Školy

Obec zohráva dôležitú úlohu v oblasti týkajúcej sa škôl a školských zariadení, nakoľko jej zákon zveril množstvo práv a povinností či už v rámci originálnych kompetencií alebo v rámci výkonu prenesenej pôsobnosti. 

Obec v rámci svojej originálnej kompetencie napríklad zriaďuje a zrušuje niektoré školy (základné umelecké školy, materské školy, školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, jazykové školy pri základných školách, strediská služieb škole, školské internáty), vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie, poskytuje právne poradenstvo riaditeľom atď.

Pri prenesenom výkone štátnej správy obec napríklad zriaďuje a zrušuje základné školy podľa siete, vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok a poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.

Kompletné rozdelenie kompetencií vzhľadom k originálnej pôsobnosti a prenesenej vyplývajúce obci zo Zákona o štátnej správe v školstve si môžete stiahnuť TU.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (22)

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie Vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v platnom znení Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení Zákon č. 553/2003 Z.z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii v platnom znení Zákon č. 395/2022 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v platnom znení Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení

Právne predpisy v príprave (3)

Zmena zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

21.6.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 20.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

V návrhu zákona sa upravujú viaceré inštitúty a oblasti,

Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia, sociálne služby a zmena školského zákona

11.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Národná rada SR schválila zákon č. 120/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zákon obsahuje úpravu ochrany zamestnancov pri práci s karcinogénnymi faktormi, mutagénnymi faktormi alebo reprodukčne toxickými faktormi. Taktiež obsahuje povinnosť zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, ktorá sa nevzťahuje na poskytovateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb rodinného typu, a to na vstup zamestnancov poskytovateľa tejto sociálnej služby a prijímateľov sociálnej služby v tomto zariadení. 

Zmeny financovania základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

28.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 24.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Návrh zákona upravuje zmenu financovania materských škôl a školských klubov detí z financovania z DPFO na financovanie zo štátneho rozpočtu (najmä § 5a, § 5b, § 6ab a § 6b zákona č. 597/2003 Z. z.). 

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (63)

Povinnosti základnej školy pri organizovaní lyžiarskeho výcviku

13.2.2024

JUDr. Helena Laposová

V predchádzajúcom článku sme vás informovali o prijatí novej Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode, ktorá upravuje podmienky športových výcvikov organizovaných materskou školou a základnou školou (ďalej len „Smernica“). Predmetná Smernica vychádza z aktuálne platnej legislatívy, najmä z Vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole.

Vzhľadom na to, že problematika športových výcvikov, napr. lyžiarskeho výcviku, je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou, prinášame prehľad najdôležitejších povinností a úkonov, ktoré škola musí vykonať pri ich organizovaní.

 

Organizovanie športových výcvikov a kurzov pohybových aktivít v prírode

1.2.2024

JUDr. Helena Laposová

Dňa 15. januára 2024 vstúpila do účinnosti nová Smernica Ministerstva školstva SR  č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode (ďalej len „Smernica“), ktorá upravuje organizáciu, rozsah, personálne zabezpečenie, plánovanie rôznych druhov športových aktivít v materskej škole a základnej škole.

Organizovanie športových výcvikov na základnej škole

17.2.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

V prípade, že základná škola ide organizovať športový výcvik, je potrebné, aby dodržala viaceré povinnosti v súlade so Školským zákonom, Vyhláškou o ZŠ ako aj Zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zmena sankcionovania záškoláctva

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 08.11.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa. Uvedenou novelou bol doplnený okrem iného aj zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) s dopadmi na sankcionovanie záškoláctva.

Non/admission of a disabled child/pupil to primary school

20.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

In the case of the legality of a decision on the non-admission of a child[1]/pupil[2] with certain special educational needs to primary education, it is important not only to comply with the substantive legal provisions but also with the procedural-legal provisions (in particular, sufficient justification of the decision of the administrative authority - for this we recommend reading the article Requirements for a decision issued under the Administrative Procedure Code ).

Ne/prijatie zdravotne postihnutého dieťaťa/žiaka do základnej školy

20.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

V prípade zákonnosti rozhodnutia o ne/prijatí dieťaťa[1]/žiaka[2] s určitými špeciálno-vzdelávacími potrebami na základné vzdelávanie je dôležité nielen splnenie hmotnoprávnych predpisov ale aj procesno-právnych (najmä dostatočné odôvodnenie rozhodnutie správneho orgánu - k tomu odporúčame prečítať článok  Náležitosti rozhodnutia vydaného podľa Správneho poriadku ).

Práva a povinnosti zamestnávateľa podľa Zákona o pedagogických zamestnancoch

9.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Zákonník práce  je všeobecný právny predpis upravujúci individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby vrátane práv a povinností zamestnávateľa voči nim. Ďalším vo vzťahu k Zákonníku práce špeciálnym predpisom, ktorý rozširuje práva a povinností zamestnávateľa vo vzťahu k pedagogickým a odborným zamestnancom je Zákon o pedagogických zamestnancoch. Z dôvodu komplexnosti je potrebné uviesť, že Zákonník práce sa na pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa použije len subsidiárne, t. j. len vtedy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Subsidiárne pôsobnosť Zákonníka práce vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom vyplýva priamo z ustanovenia § 3 ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom upravujúcim práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj je Zákon  o pedagogických zamestnancoch. Aj keď Zákonník práce explicitne menuje len pedagogických zamestnancov, z povahy Zákona o pedagogických zamestnancoch ako špeciálneho predpisu vyplýva, že sa aplikuje prednostne pred Zákonníkom práce, aj v prípade odborných zamestnancov.

Hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

8.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Podmienky hodnotenia pedagogického a odborného zamestnanca sú uvedené v § 70 Zákona o pedagogických zamestnancoch nasledovne:

School rules in primary school (private, religious and state)

26.7.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

One of the legal duties of the head teacher of a primary school (regardless of the founder) is to issue school rules.
The obligation to issue school rules, which is one of the basic internal regulations of the school, is laid down for the head teacher by Section 153 of the School Act.

Školský poriadok na základnej škole (súkromnej, cirkevnej aj štátnej)

26.7.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Jednou zo zákonných povinností riaditeľa základnej školy (bez ohľadu na zriaďovateľa) je vydanie školského poriadku.
Povinnosť vydať školský poriadok, ktorý je jedným zo základných interných predpisov školy ustanovuje pre riaditeľa § 153 Školského zákona.

Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia

2.6.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je podľa § 11 Školského zákona súbor dokumentov, ktorými sa riadi výchovno-vzdelávací proces, a podľa ktorých škola alebo školské zariadenie vydáva verejné listiny a rozhodnutia.

Dismissal of the principal on the proposal of the school board

27.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

The principal is appointed for a term of office and dismissed by the school founder or the school establishment founder.
Pursuant to Section 3 (8) (a) of the Act on State Administration in Education, the founder may also dismiss the principal on the proposal of the school board.

Odvolanie riaditeľa školy na návrh rady školy

27.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia.
Podľa § 3 ods. 8 písm. a) Zákona o štátnej správe v školstve  zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj na návrh rady školy.

Spôsob vydávania rozhodnutí školami v rámci správneho konania

21.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 3*

Všetky orgány verejnej moci ako aj iné právnické osoby majú povinnosť mať elektronické schránky zriadené a aktivované na doručovanie, avšak iba orgány verejnej moci pri uplatňovaní verejnej moci sú povinné vydávať rozhodnutia v elektronickej podobe v súlade so Zákonom o e-Governmente.

Compulsory pre-primary education in an individual form

16.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

When admitting children to pre-primary education in a kindergarten, it is not decisive whether it is a kindergarten with legal personality or a kindergarten without legal personality.
With effect from the school year 2021/2022, the completion of pre-primary education in kindergarten is compulsory for all children who reach the age of 5 by the end of August of the respective year.

Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou

16.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nie je rozhodujúce, či ide o materskú školu s právnou subjektivitou alebo o materskú školu bez právnej subjektivity.
S účinnosťou od školského roku 2021/2022 je absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do konca augusta príslušného roka.

Výpočet finančných prostriedkov na stravovanie detí v MŠ

3.5.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku dáme odpoveď na otázku ako si má obec odčleniť z finančných prostriedkov vypočítaných na financovanie materských škôl (MŠ) na stravovanie detí v MŠ.

Postup školy ako správneho orgánu po podanom odvolaní

3.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 2*

V prípade, že sa rodič odvolá v rámci správneho konania voči rozhodnutiu riaditeľa školy, je potrebné aby riaditeľ ako správny v orgán, ktorý rozhoduje vo veciach špecifikovaných zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „Zákon o štátnej správe v školstve“) v § 38 ods. 5 (bližšie pozri článok: Náležitosti rozhodnutia školy vydaného podľa Správneho poriadku) bol oboznámený s ďalším postupom v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“).

Náležitosti rozhodnutia školy vydaného podľa Správneho poriadku

25.4.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 1*

Aplikácia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) na rozhodovanie riaditeľov škôl znamená, že riaditelia sú povinní vydávať rozhodnutia v súlade so Správnym poriadkom a je nevyhnutné, aby poznali právnu úpravu správneho konania, nakoľko sú v pozícii správneho orgánu.

Financovanie centier voľného času z rozpočtu obce

7.4.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Centrum voľného času je školským zariadením, ktoré spadá pod originálnu školskú kompetenciu. Originálne školské kompetencie, a teda aj centrá voľného času  sú financované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré plynú do vlastných príjmov rozpočtu obce podľa zákona č. 564/2004 Z. z..

Skončenie pracovného pomeru a pedagogický zamestnanec nad 65 rokov

25.3.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

S účinnosťou od 1.1.2022 v súlade s  § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o pedagogických zamestnancoch“) pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku; ak ide o riaditeľa, uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Nakoľko ide o skončenie pracovného pomeru ex lege (tzn. priamo zo zákona), pracovný pomer sa končí automaticky a nie je potrebné uskutočniť žiaden právny úkon voči takémuto zamestnancovi.

Finančné príspevky v školách a školských zariadeniach

24.1.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Rozpočty škôl a školských zariadení počítajú so zdrojmi, ktorými sú prostriedky štátneho rozpočtu, prostriedky rozpočtu obce a tiež finančné príspevky od žiakov, rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť (ďalej len „finančné príspevky“). Problematike stanovenia finančných príspevkov s ohľadom na novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 415/2021 Z. z. je venovaný príspevok, v ktorom  poukazujeme na zmeny účinné od 1.januára 2022.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v cirkevných a súkromných školách v roku 2022

4.1.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V článku upozorňujeme na zmenu  financovania cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení a na povinnosť obce a samosprávneho kraja  uzatvoriť so zriaďovateľmi cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča.

VZN o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v školách v roku 2022

4.1.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V článku upozorňujeme na povinnosť obce a samosprávneho kraja v roku 2022 upraviť všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia. Povinnosť úpravy vyplýva z novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (zákonom č. /2021 Z. z.“), ktorá je účinná od 1.januára 2022.

Rozpočet školy a školského zariadenia

23.12.2021

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa budeme venovať problematike rozpočtu školy a školského zariadenia. Poukážeme na aplikačnú prax pri jeho zostavovaní ako aj na problémy, s ktorými sa stretávame pri jeho realizácii. Odpovieme na časté otázky, ktoré sú kladené zo strany škôl a školských zariadení, a tiež aj zo strany ich zriaďovateľov.

Triedený zber a povinnosti pre školy a školské zariadenia

27.10.2021

Zuzana Čachová

Zo znenia zákona o odpadoch vyplýva školám a školským zariadeniam od 01. júla 2020 nová povinnosť. Ide o oznamovaciu povinnosť, ktorá sa týka školou organizovaného zberu triedeného odpadu.

Podpora zamestnanosti ZUŠ

19.11.2020

Mgr. Jana Kochan

Dňa 18.11.2020 Vláda SR schválila Návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov (ďalej ako „projekt“).

Otvorenie zariadení pre deti a mládež

23.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 22.5.2020 v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.

Nový vzorový pracovný poriadok škôl od Ministerstva školstva

22.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Dňa 10.2.2020 podpísala ministerka školstva a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku nový vzorový Pracovný poriadok pedagogických a ostatných zamestnancov škôl. Bližšie informácie sú dostupné v odbornom článku.

Dovolenky vo väčšom rozsahu aj pre rodičov

13.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok informuje o zmenách v Zákonníku práce, ktoré priniesol zákon č. 380/2019 Z. z.. Zmeny sa dotýkajú ustanovení upravujúcich výmeru dovolenky.

Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov pre školy a školské zariadenia

13.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Odborný článok približuje problematiku oslobodenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity od úhrady koncesionárskych poplatkov. 

K povinnej pravidelnej kontrole detských ihrísk

18.4.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Do 1.4.2019 sa na bezpečnosť detských ihrísk a ich zariadení vzťahovala osobitná právna úprava, a to nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia (ďalej len „Nariadenie“), ktoré odkazovalo na osobitné technické normy, ako napr. STN EN 1176 - 7, ktorá upravuje návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku detských ihrísk.

Výberové konanie riaditeľa a jeho špecifické situácie

1.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V odbornom článku je podrobne zanalyzovaný postup pri vymenovaní riaditeľa školy a realizácia výberového konania na funkciu riaditeľa školy.

Podrobnejšie k podpore obedov pre deti zdarma

25.1.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Novelizácia zákona o dotáciách umožňuje poskytnúť dotáciu nie len pre žiakov zo sociálne slabších rodín ale pre všetkých žiakov materských škôl posledného ročníka a všetkých žiakov základných škôl. Odborný článok približuje zmeny, ktoré novela prináša.

Elokované pracovisko pri realizácií záujmovej činnosti MŠ

18.9.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

V rámci krúžkovej činnosti často navštevujú súkromné základné umelecké školy alebo živnostníci materské či základné školy, kde realizujú rôzne záujmové krúžky pre deti a žiakov. Pri realizácií týchto krúžkov však často vzniká otázka, či je potrebné kvôli pár hodinám ich činnosti zriaďovať elokované pracoviská v priestoroch materských škôl, ktoré navštevujú. 

Možnosti odvolania pri neprijatí dieťaťa do materskej školy

30.8.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl o prijímaní detí do materskej školy sa, rovnako bez ohľadu na ich zriaďovateľa, nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). Právna povaha zriaďovateľa je však kľúčová pre posúdenie možností zákonných zástupcov detí, ktoré neboli do materskej školy prijaté, podať voči tomuto rozhodnutiu riaditeľa istý druh opravného prostriedku. 

Dopad návrhu zákona o športe na školský vzdelávací systém

2.10.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Zmyslom tohto článku je bližšie rozobrať tie ustanovenia návrhu zákona o športe, ktoré sa dotknú školského vzdelávacieho systému na školách. Návrh zákona o športe bol dňa 23. septembra 2015 posunutý do druhého čítania rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, pričom jeho súčasťou je v rámci čl. XII aj novela zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení. 

Daň z motorových vozidiel za rok 2014

19.1.2015

GPL Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku prinášame prehľad dôležitých informácií o dani z motorových vozidiel za rok 2014.

Zmeny v školskej legislatíve od 1. januára 2014

15.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Prinášame Vám spracovanie zmien v školských zákonoch účinných od 1.1.2014,  ktoré priniesol zákona č. 464/2013 Z. z.

Zápis dieťaťa do základnej školy

3.12.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa zaoberá otázkou, či sa pri zápise dieťaťa vyžaduje prítomnosť oboch rodičov.

Zriaďovacia listina školy / školského zariadenia a jej náležitosti

27.8.2013

JUDr. Martina Palušková

Zákon o štátnej správe v školstve ustanovuje konkrétne náležitosti zriaďovacích listín škôl a školských zariadení.

Zmena v sieti

26.8.2013

JUDr. Martina Palušková

Čo sa rozumie pod pojmom zmena v sieti a akým spôsobom ju uskutočniť?

Úprava medzinárodného programu v školskej legislatíve

24.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Aká je právna úprava medzinárodného školského programu v slovenskej školskej legislatíve?

Ukladanie pokút zriaďovateľom škôl a školských zariadení

22.7.2013

JUDr. Martina Palúšková

Predmetom článku sú druhy správnych deliktov a pokuty, ktoré za ne môžu byť zriaďovateľom škôl a školských zariadení uložené podľa zákona o štátnej správe v školstve. 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam

19.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

V článku Vám chceme priniesť odpoveď na  otázku, či je obec oprávnená vo svojom všeobecne záväznom nariadení upraviť povinnosť predkladať čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom?

Podanie sťažnosti na školského inšpektora

11.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Článok rozoberá podmienky podania sťažnosti proti postupu školského inšpektora pri vykonávaní školskej inšpekcie.

Preskúmanie výberového konania na riaditeľa školy

27.6.2013

JUDr. Martina Palušková

V niektorých prípadoch sa uchádzači o funkciu riaditeľa škôl domnievajú, že výberové konanie neprebehlo v súlade so zákonom. V akom konaní môže súd preskúmať splnenie zákonných podmienok tohto výberového konania?

Odmietlo Vám Ministerstvo školstva vykonať zmenu v sieti?

13.6.2013

JUDr. Martina Palušková

Aké má zriaďovateľ možnosti v prípade, že Ministerstvo školstva odmietlo vykonať zmenu v sieti, o ktorú žiadal?

Materské školy a maximálny počet žiakov

31.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

Problémom materských škôl na Slovensku sú nedostatočné kapacity. Rodičia každoročne prihlasujú viac a viac detí. Pre všetky však materské školy nemajú dostatok miesta. Aké sú obmedzenia počtov žiakov v materských školách? 

Proces a podmienky vyraďovania zo siete škôl II.

20.5.2013

JUDr. Martina Palušková

Proces a podmienky vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete škôl bližšie upravuje zákon o štátnej správe v školstve.

Proces a podmienky vyraďovania zo siete škôl I.

17.5.2013

JUDr. Martina Palušková

Proces a podmienky vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete škôl bližšie upravuje zákon o štátnej správe v školstve.

Spájanie škôl

3.5.2013

JUDr. Martina Palušková

V záujme efektívneho využívania priestorov, personálneho zabezpečenia, finančných prostriedkov a skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení umožňuje spájanie škôl. 

Úprava financovania škôl a nové hodnoty percentuálnych podielov

27.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. sa v článku II. novelizuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (ďalej len „zákon o základných škôl, stredných škôl a školských zariadení“).

K povinnosti obce a VÚC poskytovať školám a školským zariadeniam 100% mzdových normatívov

8.2.2013

Mgr. Matej Trnavský

Obec, vyšší územný celok alebo obvodný úrad v sídle kraja sú povinné ako zriaďovatelia škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1. januára 2013 poskytovať všetkým školám a školských zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celý mzdový normatív na platy.

Základné legislatívne zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení pre rok 2013

22.1.2013

JUDr. Peter Belás

Prinášame Vám odborný článok, ktorý sa venuje tematike financovania škôl a školských zariadení pre rok 2013.

Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o financovaní od 1.1.2013

11.12.2012

JUDr. Martina Palušková

Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o financovaní.

Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013

11.12.2012

JUDr. Martina Palušková

Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o štátnej správe v školstve.

Správa o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie – Financovanie školstva

22.11.2012

JUDr. Peter Bellás

Správa o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie bola vypracovaná na základe podnetov zo stretnutí predsedu vlády Slovenskej republiky s predsedami vyšších územných celkov a zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, uskutočnenými pri podpise Memoranda o konsolidácii verejných financií.

Zmeny v školskom zákone s účinnosťou od 1.1.2013

19.11.2012

JUDr. Martina Palušková

Prinášame Vám spracovanie zmien školského zákona účinných od 1.1.2013,  ktoré priniesol zákona č. 324/2012 Z. z.

Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013

14.11.2012

JUDr. Martina Palušková

Prinášame detailné spracovanie novely zákona o štátnej správe v školstve, ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2013.

Zmeny v zákone o financovaní škôl s účinnosťou od 1.1.2013

14.11.2012

JUDr. Peter Bellás

Zmeny v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 1.1.2013.

Zmeny v kompetencii samosprávneho kraja v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

13.11.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Prinášame Vám informáciu o zmenách v zákone č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. 

Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom

16.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Odborné stanoviská (19)

Stanovisko Ministerstva školstva k financovaniu na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov na mzdy a prevádzku

8.12.2022

Ministerstvo školstva SR

Stanovisko Ministerstva školstva k financovaniu súkromných, cirkevných škôl a školských zariadení po zmene adresy školy a školského zariadenia

8.12.2022

Ministerstvo školstva SR

Neohlásená finančná kontrola školy ako diskriminácia?

21.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

SNSĽP – Neprijatie dieťa do MŠ a zamestnanosť rodičov

3.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Usmernenie k aktivitám pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021

14.6.2021

Ministerstvo školstva SR

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vydalo 2.6.2021  pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami.

Preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov - usmernenie

25.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky eviduje zvýšené obavy riaditeľov škôl a školských zariadení z absencie informácií o bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré očakávajú od okresných úradov v sídle kraja.

Usmernenie k vyplácaniu príplatku za profesijný rozvoj

7.10.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie v súvislosti s vyplácaním príplatku za profesijný rozvoj podľa §32g zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. 

Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia

1.8.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

V prípade zamestnancov škôl, ktorých mzdové náklady sú financované na základe zákona č. 597/2003 Z. z. t.j. školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a spĺňajú podmienky Zákonníka práce, preplatenie príspevkov zriaďovateľom sa bude poskytovať zriaďovateľovi z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja. K postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia je dostupné usmernenie. 

Príručka pre školského knihovníka

20.2.2019

Slovenská pedagogická knižnica

Príručka má pomôcť zorientovať sa v právnych a odborných otázkach týkajúcich sa zriadenia, zrušenia, zlúčenia, riadenia, činnosti a prevádzky školskej knižnice.

Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl

20.2.2019

Úrad na ochranu osobných údajov

Metodika obsahuje všeobecné zásady o ochrane súkromia a údajov detí, rodičov a zákonných zástupcov a ich uplatňovania v oblasti vzdelávania.

Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja

24.9.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2013/2014

3.6.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Odborný materiál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Metodické usmernenie č. 13/2013 o úprave názvov stredných odborných škôl, evidencii elokovaných pracovísk a zmene školského strediska záujmovej činnosti na centrum voľného času

26.4.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu

11.4.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013

21.1.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo pre školy pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013.

Metodické usmernenie, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny

3.10.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyšší územný celok a obec vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie, aby bola zabezpečená výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach v sústave škôl a školských zariadení.

Metodické usmernenie k zvýšeniu zaškolenosti detí v materských školách

25.9.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy. V súlade s týmto ustanovením vydalo Ministerstvo školstva usmernenie k zvýšeniu zaškolenosti detí v materských školách.

Usmernenie k spolupráci základných škôl, stredných škôl a školských zariadení s cirkvami a náboženskými spoločnosťami a k realizácii aktivít súvisiacich s výchovou k manželstvu a rodičovstvu

25.9.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy. V súlade s týmto ustanovením vydalo Ministerstvo školstva usmernenie k spolupráci základných škôl, stredných škôl a školských zariadení s cirkvami a náboženskými spoločnosťami a k realizácii aktivít súvisiacich s výchovou k manželstvu a rodičovstvu.

Metodicky návod k zanedbávaniu povinnej školskej dochádzky a prídavku na dieťa pre obce

25.9.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo školstva SR

Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v § 18 ods. 1 ustanovuje, aby v prípade, ak rodič dieťaťa, resp. osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti  nevyužíva prídavok na dieťa a príspevok k prídavku na dieťa na výchovu a výživu dieťaťa okresný úrad zastavil výplatu a poukazoval tieto dávky ďalšej oprávnenej osobe alebo obci.

Prípadové štúdie (152)

Prijatie žiaka s prihláškou na viacerých školách

21.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Ako má škola postupovať, ak dieťa bolo zapísané na dvoch základných školách a rodičia si vybrali len jednu? Máme rozhodnúť o prijatí alebo o prestupe?

Finančná kontrola na základnej škole a externé spracovanie účtovníctva

17.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Kto vykonáva základnú finančnú kontrolu na základnej škole, ak má škola externú firmu na spracovanie účtovníctva?

Schvaľovanie správ o výchovno vzdelávacej činnosti

1.12.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Je potrebné dávať do zastupiteľstva schvaľovať Správy o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ za predchádzajúci školský rok?

Záškoláctvo - Dodatočné uznanie vymeškaných hodín políciou za ospravedlnené a postup obce

27.11.2023

JUDr. Helena Laposová

Ako má postupovať obec, ak bol spis vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky postúpený z polície na obec z dôvodu, že nebola naplnená skutková podstata trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže? Polícia dodatočne uznala niektoré hodiny za ospravedlnené, čím sa počet vymeškaných hodín znížil. Je obec povinná znovu zrealizovať celé konanie alebo môže vydať vo veci rozkaz?

Platový dekrét pedagogického zamestnanca a supervízora

11.10.2023

JUDr. Helena Laposová

Pedagogický zamestnanec, pracuje na kratší pracovný úväzok 4 hod. týždenne, 5 hodín týždenne pracuje ako supervízor. Aký bude jeho platový dekrét?

Zvýšenie dotácie ZUŠ z dôvodu zvýšenia platov učiteľov

9.10.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Na území obce je zriadená Súkromná základná umelecká škola, ktorej zriaďovateľom je fyzická osoba. Zriaďovateľ SZUŠ požiadal obec o navýšenie finančného príspevku na mzdy a prevádzku SZUŠ z dôvodu navýšenia platov učiteľov od 1.9.2023. Je obec povinná takejto žiadosti vyhovieť?

Spoločný školský obvod a potrebné rozhodnutie zastupiteľstiev

4.10.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Mesto má záujem uzatvoriť so susednou  obcou  dohodu o zriadení spoločného školského obvodu aj pre žiakov  s trvalým pobytom v tejto obci. Je na uzatvorenie takejto dohody potrebné predchádzajúce schválenie  zastupiteľstiev účastníkov dohody?

 

Určenie tarifného platu na úseku sociálnej práce a školstva

4.8.2023

JUDr. Monika Ivanová

Vzťahuje sa  § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. aj na metodikov školstva, ktorí  vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva? Vzťahuje sa § 7 ods. 6 písm. b) bod 2. zákona č. 553/2003 Z. z. aj na zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti v zariadenia sociálnych služieb, ktoré nemajú právnu subjektivitu a na zamestnancov v zariadeniach pre deti do 3 rokov veku?

Poskytovanie financií obcou na záujmové vzdelávanie v CVČ inej obci

24.7.2023

JUDr. Helena Laposová

Mesto ako zriaďovateľ CVČ žiada od inej obce dotáciu na činnosť CVČ, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v tejto obci. Je obec povinná poskytnúť dotáciu zriaďovateľovi CVČ? Je obec povinná poskytnúť dotáciu aj na deti, ktoré CVČ nenavštevujú ale sú iba zapísané v CVČ?

Rada školy pri materskej škole a formy jej konania

14.7.2023

JUDr. Monika Ivanová

Pri MŠ bez právnej subjektivity pôsobí rada rodičov ale nie ako združenie. Je povinnosť zaregistrovať radu rodičov ako rodičovské združenie? Môže rada rodičov bez registrácie ako združenie organizovať podujatia, z ktorých zisk bude príjmom MŠ? Môže sa formálne spojiť s rodičovským združením ZŠ?

Špecifiká k prípadom záškoláctva

12.5.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Ako máme postupovať v prípadoch záškoláctva, kedy od nahlásenia tohto skutku školou do času začatia konania dôjde k navýšeniu vymeškaných hodín, kedy už dôjde k trestnému činu? Ako postupovať pri nahlasovaní záškoláctva zariadení, kde si dieťa plní školskú dochádzku? Ako vyriešiť miestnu príslušnosť v prípade rozdielnych trvalých pobytov rodičov dieťaťa?

Odklad školskej dochádzky a povinnosti školy

28.4.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Na zápis bolo prihlásené dieťa, ktorého rodičia informovali o odklade jeho školskej dochádzky o rok. Má škola nejakú povinnosť voči tomuto dieťaťu alebo jeho materskej škole?

 

Zápis dieťaťa do školy a podpisy rodičov na prihláške

26.4.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Na zápis dieťaťa do školy prišiel iba jeden rodič. Podpísal prihlášku dieťaťa a overili sme jeho občiansky preukaz. Postačuje na zápis dieťaťa do školy takýto postup alebo musia prihlášku podpísať obaja rodičia dieťaťa?

Financovanie mimoškolskej činnosti

27.2.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Akou formou má obec poskytnúť financie na mimoškolskú činnosť základnej škole, ktorej je zriaďovateľom? Je potrebné uzatvárať so základnou školou Zmluvu o poskytovaní dotácie podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z.?

Súkromná ZUŠ s presunutým sídlom a poskytovanie financovania obcou

22.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Ako má obec postupovať pri poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, ak zriaďovateľ nemá užívacie právo k nehnuteľnosti, v ktorej má sídlo a vyučovací proces bol presunutý do inej nehnuteľnosti? Voči zriaďovateľovi je vedené exekučné konanie o vypratanie nehnuteľnosti, v ktorej mal sídlo.

Riaditeľ školy ako člen komisie obecného zastupiteľstva

5.12.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Môže riaditeľ školy zriadenej mestom byť členom komisie obecného zastupiteľstva? Môže poberať za výkon tejto funkcie symbolickú odmenu?

Zmena jednotkového koeficientu na žiaka

22.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Môže byť prognóza MF SR podkladom pre navýšenia financií pri zmene hodnoty jednotkového koeficientu na žiaka?

Financie pre súkromné CVČ na deti s pobytom mimo sídla CVČ

21.9.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Môže súkromné CVČ získať finančné prostriedky z výnosu mesta, kde má sídlo, na všetky deti alebo len na tie, ktoré majú trvalý pobyt v meste? Môžeme získať finančné prostriedky aj z inej obce, kde majú deti trvalý pobyt?

Schvaľovanie odmeny riaditeľa školy

6.7.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže obecné zastupiteľstvo odsúhlasiť v rozpočtovom opatrení odmenu pri odchode riaditeľky základnej školy, ktorá je financovaná z preneseného výkonu štátnej správy a nie z originálnych kompetencií?

Schválenie dovolenky a pracovnej cesty riaditeľovi ZŠ

27.6.2022

JUDr. Henrieta Bicáková

Kto môže schváliť služobnú cestu a dovolenku riaditeľovi Základnej školy s právnou subjektivitou?

Jednorazový príspevok pri nástupe do školy

18.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže mesto poskytnúť zo svojho rozpočtu jednorazový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, ktorý bude určený rodičom (prípadne iným oprávneným osobám) a deťom s trvalým pobytom v meste?

Nároky pedagogického zamestnanca pri skončení pracovného pomeru vo veku 65 rokov

17.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Pedagogický zamestnanec v roku 2022 dovŕši 65 rokov. Uvedenému zamestnancovi sa skončí pracovný pomer v zmysle zákona a  nemá záujem pokračovať vo vykonávaní pracovnej činnosti. Patrí pedagogickému zamestnancovi odstupné podľa Zákonníka práce alebo Kolektívnej zmluvy na roky 2021-2022? Patrí pedagogickému zamestnancovi odstupné aj odchodné?

Kontrola použitia financií súkromným zriaďovateľom školy

18.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Mesto v zmluve o financovaní uložilo súkromnému zriaďovateľovi povinnosť preukázať použite finančných prostriedkov účtovnými dokladmi po skončení každého štvrťroka. Zriaďovateľ namieta, že ide o povinnosť nad rámec zákona. Akým spôsobom majú byť finančné prostriedky poskytnuté a má zriaďovateľ zákonnú povinnosť zúčtovať uvedené finančné prostriedky?

Schválenie zmluvy so súkromnými školami zastupiteľstvom?

13.1.2022

JUDr. Henrieta Bicáková

Je potrebné, aby zmluva o financovaní súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení bola schválená mestským zastupiteľstvom?

Poskytnutie pracovného voľna na profesijný rozvoj riaditeľovi školy

13.10.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Riaditeľ ZŠ obce zahrnul do plánu profesijného rozvoja aj vzdelávanie pre seba formou rozširujúceho štúdia. Obec ako zriaďovateľ školy s absolvovaním vzdelávania nesúhlasí a nechce mu na tieto účely poskytnúť pracovné voľno. Obec to odôvodňuje tým, že v zmysle zákona je potrebné, aby sa na čerpaní pracovného voľna riaditeľ a zriaďovateľ dohodli. Ako máme postupovať?

Príspevok obce rodičom na MŠ v inom meste

22.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Akým spôsobom môže obec, ktorá nemá zriadenú MŠ, prispieť rodičom na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v MŠ? Mesto, ktoré je zriaďovateľom MŠ v inom meste, navýšilo mesačný príspevok s tým, že na dieťa s trvalým pobytom na území mesta si môžu rodičia uplatniť zľavu.

Pokračovanie pracovného pomeru a odchodné pedagogického zamestnanca

21.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné zamestnávať pedagogických zamestnancov školy ak bol s nimi pracovný pomer ukončený v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. po dovŕšení 65 rokov veku a následne im bolo vyplatené odchodné? Môže sa s takýmto zamestnancom uzatvoriť pracovná zmluva na dobu určitú?

Odvolací orgán proti rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do MŠ

5.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Riaditeľka materskej školy postúpila na obec odvolanie voči jej rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do materskej školy s tým, že ide o správne konanie a zriaďovateľ MŠ je povinný rozhodnúť o odvolaní voči rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa. Bolo jej konanie správne?

Neukončené vzdelanie pri výkone práce vo verejnom záujme

14.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, v platovej triede požaduje stredné vzdelanie. Môžeme na danú pozíciu zaradiť človeka, ktorý práve študuje, teda nemá ešte ukončené stredné vzdelanie?

Dočasné poverenie riaditeľa MŠ počas materskej dovolenky

2.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Riaditeľka materskej školy je na materskej dovolenke, počas ktorej je touto funkciou poverená učiteľka školy. Poverená riaditeľka požiadala o skončenie pracovného pomeru. Je možné poveriť na pol roka učiteľku bez predpísanej praxe?

Znižovanie počtu zamestnancov v MŠ a pracovnoprávne úkony s tým spojené

16.6.2021

JUDr. Monika Ivanová

Do MŠ máme zapísaných menej detí ako to bolo doteraz. Musíme tak prepúšťať. Môže byť daná výpoveď zamestnancovi, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú, počas materskej dovolenky inej učiteľky? Keďže sa jedná o nadbytočnosť z dôvodu organizačnej zmeny, je povinnosť ponúknuť zamestnancovi inú prácu? Môže riaditeľ určiť čerpanie nevyčerpanej dovolenky počas výpovednej doby? Ak by sa zamestnanec stal PN počas výpovednej doby a nemohol vyčerpať dovolenku, je organizácia povinná preplatiť nevyčerpanú dovolenku?

Výberové konanie na riaditeľa počas pandémie

14.4.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Môžeme vyhlásiť v mimoriadnej situácii a aj vzhľadom na núdzový stav výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa? Alebo máme riaditeľa vzhľadom na súčasnú situáciu (mimoriadna situácia, núdzový stav, zákaz vychádzania) poveriť výkonom funkcie na pol roka? 

Podnet rodiča vo veci poranení dieťaťa v škôlke

21.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Rodič poukazuje na poranenia svojho dieťaťa, ktoré mu malo spôsobiť iné dieťa v obecnej materskej škole. Zároveň žiada o preverenie nie len materskej školy ale aj jej zamestnancov. Jedná sa o sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach alebo iba podnet?

Športový ambasádor ako pedagogický zamestnanec?

28.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Do akej platovej triedy možno zaradiť zamestnanca, ktorý pracuje ako „ambasádor športových aktivít“ ak jeho zamestnávateľ je základná škola v zmysle zmluvy o spolupráci mesta a občianskeho združenia? Je možné ambasádora športových aktivít považovať za pedagogického zamestnanca v niektorej kategórii?

Prekážka v práci z dôvodu covid19

10.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Ak zamestnanec je možným nositeľom Covid-19 a odchádza do domácej izolácie alebo mu RÚVZ nariadi domácu izoláciu,  ide o prekážku na strane zamestnanca alebo na strane zamestnávateľa? Je Usmernenie MŠVVaŠ o organizácií a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/202, podľa ktorého ide o prekážku na strane zamestnávateľa v oboch prípadoch správne a pre zamestnávateľov záväzné?

Projekt udržania zamestnanosti v MŠ vs. rozpočet obce

24.7.2020

Mgr. Jana Kochan

Základná škola s materskou školou dostáva dotáciu od obce na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy. Zároveň škola požiadala o príspevok na podporu zamestnanosti v materských školách. Takto bude mať škola príjmy od obce v rámci dotácie, a taktiež z projektu na podporu udržania zamestnanosti. Ako máme túto situáciu riešiť? 

Nenastúpenie zamestnanca vs. prekážka v práci

2.7.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Zamestnanec po otvorení škôl odmieta nastúpiť do práce z dôvodu obavy o svoje zdravie; doteraz patril k rizikovej skupine zamestnancov. Pôjde o prekážku na strane zamestnanca alebo ak nebude možné zamestnancovi určiť vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca podľa § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku(resp. funkčného platu)?

Poskytovanie stravy školskou jedálňou žiakom viacerých základných škôl

29.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Ak školská jedáleň pri základnej škole varí obedy pre žiakov inej základnej školy (zároveň iný zriaďovateľ), tieto obedy sa účtujú ako obedy pre cudzích stravníkov?

Opakované poverovanie riaditeľa MŠ bez výberového konania

17.6.2020

Mgr. Monika Ivanová

V MŠ sa pravidelne striedajú dve pedagogické pracovníčky v trojmesačných intervaloch poverené riadenie na pokyn starostu. Ani jedna pedagogická pracovníčka nemá požadované kvalifikačné predpoklady. Vhodní kandidáti sa nenašli v 2 výberových konaniach v priebehu 5 rokov. Za akých podmienok môže zriaďovateľ opakovane meniť osobu poverenú riadením MŠ ?

Odpustenie dane z nehnuteľnosti súkromnej MŠ

15.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Ako postupovať pri odpustení dane z nehnuteľnosti pre súkromnú materskú školu ( „MŠ“). MŠ má zriadenú činnosť v súkromnej budove a na súkromnom pozemku. Je zaradená do siete škôl a na liste vlastníctva má budovu ako materskú školu s prístavbou. V našom VZN máme možnosť odpustiť daň pre školy a školské zariadenia. Má nárok na odpustenie dane aj súkromná MŠ? 

Poskytovanie dotácie k stravovaniu dieťaťa počas krízovej situácie

2.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Je možné vyplácať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa rodičom detí s diétou? Ako postupovať pri deťoch, ktoré v z dôvodu uzatvorenej prevádzky neodobrali stravu?

Úprava mzdy pedagógov z dôvodu nevyučovania maturantov

20.5.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Pani riaditeľka školy poslala informáciu učiteľom, ktorí v tomto školskom roku vyučovali maturantov, že nakoľko bolo ukončené vyučovanie v maturitných triedach, všetci budú mať znížený plat na 80% z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa za počet hodín pripadajúcich na výučbu maturantov. Je postup pani riaditeľky správny? 

Výkon práce z domu zamestnancami školy

11.5.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Akým spôsobom je vhodné upraviť výkon práce z domu v škole?

Zníženia platov zamestnancom škôl

9.4.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

V prípade, že sa mesto rozhodne uplatniť  ustanovenie §250 ods. 7 zákonníka práce, môže vydať voči zamestnancom Rozhodnutie primátora o znížení mzdy zamestnancom jednostranne, alebo budeme opäť pripravovať dodatky? Sú pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení odmeňovaní v inom režime, budú prijaté opatrenia, ktoré zabezpečia odmeňovanie pedagogických zamestnancov vo výške 100% mzdy ?

Vplyv zriaďovateľa na ustanovenia kolektívnej zmluvy

13.3.2020

Mgr. Monika Ivanová

Je základná škola povinná prerokovať so zriaďovateľom uzatvorenie kolektívnej zmluvy? Má obec ako zriaďovateľ nejaké možnosti vyjadriť sa k ustanoveniam kolektívnej zmluvy, najmä k tým, ktoré sa týkajú mzdových nárokov, nakoľko sú hradené z rozpočtu obce? 

Obmedzenia riaditeľom školy voči žiakom pre ohrozenie Koronavírusom COVID-19

10.3.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže riaditeľ školy nariadiť žiakom, ktorí boli v infikovaných krajinách Koronavírusom, aby prerušili školskú dochádzku?

Výkon inej zárobkovej činnosti riaditeľky základnej školy

17.2.2020

Mgr. Jana Kochan

Je v rozpore s § 9 zákona č. 552/2003 Z. z., ak riaditeľka základnej školy s právnou subjektivitou zastáva funkciu v komisii obecného zastupiteľstva, za ktorú poberá symbolickú odmenu 10 eur?

Vyplatenie cestovných náhrad bez amortizácie?

14.2.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Je možné vo vnútornej smernici o cestovných náhradách upraviť nad rámec zákona, aby pri použití súkromného motorového vozidla zamestnanca na pracovnú cestu mal zamestnávateľ možnosť vyplatiť zamestnancovi iba náhradu za spotrebované PHM (teda bez tzv. amortizácie)?

Preprava žiakov súkromným vozidlom učiteľa

25.1.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné, aby učitelia základnej školy, resp. riaditeľ školy prepravoval žiakov školy na rôzne súťaže a olympiády súkromným motorovým vozidlom? Ak áno, tak za akých podmienok?

Dodatočné zistenie nesplnenia predpokladu bezúhonnosti pedagogického zamestnanca

29.11.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Pri uzatváraní pracovného pomeru v niektorých prípadoch máme od pedagogického zamestnanca k dispozícii len čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa predpoklad bezúhonnosti. Ak sa dodatočne po vzniku pracovného pomeru preukáže, že zamestnanec tento predpoklad nespĺňa, akým spôsobom je možné s nim skončiť pracovný pomer bez zbytočného odkladu?

Dobrovoľné poskytnutie rekreačného príspevku

24.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec na báze dobrovoľnosti rozhodnúť, že poskytne svojím zamestnancom rekreačný príspevok? Majú na tento dobrovoľný rekreačný príspevok nárok aj zamestnanci školy s právnou subjektivitou, ktorej je obec zriaďovateľom?

Ku kvalifikácii vychovávateľov v centre voľného času

16.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže vedenie Centra voľného času (CVČ) uznať svojmu vychovávateľovi osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania určeného pre učiteľov pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľov?

Môže mu uznať osvedčenie o prvej atestácii, ktorú vykonal v zaradení ako učiteľ/učiteľ pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľ? Je možné takto kvalifikovaného vychovávateľa dočasne poveriť riadením CVČ? 

Zníženie poplatku za stravné riaditeľom obecnej školy?

10.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže riaditeľ školy odpustiť prípadne znížiť poplatok, ktorý bol schválený zriaďovateľom VZN na čiastočnú úhradu nákladov , výšky príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pre deti v hmotnej núdzi a deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR?

Nárok zamestnancov obecnej školy na príspevok na rekreáciu

9.9.2019

Mgr. Miroslava Kušniríková

Môže rozhodnúť obec, že zamestnancom školy s právnou subjektivitou nebude patriť príspevok na rekreáciu?

Zaradenie špeciálneho pedagóga

9.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Do akej pracovnej triedy je potrebné zaradiť pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť školského špeciálneho pedagóga v základnej škole po 1.septembri 2019?

Vymenovanie riaditeľa školskej jedálne do funkcie

19.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Ako má zriaďovateľ školského zariadenia postupovať pri voľbe riaditeľa školskej jedálne? Musí riaditeľa odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo?

Príspevok na rekreáciu a detské podujatia

27.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Je možné použiť rekreačné poukazy aj na aktivity, ktoré nie sú zotavovacími podujatiami (napr.: denné prímestské tábory, na ktorých deti nenocujú)?

Okruh subjektov povinných používať lapače tukov

22.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Ktoré subjekty sú povinné používať tzv. lapače tukov?

Poskytovanie dotácii v rozpočtovom provizóriu

21.5.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže obec v období rozpočtového provizória poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorú založila? 

Zloženie rady školy pre prípad spoločného školského obvodu

15.5.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy a susedná obec, v ktorej nie je zriadená nijaká základná škola, sa dohodli na spoločnom školskom obvode. Je v takom prípade povinne členom rady školy aj zástupca tej obce, ktorá nie je zriaďovateľom školy?

Odvolanie riaditeľa školy pre porušenie povinností zo Zákonníka práce

10.5.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Obec je zriaďovateľom základnej školy. Riaditeľ tejto školy viackrát nebol bez ospravedlnenia prítomný v práci, nepožiadal zriaďovateľa (starostu) o pracovné voľno ani o dovolenku, pričom už bol aj písomne upozornený na to, že porušuje Zákonník práce. Zároveň sa hromadia sťažnosti podriadených zamestnancov súvisiace s tým, že im zle organizuje prácu, že sa k nim správa povýšenecky a nátlakovo. Zriaďovateľ chce riaditeľa odvolať z funkcie. Akým spôsobom a z akých dôvodov tak môže urobiť?

Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Účasť zriaďovateľa na výberovom konaní na riaditeľa školy

29.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Možno zamedziť zástupcom zriaďovateľa zúčastniť sa na výberovom konaní na pozíciu riaditeľa školy a školského zariadenia?

Sankcie voči rodičom za neuhradené stravné detí

19.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ak dieťa nebolo prítomné v škole a nebolo ani odhlásené zo stravy, dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si školská jedáleň nemôže uplatniť. Môže škola do internej smernice k stravovaniu uviesť, že v prípade ak rodič bude mať dlh za neuhradené stravné (aj ak nenahlásil neprítomnosť dieťaťa), dieťa bude odhlásené zo stravovania?

Príbuzenský vzťah starostu obce a riaditeľky materskej školy

15.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže manželka starostu obce vykonávať funkciu riaditeľky materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec a nemá právnu subjektivitu? Výberového konania sa zúčastnila iba jediná uchádzačka o túto funkciu. 

Príslušnosť obce pri priestupkoch ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa

7.3.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Ktorá obec je príslušná objasňovať a prejednávať priestupky ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa? Obec, ktorá je zriaďovateľom školy alebo obec, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt? Ktorej obci je riaditeľ školy povinný zaslať oznámenie podľa § 5 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve?

Dotácia na mzdy a prevádzku školy vs. zákon o registri partnerov

7.3.2019

JUDr. Veronika Gvušč

Obec poskytuje súkromnej základnej umeleckej školy dotáciu na mzdy a prevádzku, ktorá za rok 2019 presiahne sumu 100.000€. Považuje sa dotácia za „finančné prostriedky“ alebo „plnenie, ktorého predmetom sú majetkové práva“ na účely ZRPVS? Bude mať škola povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora?

Poslanecký prieskum v základnej škole?

7.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Je oprávnená časť poslancov bez vedomia obecného zastupiteľstva a poverenia vykonať tzv. poslanecký prieskum v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? Je v takomto prípade oprávnený riaditeľ školy podávať akékoľvek informácie o chode školy?

Dodržanie počtu „nezamestnancov“ školy v rade školy

1.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Zriaďovateľ delegoval do rady školy vedúcu školskej jedálne, ktorá je zároveň poslankyňa zastupiteľstva. Nedochádza týmto k prekročeniu počtu nepedagogických pracovníkov v rade školy?

Kontrola použitia dotácie obce v ZUŠ

17.1.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Právnická osoba je zriaďovateľom súkromnej základne umeleckej školy na území obce a v zmysle príslušných právnych predpisov jej obec poskytuje dotáciu na mzdy a prevádzku. Podľa VZN obce podlieha táto dotácia finančnej kontrole podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. Môže túto vykonávať hlavný kontrolór obce s odôvodnením, že mu toto právo vyplýva z jeho funkcie hlavného kontrolóra obce?


Odchod žiakov mimo školy cez prestávku

28.9.2018

Mgr. Monika Ivanová

Je 30 minútová prestávka medzi dopoludňajším a odpoludňajším vyučovaním na strednej škole súčasťou vyučovania? Ak žiak počas tejto prestávky opustí školu, kto zaň nesie zodpovednosť?

Doba čerpania náhradného voľna pedagogického zamestnanca

3.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Aká je zákonná doba na čerpania náhradného voľna u pedagogického zamestnanca?

Poverenie pedagogického zamestnanca vedením materskej školy

13.6.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Zriaďovateľ odvolal riaditeľku materskej školy. Môže zriaďovateľ poveriť iného pedagogického zamestnanca riadením materskej školy aj na dlhšie ako šesť mesiacov príp. opakovane? Aké kvalifikačné predpoklady musí tento poverený pedagogický zamestnanec spĺňať? Kedy musí byť vyhlásené výberové konanie na nového riaditeľa MŠ?

Platová inventúra za účelom zostavenia rozpočtu

7.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Má obec, ktorá je zriaďovateľom školy, oprávnenie požadovať od tejto školy internú platovú inventúru za účelom zostavenia rozpočtu? Musí jej škola vyhovieť? Má starosta obce alebo iný orgán oprávnenie kontrolovať finančné zaradenie zamestnancov školy s právnou subjektivitou? 

Kvalifikačné predpoklady vedúcej školskej jedálne

11.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Aké sú základné kritéria na funkciu vedúcej školskej jedálne? Je potrebné úplne stredné vzdelanie odborné vzdelanie alebo stačí výučný list v odbore kuchár/ka, plus dvojročný kurz na vedúcu kuchyne?

Súhlas obce pri zriadení súkromnej školy

10.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je pri zriaďovaní súkromnej materskej školy zastupiteľstvo povinné vyjadriť súhlas s jej zriadením?

Príplatok za zmennosť učiteľkám MŠ

21.12.2017

Mgr. Miriama Draskovičová

Patrí učiteľkám v materskej školy príplatok za zmennosť? Rannú zmenu majú od 06:30 - 12:30; odpoludňajšiu od 10:30 - 16:30. Striedanie zmien týždenne.

Zaradenie súkromných jaslí do siete

15.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme súkromné jasle. Mesto nás odmieta zaradiť do siete s odôvodnením, že mestské jasle majú pokryté kapacity, preto súkromné jasle nepotrebujú. Môže nás mesto takto blokovať, pričom my prichádzame o dotácie štátu na deti do 2 rokov veku? 

Poverenie riadenia školy externým pedagogickým zamestnancom

6.10.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Môže byť riadením školy dočasne poverený zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom danej školy (externý pedagogický zamestnanec)? 

Prijatie učiteľky v materskej škole bez splnenia kvalifikačného predpokladu

14.8.2017

JUDr. Veronika Gvušč

Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu - učiteľka v materskej škole uchádzačku, ktorá zatiaľ nespĺňa kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancoch, avšak po skončení štúdia (ktoré začala) ich bude v budúcnosti spĺňať?

Neakceptovanie kandidáta na riaditeľa školy zriaďovateľom

31.7.2017

Mgr Matej Trnavský

Aký je postup v prípade, že zriaďovateľ (starosta) neakceptuje školskou radou navrhnutého kandidáta na post riaditeľa školy?


Nesplnenie podmienok výberového konania na obsadenie pozície riaditeľ materskej školy

29.6.2017

Mgr. Matej Trnavský

Mesto ako zriaďovateľ MŠ vypísalo výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľ materskej školy. V zmysle platných predpisov sú kvalifikačné požiadavky a ďalšie požiadavky okrem iných: absolvovanie študijného odboru alebo vzdelávacieho programu, prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma), minimálne 5 rokov pedagogickej praxe. Uchádzači majú do stanoveného termínu predložiť požadované doklady. Čo v prípade, ak uchádzač nemá absolvovanú prvú (atestáciu) kvalifikačnú skúšku do dňa výberového konania?

Podmienky pre vydanie školského poriadku

22.6.2017

Mgr. Matej Trnavský

Aké sú podmienky pre vydanie školského poriadku? Aký obsah má mať školský poriadok?


Má súkromná umelecká škola povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak jej obec poskytuje dotáciu na rekonštrukciu?

21.6.2017

Mgr. Matej Trnavský

Má byť súkromná umelecká škola s právnou subjektivitou, ktorej sa poskytuje dotácia na rekonštrukciu zapísaná v registri partnerov verejného sektora, ak spĺňa limit uvedený v zákone?


Dostatočne určité vymedzenie predmetom nájmu

5.5.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

V základnej škole obce prenajímame niektoré triedy súkromnému školskému subjektu. Triedy sa každoročne menia, čím sa mení výmera prenajímaných priestorov. Je možné schváliť pri prenájme len sadzbu nájmu za 1 m2 bez uvedenia presnej plochy výmery prenajímaných priestorov (len všeobecným uvedením, že ide o priestory základnej školy)? 


Mzdové údaje zamestnancov školy ako podmienka poskytnutia dotácie?

16.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obec požadovať od súkromnej základnej umeleckej školy mzdové údaje jednotlivých zamestnancov za účelom poskytnutia dotácie?

Financovanie mimoškolských aktivít detí obcou

4.1.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Akou formou môže obec financovať mimoškolské aktivity jednotlivcov (detí), ak navštevujú centrum voľného času, základnú umeleckú školu, jazdecké kluby a podobne?

Je možné financovanie jednotlivca iba na základe potvrdenia z daného zariadenia alebo akou zákonnou formou možno podporovať tieto aktivity?

Škola bez subjektivity a konanie starostu z pozície zamestnávateľa

7.12.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže dať obec ako zriaďovateľ materskej školy bez právnej subjektivity písomné upozornenie za neuspokojivé plnenie pracovných úloh učiteľkám na základe sťažnosti rodiča, kedy existujú len tvrdenia detí voči tvrdeniam učiteľky?

 

 

Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky

5.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Je riaditeľ základnej školy s právnou subjektivitou povinný mať od 01.01.2017 zriadený prístup do elektronickej schránky?

Odhlasovanie a prihlasovanie opätovne zvolenej riaditeľky

25.11.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Riaditeľka materskej školy má zmluvu na dobu neurčitú doteraz 11 rokov. Po piatich rokoch bolo výberové konanie, opäť ju zvolili. Kontrola zo sociálnej poisťovne trvala na tom, že v sociálnej poisťovni ju v deň ukončenia volebného obdobia musia odhlásiť a hneď na druhý deň, keď je vymenovaná za riaditeľku opäť prihlásiť. Je požiadavka Sociálnej poisťovne opodstatnená?

Uhradenie pokuty z prostriedkov štátneho rozpočtu?

10.11.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže škola zriadená obcou uhradiť pokutu uloženú Úradom pre verejné obstarávanie z prostriedkov zo štátneho rozpočtu? Je možné túto pokutu zosobniť riaditeľovi školy?

Použitie príjmov z príspevkov uhradených podľa VZN

19.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Mesto má vydané VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.  V tomto VZN však nie je určené použitie ani rozúčtovanie týchto vybraných finančných prostriedkov. Kto rozhoduje o použití týchto vybraných finančných prostriedkov, prípadne ktoré všeobecne právne predpisy určujú ich použitie?


Poskytnutie dotácie vlastnej základnej škole

14.7.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže obec v súlade s VZN o poskytovaní dotácii, poskytnúť dotáciu na výtvarný krúžok, ktorý je zriadený na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec?

Primátor členom rady školy?

1.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže byť primátor mesta členom rady školy pri základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti tohto mesta?

Postup pri skončení výkonu funkcie riaditeľa

21.4.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Obec je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity. Riaditeľovi končí funkčné obdobie v decembri 2016, pričom však riaditeľ dal výpoveď ku dňu 31.7.2016. Ako má obec postupovať, keď riaditeľ má menovací dekrét a bol zvolený a zároveň má nárok aj časť dovolenky v roku 2016.

Je potrebné ešte doložiť doklad o tom, že riaditeľ sa k uvedenému dátumu vzdáva funkcie?

Môže zriaďovateľ poveriť vedením materskej škôlky učiteľku na celý školský rok 2016/2017 alebo iba do dátumu výberového konania (december 2016)?

Počítanie hlasov pri voľbe rady školy

31.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako treba chápať nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov pri voľbe členov rady školy rodičmi detí? Každý z rodičov dieťaťa má samostatný hlas?

Zánik členstva v rade školy uplynutím funkčného obdobia

2.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Zaniká uplynutím funkčného obdobia Rady školy členstvo aj delegovaným zástupcom zriaďovateľa? Čo v prípade, keď boli zástupcovia zriaďovateľa delegovaní po nástupe nového starostu a ich funkčné obdobie trvalo aj počas funkčného obdobia novej rady školy?

Odklad atestácie u vedúceho pedagogického zamestnanca

24.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ako má zriaďovateľ postupovať od 01.01.2017 v pracovnoprávnom vzťahu týkajúceho sa vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca, ktorý bol vymenovaný do funkcie vedúceho zamestnanca pred 31.12.2016 a bol u neho uplatnený postup podľa § 61 ods. 12 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ak si zamestnanec do termínu 31.12.2016 nevykoná 1. atestáciu?

Právomoc na vydanie smernice školy

24.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Kto vydáva smernicu o prevádzkovaní auta v základnej škole s právnou subjektivitou?

Monitorovanie priestorov školy kamerovým systémom

17.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže škola umiestniť kamery v spoločných priestoroch školy (jedáleň, chodby) a v triedach pri vyučovaní? Potrebuje na to súhlas od rodičov detí?

 

K použitiu mzdového normatívu na riešenie havarijného stavu

11.1.2016

GPL Miriama Draskovicova

Škola dostáva normatív na mzdy a na prevádzku cca v pomere 85% a 15%. Musíme sa tohto pomeru striktne držať, ak prevádzka je v havarijnom stave a pomer je vyčerpaný ale v mzdovej časti je dostatok peňazí na pokrytie prevádzky? Ako postupovať v tomto prípade?

Prestávka na odpočinok a jedenie

16.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V materskej škole bez právnej subjektivity pracujú učiteľky v dvojzmennej prevádzke, pričom pracovná doba je od 07.00 hod. do 16.45 hod. V pracovnom poriadku je ustanovený ich pracovný úväzok na 37,5 hod. týždenne bez prestávok na jedlo. Vzniká učiteľkám nárok na prestávku na odpočinok a jedenie?

Zvýšenie tarifného platu zamestnancom v školskej jedálni

14.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Patrí vedúcej školskej jedálne, kuchárke, pomocnej sile v kuchyni a upratovačke v kuchyni zvýšenie tarifného platu o 15% pri aplikovaní § 7 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov školskej jedálne bez právnej subjektivity v pôsobnosti obce?  

Schvaľovanie organizačného poriadku obcou

23.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou (základná škola) sama schvaľovať svoj organizačný poriadok alebo je potrebné, aby ho schvaľovalo mestské zastupiteľstvo? 

VZN upravujúce podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

19.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

V súčasnosti pripravujeme nové VZN, nakoľko novela školského zákona posunula zápis na povinnú školskú dochádzku na mesiac apríl. Prosíme o výklad pojmov „miesto“ a „čas“ zápisu.

 

Zastupiteľstvo a zasahovanie do chodu obecnej materskej školy

23.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec je zriaďovateľom materskej škôlky bez právnej subjektivity. Môžu poslanci zasahovať do rozsahu prevádzkových hodín MŠ (v čase školských prázdnin) a do počtu učiteľov v MŠ?  

Poplatok za odpad v škole

23.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je možné vyrubiť základnej škole poplatok za komunálny odpad aj za žiakov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt a dochádzajú do školy z okolitých obcí?

Interné smernice materskej školy

2.10.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Aké všetky povinné i nepovinné interné smernice by mala mať vypracované materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec?

Rozhodovania obce o opravnom prostriedku proti rozhodnutiam riaditeľov škôl – vydať alebo nevydať VZN?

30.7.2015

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže obec schváliť všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení?

Neplnenie racionalizačných opatrení riaditeľom školy ako porušenie pracovnej disciplíny

21.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Aké sú legálne možnosti obce žiadať od riaditeľa školy (zriaďovateľom je obec) realizáciu racionalizačných opatrení a akou formou vynútiť ich plnenie?

Súhlas obce so zriadením elokovaného pracoviska

6.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy vo svojej žiadosti o súhlasné stanovisko so zriadením ekolokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej školy neuviedol žiadne konkrétne údaje o elokovanom pracovisku (t.j. sídlo elokovaného pracoviska, učebné odbory, predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska, doklad o zabezpečení priestorov).

Môže obec vydať nesúhlasné stanovisko so zriadením elokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej školy, ktorá má sídlo mimo obce? Ak áno, tak za akých podmienok?

Postup školy pri zistení požitia alkoholu u žiaka

5.6.2015

GPL Dagmara Kubíčková

Učiteľ má pred nástupom na exkurziu podozrenie, že žiak požil alkohol. Ako má učiteľ v tomto prípade správne postupovať? Ktorý zákon upravuje postupy riešenia tohto problému? Môžu žiaci odmietnuť dychovú skúšku? Môžu ich učitelia vyradiť z exkurzie? Ak ho škola z akcie vylúči, kto znáša finančné dôsledky (napr. žiak zaplatil za lyžiarsky kurz). Kto je zodpovedný za prípadný úraz žiaka? A ako postupovať v prípade, že učiteľ má podozrenie na požitie inej návykovej látky? 

Všeobecne záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

28.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto má vydané všeobecne záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Vo všeobecne záväznom nariadení určilo výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskej jedálni a pod.. V tomto všeobecne záväznom nariadení však nie sú určené prípady, kedy sa príspevok neuhrádza. Školský zákon presne upravuje prípady, kedy sa príspevok nevyberá a prípady, kedy môže zriaďovateľ - obec rozhodnúť, že príspevok sa neuhrádza (napr. § 28 ods. 7 školského zákona). Je oprávnený rozhodnúť primátor mesta, že sa príspevok v materskej škole neuhrádza alebo je to v kompetencii mestského zastupiteľstva a akou formou?

Odvolanie riaditeľa školy z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov

27.4.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Riaditeľ základnej školy závažne porušil v rámci výkonu svojej funkcie viaceré právne predpisy. Akým spôsobom môžeme ako zriaďovateľ školy (obec) odvolať tohto riaditeľa, tak aby sme predišli prípadnému súdnemu sporu? Musíme do tohto procesu zapojiť aj Radu školy? Čo v prípade, ak rada školy nebude s odvolaním súhlasiť?

Organizačný poriadok školy

31.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec je zriaďovateľom jednej základnej školy a dvoch materských škôl bez právnej subjektivity. Má mať vypracovaný organizačný poriadok, kde sú zahrnuté aj tieto školy alebo majú mať školy vypracovaný vlastný organizačný poriadok?

 

Odvolanie riaditeľky materskej školy pre neplnenie funkčného vzdelávania?

25.3.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

V roku 2014 sme mali výberové konanie na pozíciu riaditeľky materskej školy. Riaditeľka materskej školy v súčasnej dobe už nespĺňa vzdelanie a nemá záujem si ho i doplniť. Môžeme v takomto prípade vyhlásiť nové výberové konanie a písomne to oznámiť terajšej riaditeľke?

Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a vyplácanie nadčasov pri súčasnom poberaní príplatku za riadenie

16.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je riaditeľ školy bez právnej subjektivity štatutárnym orgánom a môžu mu byť vyplácané nadčasy, ak berie príplatok za riadenie?

Učiteľka poverená riadením a príplatok za riadenie?

13.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Učiteľka materskej školy je poverená na výkon funkcie riaditeľky. Má poverená učiteľka vykonávajúca funkciu riaditeľky nárok na príplatok za riadenie? Po skončení poverenia a následne výberového konania má nová riaditeľka nárok na príplatok za riadenie alebo príplatok za zastupovanie? 

Platový dekrét počas dočasnej pracovnej neschopnosti

13.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

V materskej škole je riaditeľka na dlhodobej PN a následne ide na materskú dovolenku. Je potrebné meniť platový dekrét zamestnancovi, ktorý je na dlhodobej PN a nie sú mu vyplácané príplatky?

Sprístupnenie informácií o plate zamestnancov školy obecnému zastupiteľstvu

17.2.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Obec je zriaďovateľom základnej školy, ktorá nemá právnu subjektivitu. Môžu poslanci obecného zastupiteľstva byť v takomto prípade informovaní o platoch jednotlivých zamestnancov základnej školy? Môže sa táto problematika prerokovať aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva? Nie je to predmetom ochrany osobných údajov?

K opätovnému menovaniu odvolaného riaditeľa školy

15.1.2015

GPL Miriama Draskovicova

Do výberového konania na funkciu riaditeľa základnej školy sa prihlásil uchádzač – bývalý riaditeľ, ktorý bol odvolaný z tejto funkcie na základe §3 ods. 7 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu. Musí zriaďovateľ po úspešnom výberovom konaní znovu vymenovať odvolaného riaditeľa do tejto funkcie alebo sa na zriaďovateľa vzťahuje výnimka, kedy nie je zviazaný návrhom rady školy?

K dojednaniu pracovného pomeru riaditeľa školy

7.1.2015

GPL Miriama Draskovicova

Môžeme s riaditeľom obecnej školy dohodnúť v pracovnej zmluve pracovný pomer na dobu určitú v trvaní 5 rokov?

Evidencia dochádzky riaditeľa ZŠ starostom obce

15.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže starosta obce požadovať od riaditeľa školy, ktorej zriaďovateľom je obec, predkladanie evidencie svojej dochádzky pravidelne na každý mesiac?

Súbeh výkonu funkcie starostu a vychovávateľa v ZŠ

15.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže starostka obce s úväzkom 75% súčasne pracovať ako vychovávateľka na ZŠ na 50% úväzok?

Upratovacie práce v materskej škole

11.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmenilo sa niečo v tom ako treba v školách určiť rozsah upratovacích prác alebo je potrebné dodržiavať Metodicky pokyn Ministerstva školstva SR, ktorý vymedzuje orientačné normatívy spotreby upratovacích prác v školách a v školských zariadeniach. Je to len odporúčaní alebo ide o právny predpis, ktorý musia školy dodržiavať?

Použitie príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl

2.12.2014

GPL Miriama Draskovicova

Môže sa vyplatiť odmena z príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl pre všetkých učiteľov, ktorí sa o tieto deti starajú, nakoľko sa počas dňa striedajú alebo to môžeme vyplatiť len triednemu učiteľovi?

Skončenie výkonu verejnej funkcie vychovávateľky vs. skončenie pracovného pomeru

25.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Starostka obce pred prvým zvolením do funkcie pracovala ako vychovávateľka v školskom klube pri základnej škole s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Počas uplynulého volebného obdobia 2010-2014 starostka dovŕšila penzijný vek; je poberateľkou starobného dôchodku.

Musí ju škola opäť zamestnať po skončení výkonu funkcie? Ako by mala základná škola postupovať, ak chce ukončiť s bývalou starostkou pracovný pomer? Čo v prípade ak by sa bývalá starostka rozhodla rozviazať svoj pracovný pomer so školou z dôvodu prvého odchodu do dôchodku? Patrí jej v takom prípade právo na odchodné podľa Zákonníka práce?


Riaditeľ školy a vyplatené nadhodnotené práce pre školu

12.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Otázka:

 

Ako hlavný kontrolór som zistila nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v ZŠ zriadenej obcou. Išlo o opravu schodov, kde predpokladaná hodnota bola riaditeľom stanovená na 6.000,- € a v takej hodnote bola aj cenová ponuka od zhotoviteľa diela. V skutočnosti vyfakturoval 5.000,- €. Dali sme vypracovať iné cenové ponuky a tie boli v hodnote 1.700,- €. Znalec ohodnotil práce na 1.500,- €. Môže obecné zastupiteľstvo vyžadovať od riaditeľa ZŠ vrátenie rozdielu medzi znaleckým posudkom a vyfakturovanou sumou?

Forma zriadenia obecnej materskej školy

12.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Možno obecnú škôlku zriadiť ako rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu?

Účasť riaditeľa školy na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako pracovný čas?

4.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Pokiaľ riaditeľ školy dostane oficiálnu pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva, môže mať započítanú túto účasť do svojho pracovného času?

Príslušnosť na prejednávanie sťažností

31.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Podľa § 6 ods. 17 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve obec vybavuje sťažnosti a petície, ktoré podali zákonní zástupcovia detí. Platí to aj pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou zriadené obcou? Pri vybavovaní takýchto sťažností a petícii postupuje obec podľa zákona o sťažnostiach, resp. o petičnom práve? Vzťahuje sa to aj na sťažnosť na riaditeľku základnej školy?

Spoločný školský obvod základnej školy

5.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Na zriadenie školského obvodu je potrebné všeobecne záväzné nariadenie obce. Môže obec bez súhlasu obcí, z ktorých deti navštevujú základnú školu zriadiť všeobecne záväzným nariadením školský obvod, kde zahrnie do svojho obvodu aj deti zo susedných obcí, ktoré navštevujú túto základnú školu? Alebo je potrebná na to dohoda / zmluva starostov o zriadení školského obvodu a na základe toho môže obec prijať všeobecne záväzné nariadenie?

 

Odvolanie zástupcu riaditeľa školy povereným riaditeľom

12.8.2014

Bc. Ivana Gumanová

Mesto je zriaďovateľom základnej školy s právnou subjektivitou. Po odchode riaditeľa školy do starobného dôchodku vykonáva túto funkciu riaditeľka, poverená zriaďovateľom na výkon funkcie do doby obsadenia miesta riaditeľa riadnym výberovým konaním. Poverená riaditeľka po nástupe do funkcie zistila, že zástupkyňa riaditeľa menovaná predchádzajúcim riaditeľom na dobu neurčitú, je dlhodobo práceneschopná a táto práceneschopnosť bude trvať aj v budúcom období. V prípade potreby zastupovania poverenej riaditeľky nie je teda vyriešený skutočný výkon činností, ktorú má vykonávať zástupca riaditeľa . Poverená riaditeľka sa obrátila na zriaďovateľa s otázkou, či je možné, aby túto zástupkyňu z jej funkcie odvolala aj počas trvania jej práceneschopnosti a za zástupcu/zástupkyňu menovala inú osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady.

Financovanie škôl a školských zariadení súkromného zriaďovateľa obcou

20.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná mať vypracované všeobecne záväzné nariadenie o financovaní škôl a školských zariadení a následne uzavrieť so súkromnými zriaďovateľmi zmluvy o poskytovaní dotácii?

Čo nastane ak obec nemá uvedené všeobecne záväzné nariadenie ani zmluvy o poskytovaní dotácii a peniaze súkromným zriaďovateľom poskytuje, pričom dochádza každý mesiac k rôznej výške dotácie?

Monitorovanie priestorov škôl a školských zariadení

13.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Umožňuje právny poriadok Slovenskej republiky zaviesť monitorovanie priestorov školy alebo školského zariadenia prostredníctvo kamerového systému?

Záväznosť návrhu rady školy na kandidáta na riaditeľa

10.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Musí obec ako zriaďovateľ školy vyhovieť návrhu rady školy vymenovať do funkcie riaditeľa, ktorého hlasovaním zvolila? V akých prípadoch môže byť proti jeho vymenovaniu?

 

Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa školy

9.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Aká je povinná doba zverejnenia informácie o konaní výberového konania na miesto riaditeľa školy v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie pred dátumom doručenia ponúk uchádzačom?

Súdny prieskum rozhodnutia alebo postupu rady školy

2.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť rozhodnutie alebo postup rady školy predmetom súdneho prieskumu?

 

Menovanie nového riaditeľa školy počas súdneho konania s odvolaným riaditeľom?

19.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže zriaďovateľ vypísať výberové konanie na miesto riaditeľa školy v čase prebiehajúceho súdneho sporu s odvolaným riaditeľom školy?

Rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti v centre voľného času

15.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Musí byť v centre voľného času dodržaný rozsah priamej vyučovacej činnosti u interných pedagogických pracovníkov? Môže sa táto miera priamej vyučovacej povinnosti upraviť prostredníctvom vnútornej smernice alebo všeobecne záväzným nariadením? 

Prijatie dieťaťa do materskej školy

5.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Umožňuje slovenský právny poriadok vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy aj  na 1 školský rok?

Financovanie centier voľného času nezriadených na území obce

21.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Na obec bola doručená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti centra voľného času pre deti, ktoré navštevujú základnú školu v susednej obci. Základná škola predložila aj menný zoznam žiakov s trvalým pobytom na území našej obce s uvedením krúžkov, ktoré žiaci navštevujú. Na území našej obce nie je zriadené súkromné centrum voľného času a ani obec nezriadila centrum voľného času. Môže obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva poskytnúť finančné prostriedky?

Pracovnoprávne vzťahy v prípade právneho nástupníctva zamestnávateľa

20.1.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Ako sa spravujú pracovnoprávne vzťahy zamestnancov školy alebo školského zariadenia v prípade, že tento subjekt nadobúda právnu subjektivitu a vyčleňuje sa z obecnej rozpočtovej organizácie, ktorá zastrešovala viaceré školy a školské zariadenie ako zamestnávateľ? Je potrebné im dať dodatok k zmluve alebo dohodu o zmene pracovných podmienok?

Zaradenie pedagogického zamestnanca do adaptačného vzdelávania

29.11.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Do pracovného pomeru na pozíciu učiteľ materskej školy sme prijali osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské štúdium nepedagogického smeru. Zároveň tento zamestnanec nemá pedagogickú prax. V súčasnosti navštevuje pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Je potrebné zaradiť tohto zamestnanca do adaptačného vzdelávania?

Patrí tomuto zamestnancovi príplatok začínajúceho učiteľa? 

 

Príslušnosť na prejednanie sťažnosti proti riaditeľovi školy

18.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Na obecný úrad bola doručená sťažnosť na riaditeľa základnej školy. Kto je príslušný na vybavenie sťažnosti ?

 

Uloženie racionalizačného opatrenia Ministerstvom školstva

8.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Máme školu a Ministerstvo školstva nám uložilo opatrenie zlučovať triedy s nízkym počtom žiakov. Je na to oprávnené?

Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a stupeň riadenia

28.5.2013

JUDr. Martina Palušková

Som riaditeľkou materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je súčasťou základnej školy. Zaujímalo by ma do akého stupňa riadenia mám byť zaradená.

Riadiaci príplatok v dekréte učiteľa

14.3.2013

JUDr. Martina Palušková

Ako správne uvádzať výšku riadiaceho príplatku v dekréte učiteľa? Je povinnosťou zamestnávateľa uvádzať na platový dekrét výšku riadiaceho príplatku aj v percentách? 

Začínajúce učiteľky v materskej škole bez praxe - adaptačné vzdelávanie

25.2.2013

Mgr.Igor Šumichrast

Musia začínajúce učiteľky bez praxe v materskej škole prejsť adaptačným vzdelávaním v prípade ak v súčasnosti pracujú v materskej škole, ale prax majú absolvovanú len v špeciálnej škole?

Ako založiť neziskovú organizáciu?

22.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Podmienky založenia, vzniku, zrušenia, zániku, postavenia orgánov a hospodárenia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení

Náležitosti rozhodnutia o prijatí žiaka do základnej školy zriadenej VÚC

30.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Ako VÚC sme zriaďovateľom základnej školy. Aké náležitosti musí mať rozhodnutie riaditeľa tejto školy o prijatí žiaka?

Náležitosti rozhodnutia o prijatí žiaka do obecnej základnej školy

30.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Ako obec sme zriaďovateľom základnej školy. Aké náležitosti musí mať rozhodnutie riaditeľa tejto školy o prijatí žiaka?
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (46)

Vysvedčenie ako rozhodnutie správneho orgánu?

24.5.2024

Alexandra Močárová

Neoznámenie existencie elektronickej schránky škole a doručovanie rozhodnutia poštou

21.3.2024

Simon Čačany

Neposkytnutie dotácie na mzdy súkromnej umeleckej škole

13.9.2023

Simon Čačaný

Nezaočkovanie dieťaťa kvôli rozporu s vierou a neprijatie do materskej školy

5.6.2023

Simon Čačaný

Neprijatie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy a kritériá výberu

24.5.2023

Simon Čačaný

Zrušenie elokovaného pracoviska ZUŠ zastupiteľstvom?

2.5.2023

Alexandra Močárová

Zmena sídla školy vs. povinnosť poskytovať dotácie

12.5.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Zodpovednosť riaditeľa školy za škodu vs. subjektivita škola

12.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Vysoké školy a oslobodenie od dane z pozemkov

13.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Zníženie dotácie na mzdy a prevádzku škôl z dôvodu zníženia podielových daní

18.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Pracovnoprávny vzťah vs. funkčný vzťah riaditeľa školy a správny subjekt pre ukončenie pracovného pomeru

12.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Neprijatie postihnutého dieťaťa na základnú školu vs. nedostatok personálno - materiálnych podmienok školy

6.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Kontrola menného zoznamu žiakov pri dotácii ZUŠ obcou

16.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Nadobudnutie vlastníctva k finančnej dotácii obce

2.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Úľavy na daniach z nehnuteľnosti aj pre vysoké školy?

10.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Povinné očkovanie detí a neprijatie do materskej školy ako zásah do základných ľudských práv a slobôd

3.5.2021

Mgr. Monika Ivanová

Diskriminácia pri úhrade nákladov v školách a školských zariadenia

15.1.2021

Mgr. Monika Ivanová

Poplatok za MŠ a „povinný“ trvalý pobyt už v predchádzajúcom roku?

20.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Povinnosť obce poskytnúť dotáciu na mzdy a prevádzku súkromnej ZUŠ

16.11.2020

JUDr. Veronika Gvušč

Odvolanie riaditeľa školy a skončenie pracovného pomeru

25.9.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 18.3.2020 - Určenie výšky príspevku na dieťa MŠ na základe „spätného“ trvalého pobytu

6.8.2020

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 26.7.2019 - Kompetentný orgán obce pri delegovaní členov do rady školy

3.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 29.7.2019 - Vydanie volebného poriadku pre voľby do rady školy starostom

26.6.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd ČR z 15.11.2005 - Žaloba na riaditeľku materskej školy o zaplatenie náhrady mzdy

26.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Ústavný súd SR z 16.1.2020 - Použitie prostriedkov z rozpočtu obce

24.6.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Prievidza z 14.8.2019 - Určenie času zápisu do školy rozhraním dátumov

18.6.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Prievidza z 19.8.2020 - Prenesenie kompetencie určenia zápisu na plnenie školskej dochádzky na riaditeľa školy

12.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 24.7.2019 - Súbeh správnych deliktov

20.3.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 10.12.2018 - Vplyv zmeny sídla školy na dotáciu poskytovanú od obce

13.3.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 28.2.2018 - K zdrojom financovania súkromnej základnej umeleckej školy

16.5.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Trenčín z 17.10.2018 - protest prokurátora proti VZN mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta

10.4.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Krajský súd Košice z 23.5.2011 - Právo na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku z dôvodu uzatvorenia školy

1.6.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 15.7.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o určení príspevkov

11.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 18.6.2012 - Splnenie hmotnoprávnych podmienok odvolania pri odvolaní riaditeľa školy

4.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 28.10.2015 - Ku kompetencii obce poskytovať zriaďovateľom škôl a školských zariadení dotácie na mzdy a prevádzku

21.1.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 4.12.2008 - K nemožnosti obecného zastupiteľstva rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní riaditeľa základnej školy alebo školského zariadenia

23.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Humenné z 9.4.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

30.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 8.10.2010 - K povahe zápisu do osobitnej matriky

12.12.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 22.6.2011 - Nemožnosť použitia rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie per analogiam aj na rozhodnutie riaditeľa materskej školy

24.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.3.2011 - Rada školy nie je správnym orgánom, ktorého postup alebo rozhodnutie by mohlo byť predmetom súdneho prieskumu

6.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Partizánske z 30.3.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec

24.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Partizánske z 23.4.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

24.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 15.3.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o určení školského obvodu

22.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 2.7.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa upravujú podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a výšky príspevkov

15.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Najvyšší súd SR z 25.2.2009 - K platnosti odvolania z funkcie riaditeľa školy

25.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Ústavný súd SR z 7.9.1994 - Testy na prijímacích pohovor a právo na vzdelanie

25.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (6)

Neohlásená finančná kontrola školy ako diskriminácia?

21.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ – Dostupnosť predprimárneho vzdelávania v obciach

8.2.2022

Mgr. Helena Laposová

SNSĽP – Neprijatie dieťa do MŠ a zamestnanosť rodičov

3.12.2021

Mgr. Helena Laposová

NKÚ – Rozšírenie kapacít materských škôl

26.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Záverečná správa - Kontrola financovania škôl a školských zariadení

20.4.2018

Administrátor

NKÚ c/a Výčapy - Opatovce - Náležitosti zriaďovacej listiny školy

18.5.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (9)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.