie

24.3.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Je možné uzavrieť k zmluve o dielo na základe verejného obstarávania dodatok ak sa znížila cena dotácie, na ktorú bola zmluva naviazaná?

Účasť poslanca obecného zastupiteľstva na verejnom obstarávaní

25.2.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže sa firma poslanca obecného zastupiteľstva zúčastniť verejného obstarávania obce? Nejedná sa o konflikt záujmov v prípade úspešnosti firmy takéhoto poslanca?

Ak prebehlo obstarávanie v roku 2010 ale až v tomto roku obec plánuje požiadať o vtedy neudelenú dotáciu, je povinnosťou vyhlásiť nové obstarávanie?

Obstarávať opravy miestnych komunikácií spoločne alebo jednotlivo?

23.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Mesto má záujem realizovať opravy chodníkov a miestnych komunikácií. Má mesto povinnosť zadať tieto opravy v jednej zákazke alebo môže každú opravu zadať samostatne?

 

Informovanie o obstarávaní starostom pred zasadnutím zastupiteľstva

8.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Má starosta obce povinnosť oboznamovať obecné zastupiteľstvo o verejnom obstarávaní pred jeho zasadnutím?

Obstarávanie telekomunikačných služieb

25.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Má obec povinnosť vybrať si poskytovateľa telekomunikačných služieb na základe zákona o verejnom obstarávaní, vzhľadom na existenciu výnimky § 1 ods. 2 písm. o) zák. 25/2006 o verejnom obstarávaní ?

 

K právomoci kontrolovať neukončené VO

13.10.2015

GPL Miriama Draskovicova

Môže hlavný kontrolór obce (mesta) požiadať obec o predloženie ku kontrole verejné obstarávanie, ktoré ešte nebolo ukončené, nakoľko má podozrenie, že došlo k manipulácii?

Sprístupňovanie zápisníc z otvárania obálok

2.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Sú podľa zákona č. 211/2000 Z. z. sprístupniteľné zápisnice z otvárania obálok pri verejných obstarávaniach, resp. čo všetko sa môže sprístupniť z výberových konaní?


Starosta obce ako člen komisie pre verejné obstarávanie

25.9.2015

Mgr. Matej Trnavský

V kompetencii starostu obce ako štatutárneho orgánu verejného obstarávateľa /obce/ je vymenovanie členov komisie pre verejné obstarávanie. Na základe tohto sa starosta obce vymenoval za predsedu komisie pre verejné obstarávanie. Nie je v rozpore byť predsedom komisie pre verejné obstarávanie a zároveň štatutárom verejného obstarávateľa /obce/. Obec nemá určenú osobu zodpovednú za verejné obstarávanie.


Hodnota zákazky cenou za hodinu v súhrnnej správe

27.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Akým spôsobom máme do súhrnnej správy v zmysle § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní uviesť zákazku, ktorá je zmluvne stanovená cenou za hodinu? Máme takúto zákazku, ktorej celková cena nie je uvedená v zmluve, dať do súhrnnej správy a ak áno, tak s akou sumou?

Obstarávanie podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstaravaní

21.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže starosta obce vykonávať zápis z prieskumu trhu a vyhodnocovať cenove ponuky aj sám?

Zákazky na nie bežne dostupné služby podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstaravaní

9.7.2015

Mgr. Ivana Gumanova

Prosíme o usmernenie v prípade, kde predmetom zmluvy je realizácia svetlo-technického merania po rekonštrukcii verejného osvetlenia a v druhom prípade vypracovanie svetlo-technickej štúdie verejného osvetlenia v obci . Jedná sa o špeciálne a nie bežne dostupné služby, jednoduchej zákazky do 20 000 eur. Postačí prieskum trhu a výber z 3 potenciálnych dodávateľov alebo je potrebné obstarať služby cez EKS?

Súhrnná správa verejného obstarávateľa

2.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ako postupovať pri vypracovaní súhrnnej správy v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní? Týka sa to všetkých tovarov, prác a služieb alebo iba tých, kde bolo verejné obstarávanie, prípadne prieskum trhu?

 

Kreovanie komisie pre verejné obstarávanie

15.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Kto kreuje komisie pre verejné obstarávanie v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, starosta či aj poslanci? Môžu si poslanci uznesením vynútiť povinné členstvo v takejto komisii obce?

 

Predĺženie platnosti zmluvy

10.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Na základe verejného obstarávania máme uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou. Služby, ktoré pre nás táto spoločnosť zabezpečuje sú cenovo výhodné. Musíme urobiť nové verejné obstarávanie po skončení zmluvného vzťahu alebo môžeme v tomto zmluvnom vzťahu pokračovať?

Zmena dodávateľa vo verejnom obstarávaní

17.1.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Po uzatvorení zmluvy, ktorá bola výsledkom postupu zadávania zákazky vo verejnom obstarávaní, zmluvná strana (úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní) zanikla. Je možné prostredníctvom dodatku k existujúcej zmluve nahradiť zmluvnú stranu iným subjektom? 

Smernica o verejnom obstarávaní

19.12.2013

Mgr. Matej Trnavský

Na základe, ktorého paragrafu je obec povinná mať vypracovanú Smernicu o verejnom obstarávaní?

 

Môže byť obec považovaná v právnych vzťahoch za spotrebiteľa?

13.12.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Je možné považovať obec vo vzťahoch vznikajúcich pri dodávke tovaru alebo služieb za spotrebiteľa? 

Povinnosť obce obstarávať úver

6.12.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná uskutočniť verejné obstarávanie na úver podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)? V prípade, že je obec povinná uskutočniť verejné obstarávanie na úver, čo všetko sa započítava do predpokladanej hodnoty zákazky? 

Zverejňovanie zadávania zákazky na webovom sídle zadávateľa

1.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Je potrebné zverejniť zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní napríklad aj na web stránke obstarávateľa alebo inou dostupnou formou zverejnenia na verejne dostupnom mieste v nadväznosti na §155m ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní /napr. nástenka/?

Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante

1.3.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Kedy je možné využiť oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex ante a aké sú jeho právne následky? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (32)

Platnosť zmluvy o dielo a nevykonanie verejného obstarávania

21.12.2023

Simon Čačaný

Zlá referencia od verejného obstarávateľa a poškodenie dobrého mena dodávateľa

11.10.2023

Simon Čačaný

Zmena zadávacej dokumentácie verejnej zákazky a nepredĺženie lehoty podania ponúk

10.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Neuvedenie údajov o množstve a hodnote výrobkov v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania

10.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Obec s prenesenými úlohami od viac obcí a zabezpečenie in house zákaziek

10.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Ukončenie verejného obstarávania z dôvodu totožnosti hospodárskych subjektov

23.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Podiel obce na imaní spoločnosti zakladanej s iným partnerom vs. vylúčenie z verejného obstarávania a zvýšenie obchodného rizika

2.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Verejné obstarávanie školskej infraštruktúry s výzvou pre jediný subjekt

14.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Zadávanie služieb v oblasti komunálnych služieb vo verejnom záujme „in house“

2.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Vylúčenie uchádzača a úverový prísľub banky

2.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Podmienky na prepravu nebezpečného odpadu medzi členskými štátmi

14.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Protokol ÚVO o výsledku kontroly vs. možnosť ujmy na právach obstarávateľa

12.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ponuka vo verejnom obstarávaní s hodnotou 0 Eur

2.10.2020

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 10.8.2020 - Poverenie iného verejného obstarávateľa na vykonanie časti zákazky

14.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 14.5.2020 - K možnosti uloženia pokuty úspešnému uchádzačovi vo verejnom obstarávaní

22.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 3.5.2018 - Rozsah informačnej povinnosti verejného obstarávateľa

17.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 28.6.2018 - Možnosti preskúmania zákonnosti žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov NFP

12.6.2019

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 13.10.2005 - K povinnosti obchodných spoločností obce verejne obstarávať

10.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 24.11.2011 - Odmietnutie poskytnutia informácie na základe zákona o verejnom obstarávaní

15.12.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 27.4.2015 - K zodpovednosti za škodu pri neoprávnenom zrušení verejnej súťaže

28.9.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR - K skutkovej podstate trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

8.6.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 26.11.2015 - Určenie protiprávnosti postupu zadávania zákazky z dôvodu neuverejnenia predchádzajúceho oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

22.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 19.7.2013 - Inštitút priameho rokovacieho konania

20.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Galanta z 27.2.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom

11.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Súdny dvor Európskej únie z 10.7.2014 - Verejné zákazky na práce –Záväzok prenajať budovy, ktoré ešte neboli postavené

16.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 1.7.2014 - Povinnosť vrátiť poskytnutý nenávratný finančný príspevok z dôvodu porušenia zmluvných povinností ako sankcia súkromnoprávneho charakteru

16.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 5.12.2013 - Koordinácia postupov zadávania verejných zákaziek na práce, tovar a služby

25.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Súdny dvor Európskej únie z 12.12.2013 - Výhradný koncesionár poskytujúci službu vo verejnom záujme

25.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Komárno z 20.3.2012 - Protest prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva

11.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Najvyšší súd SR z 4.5.2010 - Zásada nediskriminácie a transparentnosť vo verejnom obstarávaní

7.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Najvyšší súd SR z 25.5.2012 - O námietkach voči vylúčeniu ponuky z verejného obstarávania služby elektronického výberu mýta

27.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Najvyšší súd SR z 29.3.2012 - O vylúčení uchádzača zo súťaže

27.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (5)

NKÚ – Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami VÚC

2.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

NKÚ c/a elektronické trhovisko vo verejnej správe

31.5.2018

Administrátor

NKÚ c/a Ondrejovce - nezverejňovanie súhrnných správ

8.7.2016

Administrátor

NKÚ c/a Trenčiansky samosprávny kraj - povinné zverejňovanie materiálov

24.6.2016

Administrátor

NKÚ c/a Vaľkovňa - Zverejňovanie údajov o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác

13.5.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (8)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.