Právnické osoby obce

Obec môže zriadiť ako právnickú osobu rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Obec môže založiť obchodnú spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Obec môže založiť kapitálovú obchodnú spoločnosť ako jediný akcionár resp. jediný spoločník, avšak môže sa stať aj spoločníkom alebo akcionárom obchodnej spoločnosti s majoritným alebo minoritným podielom. Medzi kapitálové obchodné spoločnosti zaraďujeme akciovú spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným. Ostatné formy obchodných spoločností sú pre obec nevhodné. V prípade verejnej obchodnej spoločnosti spoločníci ručia za záväzky celým majetkom a obec disponuje majetkom, ktorý slúži na aj verejné účely. Pri komanditných spoločnostiach môže obec vystupovať len ako komandista, ktorý ručí za záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu.

Obec môže byť zakladateľom aj inej právnickej osoby podľa predpisov občianskeho práva (napr. neziskovej organizácie).

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (5)

Nepredloženie výročnej správy nadácie v zákonnej lehote

28.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa zaoberá otázkou problematiky, keď nadácia nevypracuje a nezašle ministerstvu vnútra výročnú správu v zákonnej lehote.

Využitie 2% obcou

15.2.2013

Mgr. Matej Trnavský

Poskytovanie a použitie podielu zaplatenej dane (tzv. 2%) je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

Riadenie obecných/mestských rozpočtových organizácií alebo iných právnických osôb poverenou osobou a zamestnancami obce

1.2.2013

JUDr. Adriana Jasová

Obce (mestá)1  pre rôzne účely napĺňania svojich kompetencií na nepodnikateľskej báze vytvárajú svoje rozpočtové organizácie, ktoré sú ekonomicky - rozpočtovo napojené na rozpočet danej obce.

Dopad novely Obchodného zákonníka na samosprávu

10.1.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Prinášame Vám prehľad dopadov, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka pre oblasť samosprávy.

Vklad majetku obce do základného imania obchodnej spoločnosti a založenie právnickej osoby z majetku obce

24.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Nakladanie s majetkom obce upravuje zákon č. 138/1991 o majetku obcí (ďalej len „zákon o majetku obcí“).

Odborné stanoviská (1)

Opatrenie MF SR - postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého do sústavy podvojného účtovníctva pre príspevkové organizácie obce alebo VÚC, ak nepodnikajú

31.10.2012

Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Prípadové štúdie (29)

Sociálny podnik mesta vs. verejné obstarávanie

29.8.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje pre verejného obstarávateľa ak dodávateľom je registrovaný sociálny podnik. RSP bude založené 100% mestom ako nezisková organizácia alebo s.r.o.a, je nutné postupovať v súlade s ustanoveniami ZVO, keď bude RSP kupovať tovary a služby na uskutočňovanie jeho vlastnej podnikateľskej činnosti ?

Odmeňovanie poslancov pri výkone funkcie v orgánoch právnických osôb obce

30.7.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Poslanci mestského zastupiteľstva sú členmi štatutárnych orgánov i dozorných rád v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta. No za túto činnosť poberajú odmenu. Môže poslanec mestského zastupiteľstva poberať odmenu za pôsobenie v orgánoch obchodnej spoločnosti, zriadenej mestom?

Dotácia na nájom obecnej nehnuteľnosti

3.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií a zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach ako prenajímateľ požiadať o dotáciu, ak prenajíma nehnuteľnosť nájomcovi obchodnej spoločnosti s.r.o. (so 100% účasťou obce) a následne táto s.r.o. do podnájmu iným podnikateľom?

Odplatné poskytovanie služieb obcou

3.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Obecná sro poskytuje služby obci, občanom a iným subjektom. Ide o služby, ako vývoz odpadu kontajnerovými vozidlami, výruby stromov a pod.. Podnik je už viac rokov v strate, a preto sme uvažovali o jeho zrušení s tým, že by niektorí zamestnanci prešli pracovať pod obec a tieto služby by vykonávala obec. Môže obec tieto služby vykonávať za odplatu?

Schvaľovanie nájomnej zmluvy medzi mestskou obchodnou spoločnosťou a mestom

17.1.2020

JUDr. Adriána Kováčová

V prípade ak mesto uzatvára nájomnú zmluvu ako nájomca, kde predmetom nájmu sú garáže vo vlastníctve obchodnej spoločnosti so 100%-nou majetkovou účasťou mesta, je potrebné takúto zmluvu schváliť na mestskom zastupiteľstve?

Poskytnutie dotácie neinvestičnému fondu obce

15.12.2019

g_Monika Ivanova

Aký je rozdiel medzi dotáciou poskytovanou podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 19 ods. 3 zákona o neinvestičných fondoch ? Môže obec poskytovať dotácie svojmu neinvestičnému fondu?

Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty

30.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty 

Konečný užívateľ výhod obecnej s.r.o.

19.6.2019

Mgr. Monika Ivanová

Kto sa zapisuje do obchodného registra ako konečný užívateľ výhod v prípade obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným, kde jediným spoločníkom takejto spoločnosti je obec?


Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Športoviská mesta v správe neziskovej organizácie?

23.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Mesto zriadilo neziskovú organizáciu za účelom spravovania jej majetku. Ide o športové ihriská a k nim prislúchajúce nehnuteľnosti. Poverilo neziskovú organizáciu správou tohto majetku, ktorá prenajíma priestory alebo vyberá vstupné cez registračnú pokladnicu. Je uvedená forma správy majetku vhodná pre obec?

Povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora

17.5.2017

Mgr. Matej Trnavský

Má spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej má obec 100% alebo iný podiel na základnom imaní, povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora, ak táto spoločnosť spĺňa zákonné definičné znaky partnera verejného sektora?

 

 

Sťažnosť proti obchodnej spoločnosti založenej obcou

10.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Obec obdržala sťažnosť o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (postupu) konateľov obecnej s.r.o. založenej obcou. Táto obchodná spoločnosť v rámci svojej činnosti nevydáva žiadne rozhodnutia. Ide o sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach? Ako má obec postupovať?

Regionálny príspevok ako forma podpory najmenej rozvinutým okresom

15.11.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť akejkoľvek neziskovej organizácii poskytnutý regionálny príspevok ako forma podpory najmenej rozvinutým okresom podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov?

Nezlučiteľnosť výkonu funkcie člena dozornej rady s.r.o. s funkciou prokuristu

27.9.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Mesto je jediným spoločníkom v spoločnosti Technické služby (s.r.o.). Je v súlade s platnou legislatívou, ak člen dozornej rady je zároveň aj prokuristom v tejto spoločnosti?

Použitie dotácie obce na úhradu cestovných výdavkov

26.4.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Občianskemu združeniu bola zo strany obce poskytnutá dotácia na verejnoprospešný účel. Môže občianske združenie takúto dotáciu použiť aj na úhradu cestovných výdavkov?

Poplatok za obecnú televíziu a registračná pokladňa

19.2.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Obchodná spoločnosť obce prevádzkuje káblovú televíziu na svojom území a pre svojich občanov. Poplatok je ročný a vyberá ho obchodná spoločnosť v hotovosti do pokladne cez príjmový pokladničný doklad. Nepodlieha tento poplatok pod príjmy, ktoré by sa mali vyberať cez elektronickú registračnú pokladnicu?

Zodpovednosť za deti pri športovej činnosti združenia

25.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

V občianskom športovom združení obce sú jeho návštevníkmi i deti do 15 rokov. Je obec alebo združenie povinné vypracovať nejaký bezpečnostný dokument, prípadne akou formou sa má ošetriť zodpovednosť v prípade, ak sa dieťaťu stane niečo pri športovej hre? Postačí vyhlásenie podpísané rodičom, že zodpovednosť preberajú rodičia?

Vystúpenie obce z „obecnej s.r.o.“

7.12.2015

JUDr. Adriána Kováčová

Obec je spoločníkom s.r.o. so zahraničnými spoločníkmi. Ak obec chce odpredať svoj podiel v s.r.o, musí ponúknuť svoj podiel svojmu spoločníkovi? Zastupiteľstvo už schválilo spôsob priameho predaja pre tento prípad. Ide nám o informáciu, akým spôsobom môžeme vystúpiť z s.r.o.?

Zverejňovanie objednávok

13.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je organizácia zriadená mestom s majetkovou účasťou 100% povinná zverejňovať okrem faktúr a zmlúv aj objednávky?

Konateľ a zmluva s obecnou obchodnou spoločnosťou

12.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto založilo s.r.o. so 100% účasťou mesta a určilo výberovým konaním konateľa spoločnosti. Kto určuje rozsah hodín pracovného času a výšku mesačnej odmeny? Kto podpisuje zmluvu konateľovi a je v rámci zmluvy je rozsah pracovného času i odmena?

Zákaz sprostredkúvať obchodný styk s právnickou osobou zriadenou obcou

25.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Na zamestnancov s.r.o. založenej mestom sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Spoločnosť vykonáva správu nehnuteľností na základe zmlúv a výkone správy uzavretých s vlastníkmi bytov ako Správca. Zamestnanec správcu zároveň vykonáva podnikateľskú činnosť prostredníctvom vlastnej s.r.o. v oblasti správy výťahov, pričom na niektoré bytové domy v správe Správcu vykonáva správu výťahov. Nie je činnosť zamestnanca v rozpore s ustanovením § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme?

Oprávnenie obce zriadiť neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby

24.3.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Môže obec zriadiť neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, ktorá by z 2% dane alebo sponzorských darov podporovala ostatné neziskové organizácie nachádzajúce sa v obci ? Nie všetky neziskové organizácie by sa tak museli zaregistrovať u notára ale zaregistrovala by sa len nová nezisková organizácia. Ostatné neziskové organizácie by v prípade záujmu poskytnutia 2% preukázali, že daná suma napr. na základe kópie potvrdenia od rodiča, ktorý daroval 2% novej obecnej neziskovej organizácii, by sa preúčtovala na daný účet. Poplatok zaplatený neziskovou organizáciou založenou obcou za registráciu by sa rozdelil medzi tie neziskové organizácie, ktoré by dostali príspevky z 2% dane.

Založenie „obecnej“ obchodnej spoločnosti

2.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Bolo by možné založiť obecnú s.r.o.? Aké s tým súvisia povinnosti?


Možnosť poskytovať dotácie právnickým osobám mesta počas rozpočtového provizória

30.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto sa z dôvodu neschválenia rozpočtu nachádza v režime rozpočtového provizória. Je mesto v období rozpočtového provizória oprávnené poskytovať dotácie právnickej osobe – spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej je zakladateľom?

Ukladanie výročnej správy neziskovej organizácie

12.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže uložiť nezisková organizácia založená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. výročnú správu podľa § 34 ods. 4 citovaného zákona v listinnej podobe, ak nemá povinnosť podať daňové priznanie, nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom ,nie je registrovaná na daňovom úrade?  

Počítanie úrokov z omeškania

25.1.2013

Mgr. Matej Trnavský

Prinášame Vám prípadovú štúdiu, ktorá približuje výpočet výšky úrokov z omeškania pre záväzky vyplývajúce z Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Kontrola zamestnanca na PN

16.11.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Možnosti kontroly zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ako založiť neziskovú organizáciu?

22.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Podmienky založenia, vzniku, zrušenia, zániku, postavenia orgánov a hospodárenia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení

Ukončenie podnikania príspevkovej organizácie zriadenej obcou

12.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Podnikanie príspevkových organizácií upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (6)

Okresná prokuratúra Poprad z 20.5.2020 - Povinnosť sprístupniť zápisnice z valných zhromaždení obecnej s.r.o.

21.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd SR z 8.3.2011 - K poberaniu odmeny verejného činiteľa za členstvo v dozornej rade obecného podniku

3.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Námestovo z 28.5.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o prevádzkovom poriadku cintorína

17.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 16.6.1996 - Účinnosť úkonov konateľa voči tretím

23.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 31.1.2007 - Právne úkony štatutárneho orgánu a zmluva o budúcej zmluve

23.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd ČR z 31.1.2007 - Úplatnost jako pojmový znak smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu

17.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

NKÚ protokol z 17.3.2016

17.3.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (6)

Akciová spoločnosť

Zákonná definícia:
Akciovou spoločnosťou je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Nadácia

Zákonná definícia:
Právnická osoba, účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.

Nezisková organizácia

Zákonná definícia:
Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Podnikanie

Zákonná definícia:
Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Príspevková organizácia

Zákonná definícia:
Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zákonná definícia:
Spoločnosťou s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov.