Školy

Obec zohráva dôležitú úlohu v oblasti týkajúcej sa škôl a školských zariadení, nakoľko jej zákon zveril množstvo práv a povinností či už v rámci originálnych kompetencií alebo v rámci výkonu prenesenej pôsobnosti. Aj v tejto súvislosti je potrebné poukázať na tzv. výkladové kompetenčné pravidlo v zmysle ktorého, ak zákon pri úprave pôsobnosti neustanovuje, že ide o výkon prenesených úloh v nadväznosti na oblasť škôl a školských zariadení, platí, že ide o výkone samosprávnej pôsobnosti obce.

Obec v rámci svojej originálnej kompetencie napríklad zriaďuje a zrušuje niektoré školy (základné umelecké školy, materské školy, školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, jazykové školy pri základných školách, strediská služieb škole, školské internáty), vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie, poskytuje právne poradenstvo riaditeľom atď.

Pri prenesenom výkone štátnej správy obec napríklad zriaďuje a zrušuje základné školy podľa siete, vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok a poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.

Kompletné rozdelenie kompetencií vzhľadom k originálnej pôsobnosti a prenesenej vyplývajúce obci zo Zákona o štátnej správe v školstve si môžete stiahnuť TU.

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

  • zriaďovateľ
  • financovanie
  • centrá voľného času
  • základné školy
  • materské školy

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (23)

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávev platnom znení Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)v platnom znení Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadenív platnom znení Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekciiv platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadenív platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie Vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v platnom znení Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávev platnom znení Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii v platnom znení Zákon č. 395/2022 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v platnom znení Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení

Právne predpisy v príprave (5)

Zmena financovania zariadení poradenstva a prevencie

6.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 31.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Cieľom návrhu je zmena financovania cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a súkromných zariadení poradenstva a prevencie, ako jedného z cieľov Reformy systému poradenstva a prevencie a zabezpečenia systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.

Zmeny pedagogickej dokumentácie

20.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 12.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii. Cieľom je reflektovať zmeny vyplývajúce zo zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Cieľom návrhu vyhlášky je tiež zabezpečiť ukladanie triednej knihy na elektronickom nosiči.

Aktualizácia podmienok externého testovania žiakov základných škôl a úprava športových výcvikov

20.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 16.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole. Cieľom je aktualizácia podmienok externého testovania žiakov základnej školy, úprava  športových výcvikov ale aj zohľadnenie podnetov, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Distribúcia ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov na školách

20.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 16.06.2023 bolo v MPK zverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách. Cieľom je rozšírenie zoznamu školského ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov a úprava množstevných limitov.

Adaptačný a diagnostický pobyt v materskej škole

20.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 16.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 541/2021 Z. z. o materskej škole. Cieľom je zosúladenie návrhu vyhlášky so zmenami schválenými zákonom č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Upravuje sa problematika adaptačného pobytu a diagnostického pobytu.

Dôvodové správy (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (35)

Non/admission of a disabled child/pupil to primary school

20.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

In the case of the legality of a decision on the non-admission of a child[1]/pupil[2] with certain special educational needs to primary education, it is important not only to comply with the substantive legal provisions but also with the procedural-legal provisions (in particular, sufficient justification of the decision of the administrative authority - for this we recommend reading the article Requirements for a decision issued under the Administrative Procedure Code ).

Ne/prijatie zdravotne postihnutého dieťaťa/žiaka do základnej školy

20.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

V prípade zákonnosti rozhodnutia o ne/prijatí dieťaťa[1]/žiaka[2] s určitými špeciálno-vzdelávacími potrebami na základné vzdelávanie je dôležité nielen splnenie hmotnoprávnych predpisov ale aj procesno-právnych (najmä dostatočné odôvodnenie rozhodnutie správneho orgánu - k tomu odporúčame prečítať článok  Náležitosti rozhodnutia vydaného podľa Správneho poriadku ).

Práva a povinnosti zamestnávateľa podľa Zákona o pedagogických zamestnancoch

9.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Zákonník práce  je všeobecný právny predpis upravujúci individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby vrátane práv a povinností zamestnávateľa voči nim. Ďalším vo vzťahu k Zákonníku práce špeciálnym predpisom, ktorý rozširuje práva a povinností zamestnávateľa vo vzťahu k pedagogickým a odborným zamestnancom je Zákon o pedagogických zamestnancoch. Z dôvodu komplexnosti je potrebné uviesť, že Zákonník práce sa na pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa použije len subsidiárne, t. j. len vtedy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Subsidiárne pôsobnosť Zákonníka práce vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom vyplýva priamo z ustanovenia § 3 ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom upravujúcim práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj je Zákon  o pedagogických zamestnancoch. Aj keď Zákonník práce explicitne menuje len pedagogických zamestnancov, z povahy Zákona o pedagogických zamestnancoch ako špeciálneho predpisu vyplýva, že sa aplikuje prednostne pred Zákonníkom práce, aj v prípade odborných zamestnancov.

Hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

8.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Podmienky hodnotenia pedagogického a odborného zamestnanca sú uvedené v § 70 Zákona o pedagogických zamestnancoch nasledovne:

School rules in primary school (private, religious and state)

26.7.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

One of the legal duties of the head teacher of a primary school (regardless of the founder) is to issue school rules.
The obligation to issue school rules, which is one of the basic internal regulations of the school, is laid down for the head teacher by Section 153 of the School Act.

Školský poriadok na základnej škole (súkromnej, cirkevnej aj štátnej)

26.7.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Jednou zo zákonných povinností riaditeľa základnej školy (bez ohľadu na zriaďovateľa) je vydanie školského poriadku.
Povinnosť vydať školský poriadok, ktorý je jedným zo základných interných predpisov školy ustanovuje pre riaditeľa § 153 Školského zákona.

Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia

2.6.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je podľa § 11 Školského zákona súbor dokumentov, ktorými sa riadi výchovno-vzdelávací proces, a podľa ktorých škola alebo školské zariadenie vydáva verejné listiny a rozhodnutia.

Spôsob vydávania rozhodnutí školami v rámci správneho konania

21.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 3*

Všetky orgány verejnej moci ako aj iné právnické osoby majú povinnosť mať elektronické schránky zriadené a aktivované na doručovanie, avšak iba orgány verejnej moci pri uplatňovaní verejnej moci sú povinné vydávať rozhodnutia v elektronickej podobe v súlade so Zákonom o e-Governmente.

Náležitosti rozhodnutia školy vydaného podľa Správneho poriadku

25.4.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 1*

Aplikácia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) na rozhodovanie riaditeľov škôl znamená, že riaditelia sú povinní vydávať rozhodnutia v súlade so Správnym poriadkom a je nevyhnutné, aby poznali právnu úpravu správneho konania, nakoľko sú v pozícii správneho orgánu.

Finančné príspevky v školách a školských zariadeniach

24.1.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Rozpočty škôl a školských zariadení počítajú so zdrojmi, ktorými sú prostriedky štátneho rozpočtu, prostriedky rozpočtu obce a tiež finančné príspevky od žiakov, rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť (ďalej len „finančné príspevky“). Problematike stanovenia finančných príspevkov s ohľadom na novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 415/2021 Z. z. je venovaný príspevok, v ktorom  poukazujeme na zmeny účinné od 1.januára 2022.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v cirkevných a súkromných školách v roku 2022

4.1.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V článku upozorňujeme na zmenu  financovania cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení a na povinnosť obce a samosprávneho kraja  uzatvoriť so zriaďovateľmi cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča.

Otvorenie zariadení pre deti a mládež

23.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 22.5.2020 v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.

Nový vzorový pracovný poriadok škôl od Ministerstva školstva

22.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Dňa 10.2.2020 podpísala ministerka školstva a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku nový vzorový Pracovný poriadok pedagogických a ostatných zamestnancov škôl. Bližšie informácie sú dostupné v odbornom článku.

Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov pre školy a školské zariadenia

13.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Odborný článok približuje problematiku oslobodenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity od úhrady koncesionárskych poplatkov. 

Zápis dieťaťa do základnej školy

3.12.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa zaoberá otázkou, či sa pri zápise dieťaťa vyžaduje prítomnosť oboch rodičov.

Zriaďovacia listina školy / školského zariadenia a jej náležitosti

27.8.2013

JUDr. Martina Palušková

Zákon o štátnej správe v školstve ustanovuje konkrétne náležitosti zriaďovacích listín škôl a školských zariadení.

Zmena v sieti

26.8.2013

JUDr. Martina Palušková

Čo sa rozumie pod pojmom zmena v sieti a akým spôsobom ju uskutočniť?

Úprava medzinárodného programu v školskej legislatíve

24.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Aká je právna úprava medzinárodného školského programu v slovenskej školskej legislatíve?

Podanie sťažnosti na školského inšpektora

11.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Článok rozoberá podmienky podania sťažnosti proti postupu školského inšpektora pri vykonávaní školskej inšpekcie.

Preskúmanie výberového konania na riaditeľa školy

27.6.2013

JUDr. Martina Palušková

V niektorých prípadoch sa uchádzači o funkciu riaditeľa škôl domnievajú, že výberové konanie neprebehlo v súlade so zákonom. V akom konaní môže súd preskúmať splnenie zákonných podmienok tohto výberového konania?

Odmietlo Vám Ministerstvo školstva vykonať zmenu v sieti?

13.6.2013

JUDr. Martina Palušková

Aké má zriaďovateľ možnosti v prípade, že Ministerstvo školstva odmietlo vykonať zmenu v sieti, o ktorú žiadal?

Proces a podmienky vyraďovania zo siete škôl II.

20.5.2013

JUDr. Martina Palušková

Proces a podmienky vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete škôl bližšie upravuje zákon o štátnej správe v školstve.

Proces a podmienky vyraďovania zo siete škôl I.

17.5.2013

JUDr. Martina Palušková

Proces a podmienky vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete škôl bližšie upravuje zákon o štátnej správe v školstve.

Spájanie škôl

3.5.2013

JUDr. Martina Palušková

V záujme efektívneho využívania priestorov, personálneho zabezpečenia, finančných prostriedkov a skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení umožňuje spájanie škôl. 

K povinnosti obce a VÚC poskytovať školám a školským zariadeniam 100% mzdových normatívov

8.2.2013

Mgr. Matej Trnavský

Obec, vyšší územný celok alebo obvodný úrad v sídle kraja sú povinné ako zriaďovatelia škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1. januára 2013 poskytovať všetkým školám a školských zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celý mzdový normatív na platy.

Základné legislatívne zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení pre rok 2013

22.1.2013

JUDr. Peter Belás

Prinášame Vám odborný článok, ktorý sa venuje tematike financovania škôl a školských zariadení pre rok 2013.

Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o financovaní od 1.1.2013

11.12.2012

JUDr. Martina Palušková

Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o financovaní.

Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013

11.12.2012

JUDr. Martina Palušková

Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o štátnej správe v školstve.

Správa o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie – Financovanie školstva

22.11.2012

JUDr. Peter Bellás

Správa o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie bola vypracovaná na základe podnetov zo stretnutí predsedu vlády Slovenskej republiky s predsedami vyšších územných celkov a zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, uskutočnenými pri podpise Memoranda o konsolidácii verejných financií.

Zmeny v školskom zákone s účinnosťou od 1.1.2013

19.11.2012

JUDr. Martina Palušková

Prinášame Vám spracovanie zmien školského zákona účinných od 1.1.2013,  ktoré priniesol zákona č. 324/2012 Z. z.

Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013

14.11.2012

JUDr. Martina Palušková

Prinášame detailné spracovanie novely zákona o štátnej správe v školstve, ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2013.

Zmeny v zákone o financovaní škôl s účinnosťou od 1.1.2013

14.11.2012

JUDr. Peter Bellás

Zmeny v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 1.1.2013.

Zmeny v kompetencii samosprávneho kraja v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

13.11.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Prinášame Vám informáciu o zmenách v zákone č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. 

Odvolanie riaditeľa školy VÚC ako zriaďovateľom

16.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Dôvody na základe ktorých môže VÚC ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom

16.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Odborné stanoviská (6)

Preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov - usmernenie

25.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky eviduje zvýšené obavy riaditeľov škôl a školských zariadení z absencie informácií o bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré očakávajú od okresných úradov v sídle kraja.

Príručka pre školského knihovníka

20.2.2019

Slovenská pedagogická knižnica

Príručka má pomôcť zorientovať sa v právnych a odborných otázkach týkajúcich sa zriadenia, zrušenia, zlúčenia, riadenia, činnosti a prevádzky školskej knižnice.

Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl

20.2.2019

Úrad na ochranu osobných údajov

Metodika obsahuje všeobecné zásady o ochrane súkromia a údajov detí, rodičov a zákonných zástupcov a ich uplatňovania v oblasti vzdelávania.

Metodické usmernenie č. 13/2013 o úprave názvov stredných odborných škôl, evidencii elokovaných pracovísk a zmene školského strediska záujmovej činnosti na centrum voľného času

26.4.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013

21.1.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo pre školy pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013.

Metodické usmernenie, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny

3.10.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyšší územný celok a obec vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie, aby bola zabezpečená výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach v sústave škôl a školských zariadení.

Prípadové štúdie (30)

Nenastúpenie zamestnanca vs. prekážka v práci

2.7.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Zamestnanec po otvorení škôl odmieta nastúpiť do práce z dôvodu obavy o svoje zdravie; doteraz patril k rizikovej skupine zamestnancov. Pôjde o prekážku na strane zamestnanca alebo ak nebude možné zamestnancovi určiť vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca podľa § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku(resp. funkčného platu)?

Odpustenie dane z nehnuteľnosti súkromnej MŠ

15.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Ako postupovať pri odpustení dane z nehnuteľnosti pre súkromnú materskú školu ( „MŠ“). MŠ má zriadenú činnosť v súkromnej budove a na súkromnom pozemku. Je zaradená do siete škôl a na liste vlastníctva má budovu ako materskú školu s prístavbou. V našom VZN máme možnosť odpustiť daň pre školy a školské zariadenia. Má nárok na odpustenie dane aj súkromná MŠ? 

Úprava mzdy pedagógov z dôvodu nevyučovania maturantov

20.5.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Pani riaditeľka školy poslala informáciu učiteľom, ktorí v tomto školskom roku vyučovali maturantov, že nakoľko bolo ukončené vyučovanie v maturitných triedach, všetci budú mať znížený plat na 80% z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa za počet hodín pripadajúcich na výučbu maturantov. Je postup pani riaditeľky správny? 

Zníženia platov zamestnancom škôl

9.4.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

V prípade, že sa mesto rozhodne uplatniť  ustanovenie §250 ods. 7 zákonníka práce, môže vydať voči zamestnancom Rozhodnutie primátora o znížení mzdy zamestnancom jednostranne, alebo budeme opäť pripravovať dodatky? Sú pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení odmeňovaní v inom režime, budú prijaté opatrenia, ktoré zabezpečia odmeňovanie pedagogických zamestnancov vo výške 100% mzdy ?

Vplyv zriaďovateľa na ustanovenia kolektívnej zmluvy

13.3.2020

Mgr. Monika Ivanová

Je základná škola povinná prerokovať so zriaďovateľom uzatvorenie kolektívnej zmluvy? Má obec ako zriaďovateľ nejaké možnosti vyjadriť sa k ustanoveniam kolektívnej zmluvy, najmä k tým, ktoré sa týkajú mzdových nárokov, nakoľko sú hradené z rozpočtu obce? 

Obmedzenia riaditeľom školy voči žiakom pre ohrozenie Koronavírusom COVID-19

10.3.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže riaditeľ školy nariadiť žiakom, ktorí boli v infikovaných krajinách Koronavírusom, aby prerušili školskú dochádzku?

Preprava žiakov súkromným vozidlom učiteľa

25.1.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné, aby učitelia základnej školy, resp. riaditeľ školy prepravoval žiakov školy na rôzne súťaže a olympiády súkromným motorovým vozidlom? Ak áno, tak za akých podmienok?

Dodatočné zistenie nesplnenia predpokladu bezúhonnosti pedagogického zamestnanca

29.11.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Pri uzatváraní pracovného pomeru v niektorých prípadoch máme od pedagogického zamestnanca k dispozícii len čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa predpoklad bezúhonnosti. Ak sa dodatočne po vzniku pracovného pomeru preukáže, že zamestnanec tento predpoklad nespĺňa, akým spôsobom je možné s nim skončiť pracovný pomer bez zbytočného odkladu?

Ku kvalifikácii vychovávateľov v centre voľného času

16.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže vedenie Centra voľného času (CVČ) uznať svojmu vychovávateľovi osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania určeného pre učiteľov pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľov?

Môže mu uznať osvedčenie o prvej atestácii, ktorú vykonal v zaradení ako učiteľ/učiteľ pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľ? Je možné takto kvalifikovaného vychovávateľa dočasne poveriť riadením CVČ? 

Zníženie poplatku za stravné riaditeľom obecnej školy?

10.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže riaditeľ školy odpustiť prípadne znížiť poplatok, ktorý bol schválený zriaďovateľom VZN na čiastočnú úhradu nákladov , výšky príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pre deti v hmotnej núdzi a deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR?

Nárok zamestnancov obecnej školy na príspevok na rekreáciu

9.9.2019

Mgr. Miroslava Kušniríková

Môže rozhodnúť obec, že zamestnancom školy s právnou subjektivitou nebude patriť príspevok na rekreáciu?

Zaradenie špeciálneho pedagóga

9.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Do akej pracovnej triedy je potrebné zaradiť pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť školského špeciálneho pedagóga v základnej škole po 1.septembri 2019?

Príspevok na rekreáciu a detské podujatia

27.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Je možné použiť rekreačné poukazy aj na aktivity, ktoré nie sú zotavovacími podujatiami (napr.: denné prímestské tábory, na ktorých deti nenocujú)?

Zloženie rady školy pre prípad spoločného školského obvodu

15.5.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy a susedná obec, v ktorej nie je zriadená nijaká základná škola, sa dohodli na spoločnom školskom obvode. Je v takom prípade povinne členom rady školy aj zástupca tej obce, ktorá nie je zriaďovateľom školy?

Odvolanie riaditeľa školy pre porušenie povinností zo Zákonníka práce

10.5.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Obec je zriaďovateľom základnej školy. Riaditeľ tejto školy viackrát nebol bez ospravedlnenia prítomný v práci, nepožiadal zriaďovateľa (starostu) o pracovné voľno ani o dovolenku, pričom už bol aj písomne upozornený na to, že porušuje Zákonník práce. Zároveň sa hromadia sťažnosti podriadených zamestnancov súvisiace s tým, že im zle organizuje prácu, že sa k nim správa povýšenecky a nátlakovo. Zriaďovateľ chce riaditeľa odvolať z funkcie. Akým spôsobom a z akých dôvodov tak môže urobiť?

Sankcie voči rodičom za neuhradené stravné detí

19.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ak dieťa nebolo prítomné v škole a nebolo ani odhlásené zo stravy, dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si školská jedáleň nemôže uplatniť. Môže škola do internej smernice k stravovaniu uviesť, že v prípade ak rodič bude mať dlh za neuhradené stravné (aj ak nenahlásil neprítomnosť dieťaťa), dieťa bude odhlásené zo stravovania?

Dotácia na mzdy a prevádzku školy vs. zákon o registri partnerov

7.3.2019

JUDr. Veronika Gvušč

Obec poskytuje súkromnej základnej umeleckej školy dotáciu na mzdy a prevádzku, ktorá za rok 2019 presiahne sumu 100.000€. Považuje sa dotácia za „finančné prostriedky“ alebo „plnenie, ktorého predmetom sú majetkové práva“ na účely ZRPVS? Bude mať škola povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora?

Kvalifikačné predpoklady vedúcej školskej jedálne

11.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Aké sú základné kritéria na funkciu vedúcej školskej jedálne? Je potrebné úplne stredné vzdelanie odborné vzdelanie alebo stačí výučný list v odbore kuchár/ka, plus dvojročný kurz na vedúcu kuchyne?

Použitie príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl

2.12.2014

GPL Miriama Draskovicova

Môže sa vyplatiť odmena z príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl pre všetkých učiteľov, ktorí sa o tieto deti starajú, nakoľko sa počas dňa striedajú alebo to môžeme vyplatiť len triednemu učiteľovi?

Skončenie výkonu verejnej funkcie vychovávateľky vs. skončenie pracovného pomeru

25.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Starostka obce pred prvým zvolením do funkcie pracovala ako vychovávateľka v školskom klube pri základnej škole s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Počas uplynulého volebného obdobia 2010-2014 starostka dovŕšila penzijný vek; je poberateľkou starobného dôchodku.

Musí ju škola opäť zamestnať po skončení výkonu funkcie? Ako by mala základná škola postupovať, ak chce ukončiť s bývalou starostkou pracovný pomer? Čo v prípade ak by sa bývalá starostka rozhodla rozviazať svoj pracovný pomer so školou z dôvodu prvého odchodu do dôchodku? Patrí jej v takom prípade právo na odchodné podľa Zákonníka práce?


Riaditeľ školy a vyplatené nadhodnotené práce pre školu

12.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Otázka:

 

Ako hlavný kontrolór som zistila nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v ZŠ zriadenej obcou. Išlo o opravu schodov, kde predpokladaná hodnota bola riaditeľom stanovená na 6.000,- € a v takej hodnote bola aj cenová ponuka od zhotoviteľa diela. V skutočnosti vyfakturoval 5.000,- €. Dali sme vypracovať iné cenové ponuky a tie boli v hodnote 1.700,- €. Znalec ohodnotil práce na 1.500,- €. Môže obecné zastupiteľstvo vyžadovať od riaditeľa ZŠ vrátenie rozdielu medzi znaleckým posudkom a vyfakturovanou sumou?

Účasť riaditeľa školy na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako pracovný čas?

4.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Pokiaľ riaditeľ školy dostane oficiálnu pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva, môže mať započítanú túto účasť do svojho pracovného času?

Monitorovanie priestorov škôl a školských zariadení

13.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Umožňuje právny poriadok Slovenskej republiky zaviesť monitorovanie priestorov školy alebo školského zariadenia prostredníctvo kamerového systému?

Pracovnoprávne vzťahy v prípade právneho nástupníctva zamestnávateľa

20.1.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Ako sa spravujú pracovnoprávne vzťahy zamestnancov školy alebo školského zariadenia v prípade, že tento subjekt nadobúda právnu subjektivitu a vyčleňuje sa z obecnej rozpočtovej organizácie, ktorá zastrešovala viaceré školy a školské zariadenie ako zamestnávateľ? Je potrebné im dať dodatok k zmluve alebo dohodu o zmene pracovných podmienok?

Zaradenie pedagogického zamestnanca do adaptačného vzdelávania

29.11.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Do pracovného pomeru na pozíciu učiteľ materskej školy sme prijali osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské štúdium nepedagogického smeru. Zároveň tento zamestnanec nemá pedagogickú prax. V súčasnosti navštevuje pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Je potrebné zaradiť tohto zamestnanca do adaptačného vzdelávania?

Patrí tomuto zamestnancovi príplatok začínajúceho učiteľa? 

 

Uloženie racionalizačného opatrenia Ministerstvom školstva

8.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Máme školu a Ministerstvo školstva nám uložilo opatrenie zlučovať triedy s nízkym počtom žiakov. Je na to oprávnené?

Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a stupeň riadenia

28.5.2013

JUDr. Martina Palušková

Som riaditeľkou materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je súčasťou základnej školy. Zaujímalo by ma do akého stupňa riadenia mám byť zaradená.

Riadiaci príplatok v dekréte učiteľa

14.3.2013

JUDr. Martina Palušková

Ako správne uvádzať výšku riadiaceho príplatku v dekréte učiteľa? Je povinnosťou zamestnávateľa uvádzať na platový dekrét výšku riadiaceho príplatku aj v percentách? 

Začínajúce učiteľky v materskej škole bez praxe - adaptačné vzdelávanie

25.2.2013

Mgr.Igor Šumichrast

Musia začínajúce učiteľky bez praxe v materskej škole prejsť adaptačným vzdelávaním v prípade ak v súčasnosti pracujú v materskej škole, ale prax majú absolvovanú len v špeciálnej škole?

Náležitosti rozhodnutia o prijatí žiaka do základnej školy zriadenej VÚC

30.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Ako VÚC sme zriaďovateľom základnej školy. Aké náležitosti musí mať rozhodnutie riaditeľa tejto školy o prijatí žiaka?
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (11)

Nesúhlas obce s vymenovaním riaditeľa školy ako iný zásah orgánu verejnej správy?

3.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Neprípustné delegovanie zástupcu do rady školy starostom

12.2.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Najvyšší súd SR z 21.4.2011 - K schváleniu dotácií pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromných zriaďovateľov

15.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Krajská prokuratúra Banská Bystrica z 10.12.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov samosprávneho kraja pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia samosprávneho kraj (1)

16.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Krajská prokuratúra Banská Bystrica z 10.12.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov samosprávneho kraja pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia samosprávneho kraj (1)

16.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Krajská prokuratúra Banská Bystrica z 10.12.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov samosprávneho kraja pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia samosprávneho kraj (1)

16.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Krajská prokuratúra Banská Bystrica z 10.12.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov samosprávneho kraja pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia samosprávneho kraj (1)

16.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Krajská prokuratúra Banská Bystrica z 10.12.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov samosprávneho kraja pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia samosprávneho kraj (1)

16.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Krajská prokuratúra Banská Bystrica z 10.12.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov samosprávneho kraja pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia samosprávneho kraj (1)

16.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Najvyšší súd SR z 25.2.2009 - K platnosti odvolania z funkcie riaditeľa školy

25.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Ústavný súd SR z 7.9.1994 - Testy na prijímacích pohovor a právo na vzdelanie

25.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

NKÚ c/a VÚC– kontrola tvorby politík v oblasti školstva a zdravotníctva

26.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Vzory dokumentov (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (9)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.