Info zákon

Na základe § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je obec povinnou osobou, tzn. obec je povinná zverejňovať a sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii, a to za podmienok vymedzených týmto zákonom.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám obciam nad rámec sprístupňovania informácií na základe žiadostí ukladá aj povinnosť zverejňovať určité zmluvy a objednávky tovarov, služieb a prác.

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

  • pojem informácie
  • konanie v nadväznosti na zverejňovanie informácií
  • zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov, služieb a prác

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (9)

Obchodné tajomstvo a právo na získavanie informácií

25.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike ako postupovať v prípade, keď zmluva medzi obcou alebo mestom a druhým zmluvným partnerom obsahuje informáciu, ktorá je obchodným tajomstvom.

Elektronický podpis a obec – právo či povinnosť?

9.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Má obec právo alebo povinnosť disponovať zaručeným elektronickým podpisom?

Postup obce po prijatí žiadosti o sprístupnenie informácie

26.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Akým spôsobom je možné vybaviť žiadosť o sprístupnenie informácie, ktorá je doručená obci / VÚC?

Získavanie informácií poslancami

7.6.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa zaoberá problematikou, akým spôsobom sa môžu poslanci obce dozvedieť informácie potrebné pre výkon ich mandátu?

Elektronický výkon verejnej moci obcami a VÚC vo vzťahu k zákonu o slobode informácií (1. časť)

19.4.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Prvá časť článku sa zaoberá povinnosťami obcí a VÚC pri elektronickom výkone verejnej moci vo vzťahu k zákonu č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), konkrétne povinnosťami uloženými v § 1 - § 6 zákona o slobode informácií.

Aktuálne problémy samospráv súvisiace s poskytovaním informácií

8.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Medzi aktuálne problémy, na ktoré samosprávy poukazujú patrí zneužívanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Povinné osoby tvrdia, že niektorí žiadatelia o informácie zneužívajú zákon o slobodnom prístupe k informáciám na šikanovanie povinných osôb a stúpa tak počet žiadostí, ktoré sa vymykajú pôvodnému úmyslu zákonodarcu.

Info zákon a jeho novela účinná od 1.12.2012

2.11.2012

JUDr. Martina Palušková

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu, ktorou sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom

16.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

K povinnosti obce zverejňovať zmluvy

30.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Aké sú základné predpoklady povinnosti obce zverejniť zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení?
Odborné stanoviská (1)

Zhrnutie informácií k povinnosti zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry

30.9.2012

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke súhrn základných informácií k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr.
Prípadové štúdie (61)

Povinné zverejňovanie zmlúv uzatvorených v zmysle Zákonníka práce

24.5.2020

Mgr. Jana Kochan

Podľa §5a ods. 5 písm. b) Infozákona sa nezverejňuje pracovná zmluva ani dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, naopak zverejňuje sa kolektívna zmluva. Ako je to v prípade iných zmlúv/dohôd uzavretých na základe Zákonníka práce ?

Dohoda o elektronickej forme fakturácie a povinnosť zverejnenia

21.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Je dohoda o elektronickej forme prijímania faktúr resp. súhlas príjemcu podľa §71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou pre obec?

Doba zverejnenia povinne zverejňovaných informácií

26.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Zverejnenie zmluvy o zabezpečení povinnej práce odsúdenými

27.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Mesto uzatvorilo s okresným súdom zmluvu o zabezpečení povinnej práce podľa §4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce v platnom znení. Je zmluva o zabezpečení povinnej práce povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení? 

Vybavenie infožiadosti pre prípad nedisponovania s informáciou

8.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Právny stav k 7.11.2019

Otázka: Ako má obec vybaviť infožiadosť, ak požadovanou informáciou nedisponuje? Ma obec žiadateľovi odpovedať alebo má vo veci vydať rozhodnutie o nesprístupnení informácie?

Poskytovanie dotácií a zverejňovanie žiadostí a vyúčtovaní?

8.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Môže obec upraviť vo VZN, že bude zverejňovať na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce jednotlivé žiadosti o dotáciu, ktorú poskytuje obec ako nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce, a taktiež vyúčtovanie tejto dotácie? 

Zverejňovanie príloh zápisníc z rokovaní zastupiteľstva

3.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Je potrebné zverejniť všetky prílohy, ktoré sú v zápisnici uvedené ako jej súčasť alebo si obyvateľ má ísť pozrieť prílohu na obecný úrad, ak má záujem?

Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty

30.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty 

Poskytnutie informácií o nehnuteľnostiach

8.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Poskytnutie informácií o nehnuteľnostiach 

Infožiadosť a vytvorenie novej informácie

7.6.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Žiadateľ požadoval informácie o vydaných stavebných povoleniach na parcelách, kde uviedol parcelné číslo, ako aj o zaslanie scanu kolaudačného rozhodnutia. Obec nesprístupnila informáciu z dôvodu, že spracovaním a vyhľadávaním zadaných podkladov pre získanie požadovanej informácie v evidencii stavebného úradu by došlo k vytvoreniu novej informácie. Postupovala obec správne?

Nepravdivé údaje o žiadateľovi

14.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Otázka: Môže povinná osoba odložiť žiadosť, ak žiadateľ uvedie nepravdivé údaje?

K termínu zverejňovania faktúr podľa „infozákona“

8.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Možno údaje o faktúre za tovary, služby a práce zverejniť pred 30 dňovou lehotou v zmysle „infozákona“?

Sprístupnenie cenovej ponuky víťaza verejného obstarávania

20.12.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Má obec povinnosť podľa Zákona o slobode informácií vyhovieť žiadosti o sprístupnenie cenovej ponuky víťaza verejného obstarávania na realizáciu diela financovaného obcou?

K zverejneniu sprostredkovateľskej zmluvy

14.6.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Je potrebné zverejniť sprostredkovateľskú zmluvu uzatváranú v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov?

Nezaplatenie poplatku za náklady infožiadosti

12.6.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Môže obec sprístupniť informácie žiadateľovi na základe žiadosti, pokiaľ nezaplatil za predchádzajúcu žiadosť o poskytnutie informácií a dlhuje obci úhradu administratívnych nákladov, ktoré jej vznikli? 

Hromadná licenčná zmluva ako povinne zverejňovaná zmluva?

11.6.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Je obec ako usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia povinná zverejniť tzv. Hromadnú licenčnú zmluvu?

Je obec ako usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia povinná zverejňovať údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác ako aj údaje o faktúre za tovary, služby a práce, ktoré priamo súvisia so zmluvou, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu?

Zverejňovanie zoznamu uchádzačov o byty

18.4.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Je obec povinná zverejňovať zoznam uchádzačov o byty? 

Nahradenie vôle súdom a zverejnenie zmluvy

29.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Je potrebné zverejňovať zmluvu, pri ktorej bol nahradený súhlas obce rozhodnutím súdu a je prílohou rozsudku? 

Voľný pohyb tretích osôb po úrade vs. získavanie informácií

15.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Je možné, aby občan nahrával všetky priestory obecného úradu s odôvodnením, že ide o získavanie informácií a verejný záujem? Môže sa voľne pohybovať po obecnom úrade a nahrávať prítomné osoby, prípadne fotografovať dokumenty? 

Postup pri neurčitých infožiadostiach

27.9.2017

Mgr. Matej Trnavský

Ako sa posudzujú podania, ktoré by mohli byť žiadosťami o poskytovanie informácií? Čo je rozhodujúce pri posúdení, či sa jedná o žiadosť o poskytnutie informácie alebo ide o iné podanie? Aký postup je vhodný po prijatí podania, ktoré by mohlo byť žiadosťou o poskytnutie informácie, aj keď žiadateľ priamo v liste neuvedie, že ide o žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z? 

Zverejnenie dodatku k nezverejnenej zmluve?

14.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Má obec povinnosť zverejniť dodatok k zmluve, ktorá bola uzavretá v čase keď jej zverejnenie nebolo povinné?

Vypracovanie a sprístupňovanie bezpečnostného projektu

21.11.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Občan požiadal v zmysle info zákona o zaslanie bezpečnostného projektu. Nakoľko sa jedná o interný predpis obce, môže obec zverejňovať tieto údaje?

Môže si vypracovať bezpečnostný projekt aj obec sama alebo to môže urobiť len oprávnená osoba?

Plnenie zo zmluvy a nezverejnená (neúčinná) zmluva

17.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

V jarmočných zmluvách sa uvádza účinnosť deň po zverejnení ale napr. v piatok podpísaná zmluva a v piatok aj zverejnená, je účinná v sobotu ale jarmočník zaplatí už piatok a dostane aj miesto. Je to v poriadku, keď zmluva je účinná až deň po? 

Sprístupnenie kompletnej písomnej komunikácie obce

5.8.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obec sprístupniť na žiadosť kompletnú písomnú komunikáciu s ďalšou fyzickou alebo právnickou osobou?

Zverejňovanie zoznamov „nedaňových“ dlžníkov

3.8.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

V akom rozsahu môže obec zverejniť zoznam dlžníkov v nájomných bytoch z hľadiska zachovania ochrany osobných údajov?

Sprístupnenie zoznamu pracovných schôdzok primátora

28.7.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Je mesto povinné sprístupniť na žiadosť kompletný zoznam pracovných schôdzok primátora mesta za obdobie dvoch mesiacov, a to s uvedením dátumu, času, miesta, účastníkov a účelu schôdzok?

Sprístupnenie všetkých verejných obstarávaní

24.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Má obec povinnosť podľa Info zákona vyhovieť žiadosti o sprístupnenie všetkých verejných obstarávaní, zmlúv, tendrov a ostatnej dokumentácie za obdobie od roku 2010?

Je obec povinná zverejniť darovaciu zmluvu, ak darcom je súkromná osoba?

10.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná zverejniť darovaciu zmluvu, ak darcom je súkromná osoba? Musí mať obec podpísanú darovaciu zmluvu na prijatie finančného daru od súkromnej osoby?

Zverejňovanie informácií bez podpisu dotknutej osoby

16.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám od nás žiadajú scan originálov uznesení a zápisníc obecného zastupiteľstva a rozpočtových opatrení z roku 2015 podpísane starostkou obce a poslancami. Aký je postup poskytnutia takých to scanov aj s podpisom?

Povinnosť zverejňovať dohodu o ukončení zmluvy

13.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Je potrebné zverejňovať dohodu o ukončení zmluvy, ktorá bola zverejnená v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov?


Zverejňovanie odmien členov komisií - neposlancov

21.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné zverejniť podľa Info zákona výšku odmien členov komisií z radov obyvateľov, t.j. „neposlancov?“

Termín zverejnenia zápisnice a uznesení zastupiteľstva

14.3.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je zákonom stanovený termín zverejnenia zápisnice a uznesení na web stránke alebo vývesnej tabuli obce alebo to upravuje iba rokovací poriadok obce? Má na zverejnenie týchto dokumentov vplyv sistačné právo starostu?

Sprístupňovanie stavebného denníka obcou

7.3.2016

GPL JUDr. Adriana Kovacova

Je obec oprávnená sprístupniť žiadateľovi v zmysle Zákona o slobode informácií stavebný denník na stavbu, ktorú táto obec rekonštruuje?

Zverejňovanie nulových objednávok obcou

21.1.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Obec je povinná zverejňovať všetky objednávky. Je v poriadku ak zverejňuje objednávku s nulovou sumou nakoľko nevie presne a ani odhadom stanoviť sumu?

Spätná platnosť nájomnej zmluvy organizácie obce?

10.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je v súlade s platnou právnou úpravou, ak rozpočtová organizácia obce uzatvorila nájomnú zmluvu s ustanovením, že zmluva je uzatvorená so spätnou platnosťou? Zmluva bola podpísaná dňa 03.11. so spätnou platnosťou 02.09. Zmluva bola zverejnená 05.11.2015.

Sprístupnenie informácii o zamestnancoch poslancovi

28.8.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Môže poslanec mestského zastupiteľstva požadovať písomný zoznam zamestnancov mesta a mestských organizácií s tým, že žiada popis práce podľa pracovnej zmluvy a výšku platu? Nejedná sa len o vedúcich zamestnancov ale aj referentov a iné pozície. 

Zverejňovanie informácií podľa rôznych zákonov

14.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť rozdiel, či sa jedná o zverejnenie v zmysle info zákona a zverejňovanie podľa stavebného zákona, príp. iných osobitných zákonov? Musí mať rozhodnutie stavebného úradu, ktoré je zverejnené na webe mesta čitateľnú pečiatku a podpis alebo je povinné tieto údaje začierniť?

 

Sprístupnenie informácie poslancovi podľa infozákona

30.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Poslanec žiada zverejnenie projektu (projektovej dokumentácie) revitalizácie verejných priestranstiev podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v elektronickej alebo printovej podobe. Je obec povinná mu predmetný projekt sprístupniť?

 

Sprístupňovanie mien príslušníkov mestskej polície v súvislosti s výkonom ich funkcie

30.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Mestu bola doručená žiadosť, v rámci ktorej žiadateľ žiada sprístupniť informácie o tom, ktoré hliadky mestskej polície, v akom personálnom zložení vykonali kontrolu dodržiavania VZN a s akými výsledkami kontroly skončili. Je mesto v takomto prípade povinné sprístupniť žiadateľovi aj mená príslušníkov mestskej polície?

Povinné zverejňovanie nájomných zmlúv

19.6.2015

Mgr. Ivana Gumanova

Je potrebné aby mesto zverejňovalo aj nájomné zmluvy na mestské byty?

Zmluva o zriadení účtu a jej povinné zverejňovanie

11.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto si muselo zriadiť účet v banke z dôvodu prijímania finančných prostriedkov za projekt. Mesto uzatvoril s bankou zmluvu o zriadení účtu. Zriadenie a vedenie tohto účtu je financované z prostriedkov obce. Patrí zmluva o zriadení účtu medzi povinne zverejňované zmluvy?

 

Povinnosť zverejňovať aj faktúry vydané obcou?

15.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Má obec povinnosť zverejňovať všetky faktúry, dodávateľské aj odberateľské?

Zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv a zmluvy o hrobových miestach

28.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Zatiaľ nemáme aktivovanú službu automatické zverejňovanie zmlúv o hrobových miestach. Chceli by sme radu, či to môžeme urobiť priamo cez link na inú web stránku, kde sú už tie zmluvy zverejnené. Je to právne v poriadku ak na našej stránke budú zverejňované zmluvy cez odkaz na link?

Zverejňovanie faktúr

23.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Akých spôsobom zverejňovať faktúry v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám? 

Osobné údaje a povinne zverejňované dokumenty obcí

17.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Akým spôsobom zverejňovať osobné údaje v materiáloch mestského zastupiteľstva, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mesta? Jedná sa o materiály v elektronickej podobe, ktoré sa týkajú predaja alebo prenájmu nehnuteľných a hnuteľných vecí mesta. Mestský úrad zverejňuje meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá žiada mesto o predaj alebo prenájom majetku mesta. Úrad pre ochranu osobných údajov mestu vytkol, že koná nad rámec zákona, a teda zverejňuje osobné údaje v rozpore so zákonom.

Nezverejňovanie povinne zverejňovaných dokumentov obce starostom

20.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Starosta nezverejňuje na webovej stránke obce zmluvy, faktúry a objednávky. To isté sa týka aj ostatných povinne zverejňovaných dokumentov (zápisnice zo zasadnutí obecné zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia, rozpočet obce). Akým spôsobom sa dá dosiahnuť náprava tohto stavu, keď starosta nie je ochotný dobrovoľne tento protiprávny stav odstrániť?

Zverejnenie zmeneného znenia zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva starostom

31.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Starosta uverejnil ním pozmenenú zápisnicu, ktorú nepodpísal ani jeden overovateľ. Existuje aj riadna zápisnica , kde sú podpisy obidvoch overovateľov ale tú starosta odmietol zverejniť. Ako je možné postupovať proti starostovi z pozície poslanca, príp. občana, aby došlo k zverejneniu riadnej zápisnice? Ide prípadne o falšovanie verejnej listiny?

Poskytnutie anonymizovaných informácií

21.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná poskytnúť pracovné dohody na základe žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám, keď sú tam zverejnené rodné čísla?

Povinnosť zverejnenia informácie o prevode nehnuteľnej veci

7.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

V akom rozsahu sa vzťahuje povinnosť zverejnenia informácie o prevode vlastníctva majetku obce v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z o slobode informácií? Mesto zverejňuje označenie nehnuteľnej veci bez ohľadu na výšku nadobúdacej ceny alebo len v prípade ak jej nadobúdacia cena je vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy? Ako určiť nadobúdaciu cenu?


Zverejňovanie objednávok a faktúr za tovary, služby a práce obcou ako povinnou osobou

6.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obci bola doručená žiadosť o poskytnutie informácií týkajúcich sa objednávok a faktúr za tovary, služby a práce. Má obec povinnosť zverejňovať tieto informácie?


Je obec povinná vypĺňať dotazníky na základe infožiadosti ?

20.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obci bola doručená žiadosť o sprístupnenie informácií. Žiadateľ o sprístupnenie informácie požaduje v žiadosti od obce vyplnenie dotazníka. Ako má obec postupovať?

Žiadosť o sprístupnenie informácií zo stavebného konania

30.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec ako stavebný úrad povinná poskytnúť žiadateľovi o sprístupnenie informácie kópie dokumentov zo stavebného konania?

Žiadosť o poskytnutie informácie, ktorou obec nedisponuje

21.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obci bola doručená žiadosť o poskytnutie informácie. Touto informáciou nedisponuje obec, ale právnická osoba založená obcou. Ako má obec v takomto prípade postupovať?

Povinnosť obce zverejniť zmluvu z pred roku 2011

14.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná zverejniť v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v platnom znení „ Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy“ z roku 2003, napriek tomu že vtedy ešte nefungovala transparentná samospráva. Ak áno, tak v akom rozsahu, pravdaže s prihliadnutím na ochranu osobných údajov. Žiadosť o informáciu je z roku 2014.

Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby

20.1.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

Rozhodnutie zápisom v spise

31.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Aké povinnosti vyplývajú povinnej osobe, ktorá vyhovela žiadosti žiadateľovi o sprístupnenie informácie v zmysle §18 ods. 1 info zákona rozhodnutím zápisom v spise?

Povinnosť obce poskytnúť materiály k zasadnutiu obecného zastupiteľstva

29.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná na základe žiadosti občana poskytovať mu pred každým zasadnutím obecného zastupiteľstva materiály k zasadnutiu?


Sú poslanci povinnými osobami?

13.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Sú poslanci obecného zastupiteľstva, zastupiteľstva samosprávneho kraja a NR SR povinnými osobami v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám?

Sprístupňovanie informácií na opakované použitie

15.1.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ako postupuje VÚC, ktorý neumožňuje opakované použitie informácií ak mu bude doručená žiadosť o opakované použitie informácií?

Odvolací orgán v prípade obecného úradu a fiktívne rozhodnutia

11.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Sme obec, ktorá prijala žiadosť o sprístupnenie informácie. Obecný úrad túto žiadosť odmietol s poukazom na § 8 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Žiadateľ však podal na obec odvolanie. Kto rozhoduje o takomto odvolaní? Musíme vydať samostatné rozhodnutie o odvolaní?

Lehoty na rozhodnutie o žiadosti o sprístupnenie informácie a ich počítanie

4.10.2012

JUDr. Martina Palušková

 Ako povinná osoba sme v zmysle zákona o slobode informácií dostali žiadosť o sprístupnenie určitej informácie. Aké sú lehoty na vybavenie tejto žiadosti a ich počítanie?
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (52)

Neposkytnutie informácie ak obec nemá informáciu k dispozícií

11.9.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 30.4.2019 - Poskytovanie informácií vo vzťahu k živej súdnej veci

16.7.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Bratislava III z 12.8.2019 - Správa audítora chránená autorským právom?

24.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Bratislava III z 12.9.2019 - Zverejnenie pokladničných kníh obce na základe žiadosti o sprístupnenie informácii

24.1.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ústavný súd SR z 5.1.2001 - Možnosť vyhotoviť zvukovo-obrazový záznam zo zásahu zamestnanca obecnej polície

13.12.2019

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Info zákon a mechanické vyhľadávanie informácií

29.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 22.2.2017 - K neprihliadnutiu na elektronické podanie bez písomného doplnenia

25.10.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 8.8.2018 - Najvyšší súd SR z 08.08.2018 - K protokolu o zisťovaní príčin pracovného úrazu a jeho prerokovaniu

6.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 28.2.2013 - Odpoveď na infožiadosť listom

2.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajská prokuratúra Prešov z 22.8.2018 - Povinnosť sprístupniť rozhodnutia stavebných a kolaudačných konaní k stavbám na určitej ulici

24.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Komárno z 5.12.2018 - Je dátum ukončenia pracovného pomeru osobným údajom v zmysle infozákona?

14.6.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 16.11.2011 - Poskytnutie informácie v inej ako žiadanej forme a rozsahu nie je vydaním tzv. fiktívneho rozhodnutia

5.6.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Krajský súd Bratislava z 14.6.2017 - K prípadom vytvárania nových informácií povinnou osobou na účely Info zákona

5.6.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 14.11.2018 - Právo občana na informácie vs. právo na ochranu osobnosti verejného činiteľa

31.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Bratislava III z 31.10.2017 - K podstatným náležitostiam rozhodnutia povinnej osoby o nesprístupnení informácie

22.2.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 12.3.2014 - K pojmu informácia podľa Zákona o slobode informácií

18.1.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Komárno z 6.12.2017 - K odmietnutiu info žiadosti z dôvodu ochrany osobných údajov zamestnancov obce

7.1.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Komárno z 23.3.2018 - Protest prokurátora proti nedostatočnému odôvodneniu rozhodnutia o nesprístupnení informácie

14.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Komárno z 26.2.2018 - Protest prokurátora proti vydanému fiktívnemu rozhodnutiu vo veci sprístupnenia informácie podľa zákona o slobode informácií

5.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Nitra z 21.3.2018 - K pojmu osobný údaj

30.11.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Komárno z 14.2.2018 - Protest prokurátora proti vydanému fiktívnemu rozhodnutiu, vo veci sprístupnenia informácie podľa zákona o slobode informácií

22.11.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Komárno z 17.10.2017 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce o nesprístupnení informácie

12.10.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Nitra z 29.3.2018 - Odmietnutie sprístupnenia informácií

5.10.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Krajský súd Žilina z 18.4.2011 - III. K pojmu nazeranie do spisu a pojmu nahliadnutie do spisu.

7.9.2018

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ústavný súd SR z 20.12.2017 - Obmedzený rozsah informácií poskytovaný podľa infozákona

19.7.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 29.1.2014 - K možnosti obmedzenia základných ústavných práv zásahom sledujúcim legitímny cieľ.

11.6.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Krajský súd Košice z 14.1.2015 - K prijatiu uznesenia, ktorým sa ukladá povinnosť zverejňovania platov vedúcich zamestnancov obce vs. pôsobnosť zastupiteľstva

25.5.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 21.6.2017 - Postup obce pri žiadosti o poskytnutie informácie, ktorú ako povinná osoba nemá k dispozícii

27.4.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Nitra z 21.3.2018 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce- K poskytnutiu informácie o dohode o vykonaní prác vs. osobné údaje

20.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 31.7.2013 - Vymedzenie pojmu "verejne prístupné priestory"

15.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 30.3.2017 - Protest prokurátora proti VZN- K zákazu úpravy ustanovení infozákona

2.12.2017

Bc. Štefania Čubáková

Najvyšší súd SR z 26.10.2016 - Sprístupnenie informácií o súkromí alebo o osobných údajov

24.2.2017

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Pezinok z 20.6.2016 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce - Fikcia odmietavého rozhodnutia

9.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 2.2.2016 - K právu žiadateľa získavať od obce/mesta len také informácie, ktoré má ako povinná osoba k dispozícii

27.5.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 17.12.2015 - Šikanózny výkon práva na informácie

30.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší správny súd ČR z 23.8.2013 - K použitiu kamerového systému na pracovisku

28.7.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 8.4.2010 - Informácia týkajúca sa výkonu kontroly

30.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 19.9.2003 - Základné právo na informácie a zasadnutie mestského zastupiteľstva

23.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 9.10.2012 - Postavenie obecného úradu a starostu obce v konaniach podľa zákona o slobode informácií

23.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 15.12.2011 - Všeobecné vymedzenie pojmu informácia

17.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 3.2.2011 - Poskytovanie informácii vo vzťahu k princípu dobrej verejnej správy

17.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Krajský súd z 9.4.2014 - Správny orgán je povinný prijať podanie podpísané zaručeným elektronickým podpisom

23.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 12.3.2014 - Podanie žiadosti o informáciu a zneužitie práva

11.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 27.5.2009 - Žiadosť o poskytnutie informácie - vytvorenie novej informácie

16.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Topoľčany z 26.9.2012 - Protest prokurátora proti fiktívnemu rozhodnutiu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

15.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Topoľčany z 15.8.2011 - Protest prokurátora proti fiktívnemu rozhodnutiu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

6.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 16.8.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnúť informáciu

5.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Trnava z 25.5.2011 - proti všeobecne záväznému nariadeniu o slobodnom prístupe k informáciám

27.6.2013

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 3.5.2011 - K fiktívnym rozhodnutiam v rámci info zákona

12.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 24.11.2011 - K povinnosti zverejniť ponuky vo verejnej obchodnej súťaži

2.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 21.4.2010 - K povinnosti zverejňovať informácie

26.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Ústavný súd SR z 7.12.2010 - K nesprístupneniu informácie

26.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (3)

NKÚ protokol z 7.7.2016

7.7.2016

Administrátor

NKÚ protokol z 24.6.2016

24.6.2016

Administrátor

NKÚ protokol z 13.5.2016

13.5.2016

Administrátor

Register pojmov (12)

Hromadný prístup

Zákonná definícia:
Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia (§ 1 ods. 4 písm. a) zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov), najmä prostredníctvom siete internetu.

Informácia

Pojmová definícia:
Informáciou v zmysle judikatúry Najvyššieho súdu SR je správa, údaj alebo poučenie, ktoré fyzická osoba alebo právnická osoba odovzdáva inej fyzickej alebo právnickej osobe a dovtedy jej nebola známa. Informácia je základom vzájomného vymieňania údajov, ktoré má za cieľ získanie nového poznania. Informáciou je aj štatistické spracovanie údajov. V zmysle ďalšej judikatúry súdov SR pojem informácia je v nadväznosti na Zákon os slobodnom prístupe k informáciám vymedzený aj negatívne. Informáciou nie je: poskytnutie obsahu spisu alebo rôznych dokumentov a ich kópií o právnych úkonoch (napr. zmluvy), ktoré sú súhrnom množstva údajov a ujednaní rôznej povahy, požívajúcich rôznu ochranu, a to tretím osobám, ktoré nie sú účastníkmi konania, ani subjektmi právnych vzťahov založených uvedenými úkonmi (nie sú zmluvné strany) , spracovanie údajov podľa požiadaviek, resp. pokynov toho, kto o poskytnutie informácie žiada , napríklad štatistické spracovanie údajov z väčšieho počtu spisov na základe osobitných požiadaviek žiadateľa o informáciu , údaj, ktorý si vyžaduje získavať, vyžadovať, zhromažďovať, vyhodnocovať, vyhľadávať alebo spracovávať materiály požadované žiadateľom o informáciu, ak sa v ich originálnej podobe v dokumentácií povinnej osobe nenachádzajú , údaj, ktorý si vyžaduje vykonávanie takých úkonov, ktoré nesmerujú k výkonu právomoci povinnej osoby, a to na základe žiadosti oprávnenej osoby, údaj, ktorý si vyžaduje realizáciu šetrenia, kontrolnej alebo vyhodnocovacej činnosti na základe žiadosti oprávnenej osoby.

Osoba so zmyslovým postihnutím

Zákonná definícia:
Osoba so zmyslovým postihnutím podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo nedoslýchavá, ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní.

Povinná osoba

Zákonná definícia:
Povinnými osobami v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám sú: štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti, právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona (§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. a § 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právnické osoby založené povinnými osobami podľa písm. a) a b) vyššie, iné právnické alebo fyzické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon (napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov).

Povinne zverejňovaná zmluva

Zákonná definícia:
Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy (§ 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 199/2007 Z. z.) vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie; písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. 3 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej má štát alebo povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám spoločne výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám spoločne výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom; to neplatí, ak je zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii.

Prenesený výkon štátnej správy

Pojmová definícia:
Možnosť preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy na obec a vyšší územný celok ustanovuje priamo Ústava Slovenskej republiky (čl. 75). V prípade preneseného výkonu štátnej správy ide o nepriamy výkon štátnej správy, tzn.verejnej správy vykonávanej štátom a jej orgánmi. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát. Výkon štátnej správy prenesenej n obec alebo na vyšší územný celok zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec a vyšší územný celok sa stávajú pri výkone delegovanej štátnej správy správnym celkom.

Sprievodná informácia

Zákonná definícia:
Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä informácia o jej existencii, pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu, o dobe, počas ktorej odmietnutie sprístupnenia informácie trvá, a kedy bude opätovne preskúmaný.

Územná samospráva

Pojmová definícia:
Vykonávatelia územnej samosprávy sa od vykonávateľov štátnej správy odlišujú tým, že sú to orgány iných právnych subjektov než štátu. Ich orgány nepatria do organizácie štátnej správy, ani do jej organizačných subsystémov. Druhom činnosti nie je výkon štátnej správy, ale výkon územnej samosprávy. Orgány územnej samosprávy sú vykonávateľmi verejnej správy len vtedy, ak im zákon trvale zveruje výkon verejnej správy, za ktorý samostatne zodpovedajú. 

Znaky orgánov štátnej správy

Pojmová definícia:
Všeobecnými znakmi orgánov štátnej správy sú: vykonávajú svoju činnosť v mene štátu, ich konštituovanie je uskutočňované ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi, ich pôsobnosť a právomoc je ustanovená zákonom, ich organizačná štruktúra je regulovaná právnom, stojí za nimi donucovacia moc štátu. Špecifickými znakmi orgánov štátnej správy sú: majú výkonný a nariaďovací charakter, môžu na základe zákonného splnomocnenia vydávať všeobecné záväzné právne predpisy, ich činnosť možno v rámci práva determinovať aj vnútornými predpismi a individuálnymi pokynmi nadriadených orgánov.

Znaky subjektov územnej samosprávy

Pojmová definícia:
Subjekty územnej samosprávy z hľadiska verejnej správy sú charakterizované tým, že:vykonávajú štátnu správu prostredníctvom svojich orgánov (napr. obecné zastupiteľstvo), ide o verejnoprávne korporácie, ktoré majú postavenie právnickej osoby, ktoré hospodária s vlastným majetkom a podľa vlastného rozpočtu, štát môže zasahovať do činnosti územnej samosprávy len spôsobom ustanoveným zákonom, výkon úloh miestnej štátnej správy možno na orgán územnej samsoprávy delegovať len zákonom, pričom náklady s tým spojené uhrádza štát.

Zverejnená informácia

Zákonná definícia:
Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici (zákon č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) v znení neskorších predpisov).

Žiadateľ

Zákonná definícia:
Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.